Trimite unui prieten

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala si din cadrul Directiei Economice

Vineri , 18 Ianuarie 2019, 0:00

Exportă PDF - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala si din cadrul Directiei Economice Tipărește pagina - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala si din cadrul Directiei Economice Trimite unui prieten - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala si din cadrul Directiei Economice

Nr. 482.583  din 18.01.2019

                          

 

 

                                                 

 

 

A N U N Ţ

                    concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie

                             vacante din cadrul instituției

 

 

Data de susţinere a probei scrise: 19.02.2019, ora 10:00

Interviul: 25.02.2019, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 18.01 – 06.02.2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea – Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125.

Concurs publicat la data: 18.01.2019 ora 800

      

 

 1. Direcţia  Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

  Serviciul Implementare Proiecte

  Funcţia publică de execuţie: consilier, clasa I, grad profesional superior

  Condiţii de participare:

   

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,

   

  Serviciul Elaborare și Dezvoltare Proiecte

   

  Funcţia publică de execuţie: consilier, clasa I, grad profesional debutant 

  Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999 (republicată (2) cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici;
 3. Legea nr.7/2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 215/2001 (republicată, actualizată) a administraţiei publice locale;
 5. Fonduri structurale al UE pentru perioada 2014 – 2020;
 6. Strategia Integrată de Dezvoltare  Urbană a Municipiului Oradea 2017 – 2020;
 7. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2020.

 

Atribuţiile posturilor:

 • coordonează activităţile din cadrul proiectelor, supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi alţi colaboratori implicaţi;

 • întocmeşte proiecte şi aplicaţii pentru finanţare, în condiţiile legii, în domeniul de activitate stabilit, proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii locale;

 • analizează şi sintetizează toate informaţiile obţinute în vederea implementării proiectelor ce vizează dezvoltarea locală şi propune proiecte eligibile pentru Primăria Oradea;

 • studiază planurile de construcţie şi se preocupă de punerea în practică  a acestora;

 • pregătirea planurilor şi proiectelor pentru noua lucrare sau în pregătirea unor secţiuni de planuri şi proiecte;

 • elaborează teme de proiectare şi caiete de sarcini pentru demararea procedurilor de achiziţie  aferente investiţiilor ce urmează a fi implementate;

 • verifică documentaţiile tehnico – economice întocmite de către prestatorii serviciilor de proiectare, atât din punct de vedere al soluţiilor tehnice propuse cât şi din punct de vedere al respectării legislaţiei specifice în domeniu;

 • urmăreşte stadiul lucrărilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, întocmeşte rapoartele de activitate, coordonarea şi controlul echipelor de teren şi a activităţii desfăşurate de acestea;

 • verifică situaţiile de lucrări elaborate şi înaintate spre decontare de către antreprenori din punct de vedere al conformităţii cu prevederile contractuale;

 • analizează şi aprobă dispoziţiile de şantier emise pe parcursul  derulării execuţiei lucrărilor;

 • în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente

 1. Direcția Economică

  Serviciul Impunere Persoane Juridice

  Funcţia publică de execuţie: consilier, clasa I, grad profesional debutant  

  Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de știință: științe economice;

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX
 6. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;

 

Atribuţiile postului:

 • înregistrarea fiscală în baza de date a Municipiului Oradea a persoanelor juridice ce datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor existente în evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor juridice.(Certificat de înregistrare, persoane de contact, date de contact – telefon e’mail);

 • identificarea materiei impozabile si calcularea impozitelor pe baza declaraţiilor de impunere, debitarea amenzilor contravenţionale şi confirmarea acestora;

 • verificarea declaraţiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale (în cazul nedepunerii declaraţiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor;

 • îndeplineşte orice atribuţii repartizate de şeful de serviciu sau de conducerea Direcţiei Economice (dispoziţii scrise sau verbale) în cadrul dispoziţiilor legale;

 • în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.

 

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat, doar pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:


Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert