Trimite unui prieten

A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Miercuri , 21 Decembrie 2016, 0:00

Exportă PDF - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituției Arhitectului Șef Tipărește pagina - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituției Arhitectului Șef Trimite unui prieten - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Publicat în data de 21.12.2016

 

A N U N Ţ

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul instituției

 

Data susţinerii probei scrise: 20.01.2017, ora 10:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
In cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de operare calculator, la sediul instituției în data de 20.01.2017, ora 8:00.
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data:21.12.2016 ora 8:00

 

Instituția Arhitectului Șef

1. Compartiment Urbanism și Avize
Consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de licenţă: arhitectură şi urbanism;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani,
• operare pe calculator, nivel mediu - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), pachetul Adobe.

2. Serviciul Autorizări Construcții
Consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani,
• operare pe calculator, nivel mediu - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), pachetul Adobe.

Bibliografie concurs:

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007, forma actualizata;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007, forma actualizata;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007, forma actualizata;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi actualizată; MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004,forma actualizata
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, forma actualizata;
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001; cu modificarile si completarile, forma actualizata;
8. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016;
9. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994, forma actualizata;
10. Hotărârea de Guvern nr.525/1996 MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 16 iulie 1996, forma actualizata.

Pentru concursul de recrutare organizată pentru funcţia publică de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013), pentru funcțiile publice ale căror ocupare presupune condiții de vechime;
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, camera 125, telefon 0259/408850.

 

Fișiere - A N U N Ţ Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Instituției Arhitectului Șef

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni