Trimite unui prieten

Anunt de concurs - Serviciul Buget - Ordonanțări

Joi , 8 Decembrie 2016, 8:18

Exportă PDF - Anunt de concurs - Serviciul Buget - Ordonanțări Tipărește pagina - Anunt de concurs - Serviciul Buget - Ordonanțări Trimite unui prieten - Anunt de concurs - Serviciul Buget - Ordonanțări

Publicat în data de: 08.12.2016

A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul instituției

 

Data susţinerii probei scrise: 10.01.2016, ora 11:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data:08.12.2016 ora 8:00

 

Direcţia Economică
Serviciul Buget - Ordonanțări
Consilier clasa I, grad profesional principal:

Condiţii de participare:
• candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarllor publici, republicată(r2), actuanizată;
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: ramura de
știință: științe economice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
Bibliografie:
1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala(republicată) ;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, (republicată);
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ( republicată);
4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, (actualizată);
5. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, (actualizat);
6. Ordinul nr.547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002;

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013), pentru funcțiile publice ale căror ocupare presupune condiții de vechime;
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, camera 125, telefon 0259/408850.

 

Fișiere - Anunt de concurs - Serviciul Buget - Ordonanțări

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni