Trimite unui prieten

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie din cadrul Institutiei Arhitectului Sef

Marti , 8 Ianuarie 2019, 7:41

Exportă PDF - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie din cadrul Institutiei Arhitectului Sef Tipărește pagina - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie din cadrul Institutiei Arhitectului Sef Trimite unui prieten - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie din cadrul Institutiei Arhitectului Sef

Nr. 476.765  din 08.01.2019

                          

 

 

                                                  A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Instituției Arhitectului Șef

 

 

Data de susţinere a probei scrise: 07.02.2019, ora 10:00

Interviul: 13.02.2019, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 08 – 28.01.2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea – Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125.

Concurs publicat la data: 08.01.2019 ora 800

      

Instituția Arhitectului Șef

 

 1. Compartimentul Urbanism și Avize

   

  Consilier, clasa I, grad profesional debutant  

   

  Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: arhitectură, urbanism, științe inginerești sau istorie;

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată şi actualizată;
 5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

Atribuţiile postului vacant:

 • pregătirea lucrărilor pentru ședințele CMUAT, avize prealabile de oportunitate

 • asigurarea secretariatului  CMUAT, prezentarea lucrărilor repartizate

 • emitea avizelor CMUAT în baza procesului – verbal din data ședinței și a deciziei conducerii instituției, la lucrările înregistrare

 • pregătirea, întocmirea referatelor de specialitate pentru documentațiile de urbanism, care urmează procedura de aprobare în Consiliul Local al municipiului Oradea

 • informarea și consultatea cetățenilor cu privire la documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului – regulamente de urbanism , aprobate conform legislației în vigoare

 • verificarea documentațiilor și avizelor de specialitate cu respectarea cadrului legislativ existent

 • în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente

 

 1. Compartimentul Finalizări Construcții

   

  Consilier, clasa I, grad profesional superior  

   

  Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:   arhitectură, urbanism  sau științe inginerești;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 7 ani

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată şi actualizată;
 5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (actualizată)

 

Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat, doar pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert