Trimite unui prieten

anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului Relatii cu Publicul

Marti , 15 Ianuarie 2019, 7:33

Exportă PDF - anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului Relatii cu Publicul Tipărește pagina - anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului Relatii cu Publicul Trimite unui prieten - anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului Relatii cu Publicul

Nr. 488.570 din 15.01.2019

 

        A N U N Ţ

concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Relaţii cu Publicul

 

 

Data de susţinere a probei scrise: 14 februarie 2019, ora 10:00

Data de susţinere a interviului: 20 februarie 2019, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 15 ianuarie – 04 februarie 2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 15 ianuarie 2019 ora 800

Serviciul Relaţii cu Publicul

 Funcția publică de conducere: șef serviciu

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – min. 5 ani,

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;

   

   Bibliografie concurs:

   

  1. Constituţia României;

  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

  4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor actualizată cu Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

  5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

  6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată cu H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

  7. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

  8. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (capitolele: II,III,IV,VII,VIII, IX, X, XI);

  9. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată și actualizată;

  10. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

        Atribuţiile postului: conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

  Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulteriore:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice,  conform formularului atașat;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul administrativ.

 • dosar plic.

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

          

 Persoane de contact:

 1.  
  1. Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

  2. Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

Fișiere - anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului Relatii cu Publicul

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert