Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Patrimoniu Imobiliar

Vineri , 14 Septembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Patrimoniu Imobiliar Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Patrimoniu Imobiliar Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Patrimoniu Imobiliar


A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic - Direcția Patrimoniu Imobiliar

Data de susţinere a probei scrise: 16.10.2018, ora 10:00
Interviul: 22.10.2018, ora 12:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 14.09 - 03.10.2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 14.09.2018 ora 800

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Tehnic

1. Funcţia publică de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional debutant - două posturi

Condiţii de participare:
• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările si completarile ulterioare;
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de licență: inginerie civilă;


2. Funcţia publică de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:
• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificarile si completarile ulterioare;
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de licență: inginerie civilă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare
6. Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;

 

 

 


Atribuţiile posturilor:
- verifică lunar, în teren, la fața locului, starea tehnică a clădirilor aferente unităților de învățământ și sanitare, cuprinse în sectorul atribuit;
- completează lunar, cu ocazia verificării la fața locului, fișa pentru evaluarea stării tehnice a imobilului;
- urmărește din punct de vedere tehnic și economic, realizarea lucrărilor de: reparații curente, reparații capitale, investiții - în unitățile de învățământ, sanitare și imobile administrate de Direcția Patrimoniu Imobiliar cuprinse în sector;
- urmărește punerea în operă a lucrărilor din sector sau cele repartizate de șeful ierarhic superior;
- întocmește documente specifice ale administrației publice.
- în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;
• dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane

 

Formularele necesare înscrierii la concurs se găsesc la Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I.

 

 

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Patrimoniu Imobiliar

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert