Trimite unui prieten

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari

Vineri , 13 Aprilie 2018, 0:00

Exportă PDF - Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari Tipărește pagina - Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari Trimite unui prieten - Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari

 

ANUNT publicat la data de 13.04.2018

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef birou al

Biroului Asociaţii de proprietari


Data de susţinere a probei scrise: 15 mai 2018, ora 10:00

Data de susţinere a interviului: 21 mai 2018, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 13 aprilie – 02 mai 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 13 aprilie 2018 ora 800

Direcţia Juridică  - Biroul Asociaţii de proprietari

 Funcția publică de conducere: șef birou

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite în ramura de știință: științe juridice;

 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – min. 2 ani,

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;

     Bibliografie concurs:

 • Constituţia României
 • Legea 188/1999 privind statulul funcționarilor publici, (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • H.C.L. nr.833/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din Municipiul Oradea
 • H.C.L. nr.834/2017 privind organizarea şi desfăşurarea  examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile si autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari
 • Legea nr.115 din 19 mai 2015 (actualizată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea    215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea    393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului)
 • Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei  Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului)
 • Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului);
 • Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea pentru Parlamentul European cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului ); republicata si actualizat
 • Legea nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei (atributiile primarului);  republicata si actualizata

Atribuţiile postului:

 •  organizarea si coordonarea activitatii desfasurate in cadrul  Biroului asociații de proprietari;
 •  indruma si controleaza asociatiile de proprietari de pe raza Municipiului Oradea;
 •  procedeaza la atestarea administratorilor si eliberarea adeverintelor de atestare;
 •  desfasoara activitati privind pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor generale si locale,  prezidentiale, europarlamentare si a referendumurilor, conform legilor in vigoare:
  • delimitarea sectiilor de votare,
  • stabilirea sediilor sectiilor de votare,
  • intocmirea listelor cu numarul sectiilor de votare si numarul alegatorilor pe fiecare sectie de votare deplasarea pe teren pentru identificarea de noi spatii pentru sediile sectiilor de votare si a altor probleme semnalate,
  • organizarea activitatii de preluare a materialelor necesare votarii de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare
 • efectueaza verificari financiar-contabile si de gestiune a asociatiilor de proprietari, la sesizari sau din oficiu,
 • constatarea contraventiilor prevazute si sanctionate ca atare de Legea nr. 230/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • intocmeste si prezinta informari si referate pe baza verificarilor in teren a cererilor, sesizarilor, reclamatilor, adreselor si notelor de audienta,
 • consulta, lunar, furnizorii de servicii in ceea ce priveste situatia asociatiilor de proprietari restante si ia masuri pentru verificarea acestora,
 • raspunde, in scris, cetatenilor si/sau persoanelor juridice care au formulat petitii sau diferite cereri, in termenul legal,
 • formuleaza raspuns la notele de audienta si il comunica petentilor,
 • se deplaseaza in teren, la diferite solicitari venite din partea cetateniilor si a institutiilor publice din municipiu, pe probleme specifice biroului,
 • conlucreaza cu alte servicii de specialitate din institutie, din judet si din tara, pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor specifice postului sau care au conexiuni cu activitatea acestora,
 • indeplineste si alte sarcini (care nu sunt cuprinse in fisa de post) dispuse de superiorul ierarhic, cu exceptia cazului in care aceastea sunt vadit ilegale;
 • efectueaza operatiuni in Registrul electoral, ca persoana desemnata de primarul Municipiului Oradea

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulteriore:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice,  conform formularului atașat;

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul administrativ.

 • dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

       

 Persoane de contact:

 Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

 Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

Fișiere - Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari

Romania 100
Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni