Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice

Joi , 21 Septembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice

A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice


Data susţinerii probei scrise: 24.10.2017, ora 10:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a
Concurs afişat la data: 21.09.2017 ora 800
Direcţia Economică: Șef Serviciu - Serviciul Executare Silită Persoane Fizice și Juridice
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
Condiţii de participare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ramura de știință: științe juridice sau economice;
• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 2 ani;
Bibliografie concurs:
1. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, cu modificările și completările ulterioare
2. H.G. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal
3. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
4. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
5. Legea 188/1999 privind statulul funcționarilor publici
6. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici
7. Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013);
• cazierul judiciar;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii
• curriculum vitae;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, cam. 122 și 125, telefon 0259408850 sau 0259/409443.

 

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Economice

Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni