Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de politist local din cadrul Directiei Politia Locala

Joi , 11 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de politist local din cadrul Directiei Politia Locala Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de politist local din cadrul Directiei Politia Locala Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de politist local din cadrul Directiei Politia Locala

Nr. 335.704 din 11.10.2018

                                                 

A N U N Ţ

concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

din cadrul Direcţiei Poliția Locală

 

- proba sportivă: 12.11.2018, ora 1000 – va avea loc la baza sportivă a Liceului cu program sportiv „Bihorul” situat în Oradea, str. Matei Basarab, nr. 4, conform procedurii stabilite prin Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.  138 din 15.02.2018, publicate pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea la secțiunea Concursuri;

 

-  proba scrisă:    14.11.2018, ora 1000      sediul Primăriei municipiului Oradea;

-  proba interviu: 20.11.2018, ora 1200    sediul Primăriei municipiului Oradea;

        

         Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 11 - 30.10.2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea – Biroul Resurse Umane, et. I, cam. 122 sau cam 125.

 

         Concurs afişat la data: 11.10.2018 ora 800

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,

  

 1. Serviciul Ordine Publică și Rutieră

  polițist local, clasa I, grad profesional asistent – 3 posturi  

  Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente 

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 1 an

 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic

 • apt psihologic pentru permis “port armă

 • permis de conducere categoria B

 • abilități de comunicare și relaționare cu cetățeanul

 • rezistență la stres și efort prelungit

   

 1. Biroul Ordine Publică, Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești

   

 1. polițist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post 

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente 

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 1 an

 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic

 • apt psihologic pentru permis “port armă

 • permis de conducere categoria B

 • abilități de comunicare și relaționare cu cetățeanul

 • rezistență la stres și efort prelungit

 1. polițist local, clasa III, grad profesional superior – 1 post 

Condiţii de participare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 7 ani

 • apt din punct de vedere medical, fizic și psihic

 • apt psihologic pentru permis “port armă

 • permis de conducere categoria B

 • abilități de comunicare și relaționare cu cetățeanul

 • rezistență la stres și efort prelungit

   

  Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (capitolele: II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII);
 5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată;
 6. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 7. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată
 9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
 10. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.  195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

 

Atribuţiile posturilor – conform fişelor de post ataşate prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008 și cap.II din anexa nr. 1 la R.O.F. aprobat prin HCL. nr. 138/15.02.2018;

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

 • curriculum vitae, model comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;

 • fișa medicală (apt port armă);

 • aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranței și Apărării Naționale;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;

 • declaraţia pe propria răspundere de confirmare a acceptării condițiilor de recrutare și examinare, conform formularului atașat anunțului de concurs;

 • tabel nominal cu rudele până la  gradul II ale candidatului, conform formularului atașat anunțului de concurs;

 • livret militar, (dacă este cazul);

 • permis de conducere (xerocopie) minim categoria B;

 • 3 fotografii cu dimensiunile de 3 cm x 4 cm;

 • dosar plic

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100

tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544

email: primarie@oradea.ro

 

            Persoane de contact:

 Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane

 Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

 

 

 

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert