Trimite unui prieten

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget Ordonantari

Miercuri , 23 Ianuarie 2019, 0:00

Exportă PDF - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget Ordonantari Tipărește pagina - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget Ordonantari Trimite unui prieten - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget Ordonantari

Nr. 490.157 din 23.01.2019

                                                 

 

A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

din cadrul Serviciului Buget – Ordonanţări din Direcţia Economică

 

Data de susţinere a probei scrise: 26.02.2019, ora 1000

Interviul: 04.03.2019, ora 1200

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 23.01 – 11.02.2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 23.01.2019 ora 800

Direcţia  Economică

Serviciul Buget – Ordonanțări

 

Funcţia publică de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional superior  

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările si completarile ulterioare;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de știință: științe economice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 7 ani

   

  Bibliografie concurs:

   

 1. Constituția României
 2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala(republicată)
 3. Legea nr.188/1999  privind statutul functionarilor publici, (republicată 2);
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici( republicată);
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, (actualizată); (art.1-3,31, art.34-61)
 6. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, (actualizat);
 7. Ordinul nr.547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002;
 8. Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.
 9. Ordin nr. 501 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale
 10. Ordin nr. 614 din 14 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor    273 10 202   4 31>art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

 

 

         Atribuţiile postului – conform fişei de post anexată prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

 

 1. Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

 2. Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

Fișiere - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget Ordonantari

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert