Trimite unui prieten

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu

Vineri , 18 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu Tipărește pagina - Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu Trimite unui prieten - Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu

A N U N Ţ
Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu

Data de susţinere a probei scrise: 19 iunie 2018, ora 10:00
Data de susţinere a interviului: 25 iunie 2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 18 mai - 06 iunie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 18 mai 2018 ora 800

Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru, Evidenţă Patrimoniu
Funcția publică de conducere: șef serviciu

Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite în domeniul de licență: inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - min. 2 ani,
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Codul Civil
3. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
4. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administrației publice privind privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat,
5. Ordinul nr. 700/2014, al Directorului General al A.N.C.P.I., pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, actualizat,
6. Ordinul nr. 533/2016, al Directorului General al A.N.C.P.I., privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară,
7. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată și actualizată,
8. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Atribuţiile postului: conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulteriore:
• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul administrativ.
• dosar plic.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro


Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane


Formularele necesare înscrierii la concurs se găsesc la Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I.

 

Fișiere - Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert