Trimite unui prieten

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Directia Economica

Vineri , 21 Decembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Directia Economica Tipărește pagina - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Directia Economica Trimite unui prieten - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Directia Economica

Nr. 474.459 din 21.12.2018

                                                 

A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

din cadrul Direcţiei Economice

 

Data de susţinere a probei scrise: 22.01.2019, ora 10:00

Interviul: 28.01.2019, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 21.12.2018 – 09.01.2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 21.12.2018 ora 800

 

Direcţia  Economică

 

SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE

 

Funcția publică edecuție: consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • studii universitare  de  licenţă  absolvite cu  diplomă,  respectiv  studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, ramura de știință - științe economice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 5 ani

   

  Bibliografie concurs:

   

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.571/2003 şi Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele şi Taxele Locale cu modificările şi completările ulterioare cu privire la impozitarea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport;
 6. H.G. nr.44/2004 şi H.G.nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu privire la impozitarea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport;
 7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare cu privire la emiterea certificatului de atestare fiscală şi la teremenul de prescripție;

 

         Atribuţiile postului – conform fişei de post ataşată prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

Fișiere - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Directia Economica

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert