Trimite unui prieten

A N U N Ţ Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Miercuri , 21 Decembrie 2016, 0:00

Exportă PDF - A N U N Ţ Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef Tipărește pagina - A N U N Ţ Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef Trimite unui prieten - A N U N Ţ Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Publicat în data de 21.12.2016

 

A N U N Ţ

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef

 

Data susţinerii probei scrise: 20.01.2017, ora 10:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
In cadrul concursului de promovare în funcție publică de conducere se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de operare calculator, la sediul instituției în data de 20.01.2017, ora 8:00.
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data:21.12.2016 ora 8:00

 

Instituția Arhitectului Sef
Biroul Autorizări Monumente Istorice și Zone Protejate - Șef birou

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, domeniu de licenţă: arhitectură, inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor;
- studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
- operare pe calculator, nivel mediu - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), pachetul Adobe

Bibliografia:
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală; MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007- forma actualizată
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 - forma actualizată
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007- forma actualizată
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi actualizată; MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004, forma actualizată
5. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995 - forma actualizată
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001; cu modificarile si completarile, forma actualizată
8. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994; - forma actualizată
9. Hotărârea de Guvern nr.525/1996 MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 16 iulie 1996, forma actualizată
10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 24 iulie 2001, forma actualizată
11. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Pentru concursul de promovare în funcție publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013), pentru funcțiile publice ale căror ocupare presupune condiții de vechime;
• cazierul administrativ;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• dosar plic.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, camera 125, telefon 0259/408850.

 

 

 

Fișiere - A N U N Ţ Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni