Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civila

Miercuri , 16 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civila Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civila Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civila

Anunt publicat la data de 16.05.2018. Primaria municipiului Oradea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de consilsier, clasa I, grad profesional asistent

 

 

Data de susţinere a probei scrise: 29.05.2018, ora 10:00

Interviul: 05.06.2018, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 16 – 23.05.2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 16.05.2018 ora 800

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Compartimentul de Stare Civilă

      Funcţia publică temporar vacantă:  Consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

 

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință:  ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an,

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, Cartea a II-a, Despre familie, republicată și actualizată;
 3. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată (capitolele  II, III, IV,  IX, X)
 4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2 cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
 6. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și actualizată;
 7. H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 8. Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, actualizată;

 

 

      Atribuţiile postului: conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs;

 • dosar plic.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

           Persoane de contact:

 Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

 Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

 

 

Fișiere - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civila

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni