Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic Contencios

Vineri , 16 Februarie 2018, 8:00

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic Contencios Tipărește pagina - Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic Contencios Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic Contencios

Publicat în data de 16.02.2018
A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Data de susţinere a probei scrise: 20.03.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 16 februarie 2018 - 7 martie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 16.02.2018 ora 800

Direcția Juridică
Serviciul Juridic - Contencios
Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: științe juridice

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României;
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Noul Cod Civil - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în temeiul Legii nr. 71/2011, respectiv:
- Cartea a III-a - Despre bunuri
- Cartea a V-a - Despre obligaţii
- Cartea a VI-a - Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor
5. Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă, aprobat prin O.U.G. nr. 4/2013, respectiv:
- Cartea I - Dispoziţii generale
- Cartea a II-a - Procedura contencioasă
- Cartea a V-a - Despre executare silită
6. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ;
7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2 cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

Atribuţiile postului

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane

 

Formularele necesare înscrierii la concurs se găsesc la Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I.

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert