Trimite unui prieten

concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Primariei municipiului Oradea - Directia Tehnica

Vineri , 21 Septembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Primariei municipiului Oradea - Directia Tehnica Tipărește pagina - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Primariei municipiului Oradea - Directia Tehnica Trimite unui prieten - concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Primariei municipiului Oradea - Directia Tehnica

Nr. 326.374 din 21.09.2018
                                                 
A N U N Ţ
concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante
din cadrul Direcţiei Tehnice

Data de susţinere a probei scrise: 23.10.2018, ora 10:00
Interviul: 29.10.2018, ora 12:00
Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Oradea
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 21.09 – 10.10.2018 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Oradea
Concurs afişat la data: 21.09.2018 ora 800

Direcţia  Tehnică

1. BIROUL DRUMURI PUBLICE

I. Consilier, clasa I, grad profesional debutant 
Condiţii de participare:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul de licenţă - inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri şi poduri;


II. Consilier, clasa I, grad profesional principal 
Condiţii de participare:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul de licenţă  inginerie civilă -  specializarea căi ferate, drumuri şi poduri;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 5 ani


III. Consilier, clasa I, grad profesional superior 
Condiţii de participare:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializarea: căi ferate, drumuri şi poduri sau constructii civile, industriale şi agricole;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 7 ani

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII);
3. Legea nr. 188/8.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 7/18.02. 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 10/18.01.1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;
6. Ordonanţa nr. 43/28.08.1997 *** republicată  privind regimul drumurilor;
7. Legea nr. 50/29.07.1991 *** republicată  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, CAP. I și CAP. IV;
8. Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
9. Hotărârea nr.273/14.06.1994 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.


2. COMPARTIMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Consilier, clasa I, grad profesional superior 
Condiţii de participare:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, într-unul din domeniile de licenţă: 
o inginerie civilă - specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau  căi ferate, drumuri şi poduri
o mine, petrol şi gaze;                                                          
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 7 ani

Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Legea nr. 215/23. 04. 2001 (*republicată*)  a  administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII,  X, XI, XII, XIII);
3. Legea nr. 188/8.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 7/18.02. 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 10/18.01.1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;
6. Legea nr. 50/29.07. 1991 *** republicată  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, CAP. I și CAP. IV;
7. Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
8. Ordonanța de Urgență nr. 18 din 4 martie 2009 actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
9.  Ordinul nr. 163 din 17 martie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
10. Hotărârea nr. 273/14.06. 1994 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

3. SERVICIUL LUCRĂRI ŞI SERVICII PUBLICE - COMPARTIMENT  LUCRĂRI ŞI SERVICII PUBLICE

Consilier, clasa I, grad profesional asistent 

Condiţii de participare:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), actualizată,
• studii universitare  de  licenţă  absolvite cu  diplomă,  respectiv  studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, într-unul dintre domeniile de licenţă:
o inginerie civilă - specializarea constructii civile, industriale şi agricole sau căi ferate, drumuri şi poduri
o ingineria instalaţiilor - specializarea instalaţii pentru construcţii               
o inginerie mecanică
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min. 1 ani


Bibliografie concurs:
1. Constituţia României
2. Legea nr. 215/23.04.2001 (*republicată*)  a  administraţiei publice locale, capitolele (I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI,  XII, XIII);
3. Legea nr. 188/8.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 7/18.02.2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
5. Ordinul Preşedintelul ANRSC nr.82 din 24.03.2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubritate a localitaţilor;
6. Hotărârea Consiliului Local nr. 311 din 30 martie 2017 cu modificări şi completări ulterioare, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea.

Atribuţiile posturilor – conform fişelor de post ataşate prezentului anunţ


Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat (cu excepţia postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant);
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat anunțului de concurs, după caz;
• dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr. 1 – 410100
tel. 0259408850 sau 0259409443, fax. 0259437544
email: primarie@oradea.ro

            Persoane de contact:
1. Rodica Funar – Şef Birou Resurse Umane
2. Maria Puşcaş – Consilier Biroul Resurse Umane

 

Formularele necesare înscrierii la concurs se găsesc la Biroul Resurse Umane, cam. 122 sau 125, et. I.

 

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert