Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice

Vineri , 8 Septembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice

 

A N U N Ţ

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice

 

Data susţinerii probei scrise: 10.10.2017, ora 10:00

Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea

In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de operare calculator pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;

Data de sustinere a probei suplimentare: 10.10.2017, ora 09:00

Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea, în presa locală şi pe pagina de internet a acesteia.

Concurs afişat la data: 08.09.2017 ora 800

Direcţia Tehnică

I.Serviciul Lucrări şi Servicii Publice - Compartimentul Spaţii Verzi

Consilier, clasa I, grad profesional superior  (un post)

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniile de licienţă silvicultura, horticultura;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
 • operare pe calculator - nivel mediu (word, excel)

Bibliografie concurs:

1.Legea nr.215/23.04.2001 (republicată) (actualizată) a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII);

2.Legea nr.188/8.12.1999 (republicată) (actualizată)  privind Statutul funcţionarilor publici;

3.Legea nr.7/18.02.2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

4.Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*);

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)

5.Ordonanta de  nr.195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) privind protecţia mediului;

6.Hotararea Consilului Local nr.725 din 29 noiembrie 2015 - Regulament privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier national situate pe terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Oradea, in intravilanul Municipiului Oradea;

7.Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (*actualizată*) Codul silvic.

II.Biroul Drumuri Publice

Consilier clasa I, grad profesional debutant (două posturi)

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul Inginerie civilă, specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri;

Bibliografie concurs:

1. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (republicată, actualizată) a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII);

2. Legea nr. 188/8.12.1999 (republicată) (actualizată) privind Statutul funcţionarilor publici;

3. Legea nr.7/18.02.2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

4. Legea nr. 10/18.01.1995 (republicată)  privind calitatea în construcţii;

5. Ordonanţa nr. 43/28.08.1997 (republicată r2, actualizată) privind regimul drumurilor;

6.Hotărârea nr.273/14.06.1994 (actualizată) privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013) pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii
 • curriculum vitae;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 • declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 • dosar plic.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, cam. 122 și 125, telefon  0259408850 sau 0259/409443. 

 

 

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice

TO2017
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni