Trimite unui prieten

anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Biroului Drumuri Publice din Directia Tehnica

Joi , 10 Ianuarie 2019, 7:45

Exportă PDF - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Biroului Drumuri Publice din Directia Tehnica Tipărește pagina - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Biroului Drumuri Publice din Directia Tehnica Trimite unui prieten - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Biroului Drumuri Publice din Directia Tehnica

 A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de execuţie din cadrul Biroului Drumuri Publice

 

Data de susţinere a probei scrise: 12 februarie 2019, ora 10:00

Interviul: 18 februarie 2019, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 10 – 29 ianuarie 2019 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 10 ianuarie 2019 ora 800

 

Direcția Tehnică

 

BIROUL DRUMURI PUBLICE

 

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant 

  Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri;

   

   

 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal 

  Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 5 ani

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII);
 3. Legea nr. 188/8.12.1999 (*republicată 2*) privind Statutul funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 7/18.02. 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 10/18.01.1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;
 6. Ordonanţa nr. 43/28.08.1997 *** republicată  privind regimul drumurilor;
 7. Legea nr. 50/29.07.1991 *** republicată  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, CAP. I și CAP. IV;
 8. Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 9. Hotărârea nr.273/14.06.1994 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

 

Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant:

 • urmăreşte şi verifică execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectele de execuţie;

 • măsoară în teren şi verifică calitatea lucrărilor conform programului privind calitatea;

 • verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

 • studiază proiectele, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

 • în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente

   

Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional principal – conform fişei de post ataşată prezentului anunţ.

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat (cu excepţia postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant);

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

 

Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

 

Fișiere - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Biroului Drumuri Publice din Directia Tehnica

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert