Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere

Vineri , 15 Decembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere  Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere  Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere

A N U N Ţ
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere

Data de susţinere a probei scrise: 17.01.2018, ora 10:00
Data de susţinere a interviului: 23.01.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 15 decembrie 2017 - 03 ianuarie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 15.12.2017 ora 800

Direcţia Economică
Serviciul Executare Silită Persoane Fizice şi Juridice
Funcția publică de conducere: șef serviciu
Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R 2), actualizată.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite în ramura de știință: științe juridice sau economice;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
- vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 2 ani,
Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, cu modificările și completările ulterioare
3. H.G. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
5. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
6. Legea 188/1999 privind statulul funcționarilor publici, r2 actualizată
7. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată
8. Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Atribuţiile postului:
1. Coordonarea activitatii de executare silita din cadrul serviciului si asigurarea eficientei in cadrul acestui serviciu, stabilirea procedurilor de lucru, a termenelor de realizare si verificarea modului de respectare a acestora ;
2. Verificarea modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu primite de catre fiecare angajat al serviciului si a respectarii procedurilor de urmat in activitarea de executare silita , se va asigura ca fiecare angajat cunoaște procedura de lucru care trebuie urmata pentru fiecare caz in parte ;
3. Luarea masurilor care se impun conform legislatiei in vigoare in cazul in care sarcinile nu sunt duse la indeplinire conform indicatiilor primite ;
4. Luarea masurilor de executare silita in scopul cresterii anuale a gradului de colectare a sumelor din executare silita, cuantificarea permanenta a actiunilor desfasurate si rezultatele acestora , stabilirea obiectivelor in desfasurarea actiunilor de executare silita ;
5. Asigurarea si monitorizarea intocmirii, emiterii, transmiterii actelor de executare silită şi parcurgerea etapelor şi modalităţilor de executare silită, cu respectarea riguroasa a cerintelor si termenelor legale, stabilite prin Codul de procedura fiscala, începând prin comunicarea somaţiei, prin toate modalitatile prevazute de lege - ca prim act de executare silită, contribuabililor - rău platnici persoane fizice si persoane juridice ,pana la încasarea integrala a debitelor restante înscrise în titlurile executorii emise pe seama acestora , cunoasterea la zi a obligatiilor fiscale aflate in executare silita.
6. Verificarea comunicarii somaţiei de plată si a titlului executoriu, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala
7. Verificarea indosarierii actelor care atestă începerea urmăririi debitului - titlul executoriu în original şi un exemplar din somaţia comunicată;
8. Verificarea indeplinirii, de catre angajatii serviciului, a masurilor de infiintare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti aflate în conturile bancare ale contribuabilului sau ale tertului poprit , ca masura ulterioara transmiterii somatiei, in termen de 15 zile de la transmiterea si comunicarea acesteia; verificarea comunicarii catre contribuabil a adresei de infiintare a popririi;
9. Monitorizarea indeplinirii procedurii de indisponibilizare / ridicare a bunurilor imobile /mobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice , rău platnice la bugetul local, sens în care va participa activ la punerea în aplicare a procesului verbal de sechestru prin indisponibilizarea / ridicarea bunurilor imobile /mobile după caz, în vederea valorificării acestora până la stingerea creanţelor fiscale;
10. Asigurarea întocmirii şi a depunerii la Serviciul de Carte Funciară a adresei şi a actelor subsidiare emise în baza titlului executoriu a cărui executare silită se cere, în vederea notării, în registrele de publicitate imobiliara, a inscripţiei ipotecare asupra bunurilor imobile, în favoarea bugetului local; verificarea comunicarii cu contribuabilul a procesului verbal de sechestru;
11. Constatarea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, verificarea anuala a dosarelor de insolvabilitate, persoane fizice si persoane juridice, atat cele din evidenta separata, cat si cele din evidenta curenta;
12. Luarea masurilor privind incetarea executarii pentru creantele a caror executare silita este prescrisa si procedarea la scaderea acestora din evidenta analitica, verificarea persoanelor decedate si a societatilor radiate si scaderea din evidentele fiscale a sumelor pentru care este posibil acest lucru conform prevederilor Codului de procedura fiscala
13. Asigurarea parcurgerii intregii proceduri privind aprobarea dosarului de insolvabilitate, inclusiv a procesului-verbal de constatare pentru creantele a caror termen de prescriptie s-a implinit;
14. Raspunde de programarea deplasararilor pe teren a angajatilor din subordine iar daca este cazul, insoteste executorii fiscali pe teren, in vederea incasarii debitelor inscrise in titlul executoriu si pentru a solicita date despre debitor, despre bunurile detinute de acesta sau bancile la care cont
15. Asigurarea intocmirii anunţului de vânzare la licitaţie a imobilului ipotecat şi publicarii acestuia într-un cotidian de largă circulaţie local şi naţional, organizarea şi asigurarea desfăşurarii licitaţiei la ora şi data anunţată, în vederea valorificării bunurilor sechestrate
16. Urmărirea încasărilor efectuate de debitor în numerar, sau prin ordin de plată, ori chitanţă de plată, în sensul ridicării popririi înfiinţate şi, respectiv în vederea ridicării ipotecii , în cazul în care debitul pentru care s-a pornit executarea silită a fost integral achitat;
17. Urmarirea modului de sanctionare a contribuabililor persoane juridice si a bancilor care nu respecta prevederile Codului de procedura fiscala privind onorarea adresei de infiintare a popririi, precum si urmarirea incasarii contraventiilor aplicate acestora, inclusiv verificarea tuturor etapelor executarii silite, in vederea stingerii debitului.
18. Raspunde de modul de inregistrare in evidentele fiscale a operatiunilor specifice activitatii de executare silita inclusiv a amenilor contraventionale.
19. Solicita informatii de la Oficiul National pentru Registrul Comertului, cu privire la debitorii persoane juridice neidentificate, conform datelor trecute in titlul executoriu, si totodata, solicita informatiilor cu privire la persoanele juridice radiate sau aflate in stare de faliment;
20. Solicita de la institutiile abilitate, S.E.I.P., Politia Romana, D.G.F.P. Bihor, Casa de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Munca si Serviciul de Stare Civila, a datelor de identificare a persoanelor fizice, a veniturilor urmaribile in vederea punerii in aplicare a procedurilor de executare silita.
21. Colaborarea cu celelalte compartimente, birouri si servicii din cadrul institutiei precum si cu alte institutii, organe de executare, prestatori de servicii, in vederea eficientizarii activitatii de executare silita;
22. Asigurarea intocmirii - lunar, trimestrial, anual - a situatiilor statistice privind obligatiile supuse executării silite şi sumelor încasate prin oricare modalitate prevăzută de lege, în cadrul executării silite, după emiterea titlurilor executorii;
23. Asigurarea păstrarii în bune condiţii a documentelor ce atestă faza în care se află fiecare dosar de executare silită , arhivarea documentelor;
24. Imbunatatirea permanenta a cunostintelor privind executarea silita prin studiu individual, prin prelucrarea in permanenta a legislatiei in domeniu şi participarea la cursurile organizate de instituţie sau alte instituţii de specialitate
25. Executarea oricaror altor sarcini primite de la şeful ierarhic, în limita prevederilor legale.


Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane

 

Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni