Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Muzeul Orasului Oradea

Joi , 7 Iunie 2018, 8:06

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Muzeul Orasului Oradea Tipărește pagina - Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Muzeul Orasului Oradea Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Muzeul Orasului Oradea

Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante astfel:

-       1 post de sef serviciu la Serviciul Administrare Centre Culturale

-       1 post de inginer de sistem

-       1 post de muncitor

-       1 post de îngrijitor

 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Orasului Oradea - Complex Cultural, Piata Emanuil Gojdu nr. 39-41, Cetatea Oradea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

-       21.06.2018, ora 15,30 - termenul limită pentru depunerea dosarelor

-       22.06.2018 - 25.06.2018 - selecția dosarelor

-       Proba scrisă/practică: 29.06.2018, ora 10

-       Afișare rezultate: 02.07.2018

-       Interviu: 04.07.2018

-       Afișare rezultate finale: 06.07.2018

 

Condiţii specifice:

 

Funcția  - sef serviciu, treapta II - 1 post

-       studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: istorie sau management.

-       Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani.

 

Bibliografie:

-       Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-       Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-       Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată;

-       Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;

-       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colectiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale cu drept public, aprobată cu modificări și completări prin

-       Legea nr. 269/2009. pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public cu modificările și completările ulterioare.

-       Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare

 

Funcția  - inginer de sistem, treapta profesională  IA - 1 post

-       studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatica

-       Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani

 

Bibliografie:

-       Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

- PC - Depanare si modernizare ediţia a IV-a, Autor Scott Mualler - Editura Teora

- Retele de calculatoare, Proiectare si administrare, Adrian Munteanu, Valerica Greavu -Serban, Ed. Polirom, 2006;

- CCNA - Ghid de studiu independent, Bic All, 2007;

- Retele Windows, Servere si clienti. Exemple practice, Adrian Munteanu, Valerică Greavu-Serban, Gabriel Cristescu, Editura Polirom;

-  Documentatie online (Windows Server 2008, Active Directory):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349801(v=ws.10).aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770946(v=ws.10).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742437.aspx

- Documentatie Microsoft Windows 7/10 ( https://www.microsoft.com)

-  Invata singur PHP, MySQL si Apache, Meloni Julie C.,Editura Corint,2005

- Securitate informationala. Tipuri de atacuri cibernetice (https://cert.ro)

http://www.securitatea-informatiilor.ro/solutii-de-securitate-it/securitatea-retelelor-de-calculatoare/

-Tehnologii wireless

www.cs.ucv.ro/staff/dmancas/rmtw.doc

- Instalare şi utilizare a produselor pachetului MS Office : https://support.office.com

 Funcția  - muncitor calificat - 1 post

-          Studii generale

-          Atestat în calificarea: tamplar sau instalator

 

Funcția  - Îngrijitor - 1 post

-          Studii generale

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările  ulterioare,  în vederea înscrierii  la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:        

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

      - carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

      - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

            - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-  curriculum vitae;

-  dosar plic

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Condiţii  necesare ocupării unui post de natură contractuală

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3  din H.G.  nr. 286 din 23 martie 2011 (cu modificările ulterioare)

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 

a)    selecţia dosarelor de înscriere 

-       pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

-       rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea "admis"  sau „respins",  însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a secţiei.

b)    proba scrisă/practică

La proba scrisă/practică vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere

            Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 

c)    interviul

La proba interviu vor participa  doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la proba scrisă/practică.

Sunt declaraţi admişi  la interviu candidaţii  care au obţinut minimum 50 de  puncte.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului  şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă/practică şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a  obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică  şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul  instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea,  imediat după soluţionarea contestaţiilor.

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,  prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

În vederea participării  la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 21.06.2018, ora 15,30 la secretariatul comisie de concurs din cadrul  Muzeului Orasului Oradea - Complex Cultural, Cetatea Oradea, consilier Mariana Surducan, telefon  0770-202-055.

 

 

Director                                                                     Consilier

Angela LUPSEA                                                        Mariana SURDUCAN

 

 

Fișiere - Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Muzeul Orasului Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert