Trimite unui prieten

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcției Economice

Joi , 27 Iulie 2017, 8:20

Exportă PDF - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcției Economice Tipărește pagina - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcției Economice Trimite unui prieten - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcției Economice

Publicat în data de 27.07.2017


Data susţinerii probei scrise: 29.08.2017, ora 10:00
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de operare calculator.
Data de sustinere a probei suplimentare: 29.08.2017, ora 08:00
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Oradea şi pe pagina de internet a acesteia.
Concurs afişat la data: 27.07.2017 ora 800

Direcţia Economică
Serviciul Încasări - Compensări
Consilier, clasa I, grad profesional debutant - 3 posturi

Condiţii de participare:

• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
• operare pe calculator - nivel mediu (word, excel)

Bibliografie concurs:
1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 -actualizată, privind Codul fiscal
- TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
2. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 -actualizată, privind Codul de procedură
Fiscală:
- TITLUL I
- TITLUL III - CAP. II
- TITLUL VII - CAP. I, CAP. II, CAP. III
3.Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
4.Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
5.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice
6.Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, actualizată a administraţiei publice locale:
- Capitolul I
- Capitolul II
- Capitolul III
7.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată, privind Statutul functionarilor publici
8.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduita a functionarilor publici.

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, camera 125, telefon 0259408850 sau 0259/409443.

 

 

 

Fișiere - Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcției Economice

Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni