Trimite unui prieten

Anunt concurs de recrutare pentr ocuparea unei funcţii oublice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice

Luni , 24 Septembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - Anunt concurs de recrutare pentr ocuparea unei funcţii oublice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice Tipărește pagina - Anunt concurs de recrutare pentr ocuparea unei funcţii oublice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice Trimite unui prieten - Anunt concurs de recrutare pentr ocuparea unei funcţii oublice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice

A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

din cadrul Direcţiei Economice

 

Data de susţinere a probei scrise: 25.10.2018, ora 10:00

Interviul: 31.10.2018, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 24.09 – 15.10.2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs publicat la data: 24.09.2018 ora 800

 

Direcția Economică

 

            Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică

 

            Funcţia publică de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările si completarile ulterioare;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de știință: științe juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani,

   

           Bibliografie concurs:

   

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I, II, III, IV, IX, X
 5. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizata ;
 6. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 61 - 65

 

Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat,

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

 Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

 Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere - Anunt concurs de recrutare pentr ocuparea unei funcţii oublice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert