Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale

Vineri , 22 Decembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale

                                                                                       A N U N Ţ

                                    concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante


Data de susţinere a probei scrise: 25.01.2018, ora 10:00
Interviul: 31.01.2018
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 22 decembrie 2017 - 10 ianuarie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 22.12.2017 ora 800

Direcția Patrimoniu Imobiliar
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale
Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru.

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor Tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr.108/2010 al Directorului General al A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei, cu modificările și completările ulterioare;


Atribuţiile postului:
• efectuarea operațiunilor de topografie;
• actualizarea evidențelor cu bunuri imobile aflate în patrimoniul Municipiului Oradea;
• realizarea releveelor la proprietățile deținute/administrate de Municipiul Oradea;
• participarea la verificări, sesizări, reclamaţii, proiecte de interes public, împreună cu alte compartimente din aparatul de specialitate;
• în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.


Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs (după caz);
• dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane

 

Formularele necesare înscrierii la concurs se găsesc la Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I.

 

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale

Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni