Trimite unui prieten

A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Joi , 22 Decembrie 2016, 8:48

Exportă PDF - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar Tipărește pagina - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar Trimite unui prieten - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Publicat în data de 22.12.2016

A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Data susţinerii probei scrise: 10.01.2017, ora 11:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data:22.12.2016 ora 800

 

Direcţia Patrimoniu Imobiliar
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale
Consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani,

Bibliografie concurs:

1. Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 215/2001 - administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a funcţionarilor publici (republicată), cu modificările si completările ulterioare.
4. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele (republicată), cu modificările si completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.
6. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificările si completările ulterioare.
8. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
10. O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificările şi completările ulterioare.
11. CODUL CIVIL - Cartea a V a DESPRE OBLIGAŢII
12. TITLUL II Izvoarele obligaţiilor. Contractul (art. 1164 - 1323)
13. TITLUL IX Diferite contracte. Cap. V Contractul de locaţiune ( art. 1777 - 1850)

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013), pentru funcțiile publice ale căror ocupare presupune condiții de vechime;
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, camera 125, telefon 0259/408850.

 

Fișiere - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni