Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice

Vineri , 23 Martie 2018, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice

Concurs publicat  in data de 23.03.2018

 A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de execuţie de consilier debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice

 

Data de susţinere a probei scrise: 24 aprilie 2018, ora 10:00

Interviul: 27 aprilie 2018, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 23 martie 2018 – 11 aprilie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 23 martie 2018 ora 800

Direcția Tehnică

Biroul Drumuri Publice

      Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Inginerie civilă, specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri;

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 215/23.04.2001 (republicată, actualizată) a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII);
 3. Legea nr. 188/8.12.1999 (republicată r2) (actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici;
 4. Legea nr.7/18.02.2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 10/18.01.1995 (republicată)  privind calitatea în construcţii;
 6. Ordonanţa nr. 43/28.08.1997 (republicată r2, actualizată) privind regimul drumurilor;
 7. Hotărârea nr.273/14.06.1994 (actualizată) privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

 

Atribuţiile postului:

 • urmăreşte şi verifică execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectele de execuţie;

 • măsoară în teren şi verifică calitatea lucrărilor conform programului privind calitatea;

 • verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

 • studiază proiectele, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

 • în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente

   

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 


 

 

Fișiere - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice

Romania 100
Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni