Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar

Joi , 9 Noiembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei  Patrimoniu Imobiliar Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei  Patrimoniu Imobiliar Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei  Patrimoniu Imobiliar

 A N U N Ţ
Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar

 

Data de susţinere a probei scrise: 12.12.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea.
Concurs afişat la data: 09.11.2017 ora 800
Direcţia Patrimoniu Imobiliar
Serviciul Cadastru, Evidență Patrimoniu
Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență: inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru.
Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. Legea Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata,
4. Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
5. Legea 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
6. Ordinul nr.534/2001 - al ministrului administratiei publice privind aprobareaNormelor Tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile si completarile ulterioare,
7. Ordinul nr.700/2014 - al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare,
8. Ordinul nr.108/2010 - al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
9. Masuratori terestre- Fundamente vol.I,-Topografie, Bucuresti, MATRIX ROM 2002,
10. Masuratori terestre- Fundamente vol.II,-Cadastru, Topografie, Bucuresti, MATRIX ROM 2002,
11. Masuratori terestre- Fundamente vol.III,-Topografie, Bucuresti, MATRIX ROM 2002,
12. Legea nr. 188 din 1999 privind Statultul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
13. Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare,
14. Legea nr. 215 din 2001 a administratiei publice locale; cu modificarile si completarile ulterioare.
Atribuţiile postului:
• deplasarea în teren pentru măsurători cadastrale, pentru identificarea suprafeţelor de teren, precum şi a vecinătăţilor acestora (măsurătorile să fie executate cât mai precis, cu aparatul);
• transpunerea, pe hărţile existente şi în format digital sau pe suport magnetic, măsurătorile efectuate în teren;
• participarea, împreună cu reprezentanţii altor birouri, servicii din cadrul instituţiei, la identificarea şi inventarierea suprafeţelor de teren privind domeniul public şi privat din administrarea instituţiei;
• participarea la verificări, sesizări, reclamaţii, proiecte de interes public, împreună cu alte compartimente din aparatul de specialitate.
• în scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant va asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.


Serviciul Parcări - Compartimentul Control

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

1. consilier, clasa I, grad profesional debutant
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. referent, clasa a III-a, grad profesional superior
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;

3. referent, clasa a III-a, grad profesional principal
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

Bibliografie concurs:

1. Constituţia României;
2. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.C.L. nr. 640/2006 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea, republicată în 2015.

Atribuţiile postului
• efectuarea controlului în parcări şi întocmirea notelor de constatare;
• întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi contribuție la comunicarea acestora;
• verificarea plăți amenzi contravenţionale;
• comunicarea prin afișare procese verbale;
• participarea la inventarul dotărilor parcărilor în care acţionează şi informarea permanentă despre starea acestora.

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, doar pentru posturile de referent, clasa III, grad profesional superior şi principal, conform formularului atașat;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• dosar plic.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 - 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

Persoane de contact:
1. Rodica Funar - Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş - Consilier Biroul Resurse Umane

 

Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni