Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Compartimentului de presă

Luni , 31 Iulie 2017, 8:14

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul  Compartimentului de presă Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul  Compartimentului de presă Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul  Compartimentului de presă

Publicat în data de 31.07.2017
A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Compartimentului de presă
Data susţinerii probei scrise: 10.08.2017, ora 10:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea, în presa locală şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data: 31.07.2017 ora 8:00
Compartimentul de presă
Consilier clasa I, grad profesional superior - perioadă determinată
Condiţii de participare:
• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
• cunostințe de limba maghiară - nivel avansat
Bibliografie concurs:
1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (capitolele: II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII);
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Cristina Coman - Relaţiile publice şi Mass Media, Editura Polirom 2004, Bucureşti
- Capitolul „Organizarea Biroului de Presă" (pag 74 -94)
- Capitolul „Comunicatul de presă (pag. 104 -140)
- Capitolul „Conferinţa de presă" (pag 151 - 190)
Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• cazierul judiciar
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (conform modelului ataşat stabilit prin Ordinul ANFP nr.192/2013),
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, cam. 125, telefon 0259/409443.

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Compartimentului de presă

Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni