Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii publice de executie din cadrul Directiei Tehnice

Luni , 21 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii publice de executie din cadrul Directiei Tehnice Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii publice de executie din cadrul Directiei Tehnice Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii publice de executie din cadrul Directiei Tehnice

                                                  A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Tehnice

 

Data de susţinere a probei scrise: 21 iunie 2018, ora 10:00

Interviul: 27 iunie 2018, ora 12:00

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 21 mai 2018 – 11 iunie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea

Concurs afişat la data: 21 mai 2018 ora 800

Direcția Tehnică

      BIROUL DRUMURI PUBLICE

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant 

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri;

   

  Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

   

 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal 

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 5 ani

   

  Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

   

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior 

  Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 9 ani

   

  Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României

 2. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (*republicată*)  a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII);

 3. Legea nr. 188/8 .12. 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;

 4. Legea nr. 7/18.02. 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 5. Legea nr. 10/18.01.1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;

 6. Ordonanţa nr. 43/28.08.1997 *** republicată  privind regimul drumurilor;

 7. Legea nr. 50/29.07.1991 *** republicată  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, CAP. I și CAP. IV;

 8. Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 9. Hotărârea nr.273/14.06.1994 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

   

   

  COMPARTIMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

   

  Consilier, clasa I, grad profesional superior 

  Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole sau căi ferate, drumuri şi poduri;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 9 ani

   

  Atribuţiile postului – conform fişei postului ataşată prezentului anunţ

   

  Biliografie concurs:

  1. Constituţia României

  2. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (*republicată*)  a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII);

  3. Legea nr. 188/8.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;

  4. Legea nr. 7/18.02. 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

  5. Legea nr. 10/18.01.1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;

  6. Legea nr. 50/29.07. 1991 *** republicată  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, CAP. I și CAP. IV;

  7. Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

  8. Ordonanța de Urgență nr. 18 din 4 martie 2009 actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

  9. Ordinul nr. 163 din 17 martie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a     18180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

  10. Hotărârea nr. 273/14.06.1994 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

   

   

  Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat (cu excepţia postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant);

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

 1. Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane
 2. Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert