Trimite unui prieten

examen de promovare in grad profesional

Vineri , 20 Aprilie 2018, 0:00

Exportă PDF - examen de promovare in grad profesional Tipărește pagina - examen de promovare in grad profesional Trimite unui prieten - examen de promovare in grad profesional

Primăria municipiului Oradea organizează examen de  promovare

în grad profesional

 

Data de susținere a probei scrise: 22 mai 2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a examenului: sediul  Primăriei municipiului Oradea

Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, la Biroul Resurse Umane, et. I, camera 125

Concurs publicat la data: 20.04.2018, ora 08:00

 

Condiţii de participare

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere

Pentru examenul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

            Compartimentul de Stare civilă (1)

Bibliografia:

 1. Constituția României;

 2. Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2) cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

   

 4. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (2) cu modificările și completările ulterioare;

 5. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată;

 6. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;

 7. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Cartea a II-a, Despre familie, republicată și actualizată;

 8. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, actualizată;

 9. H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civiă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, actualizată;

 

Biroul de Evidenţă a Persoanelor (2)

 

Bibliografia:

 1. Constituția României

 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare ;

 3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;

 5. Hotărârea de Guvern nr. 1375/ 2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

 6. Hotărârea de Guvern nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, actualizată;

 7. Legea nr. 677/ 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

 8. Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată (capitolele I, II – secţiunea 2,3,4 şi 5);

 

Direcţia Economică

Serviciul Impunere Persoane Fizice (1)

 

Bibliografia:    

 1. Constituția României.

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare ;

 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

 4. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Titlul IX privind impozitele şi Taxele Locale cu modificările şi completările ulterioare cu privire la sanctiunile contravenționale;

 6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare cu privire la secretul fiscal, emiterea certificatului de atestare fiscală şi la termenul de prescriptie;

   

Biroul Decontări Contracte (1)

            Bibliografia:    

 1. Constituţia României

 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită al funcționarilor publici

 4. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 (actualizată)  privind Codul Fiscal

 • Art. 319 Facturarea;

 1. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Art. 2  Obiectul şi sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală

 • Art. 22 Stingerea creanțelor fiscale

 • Art. 165 Ordinea stingerii obligațiilor fiscale

 • Art. 167 Compensarea

 • Art. 168 Restituiri de sume

 • Art. 183 Majorări de întârziere în cazul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale

 • Art. 203 Suspendarea executării silite

 • Capitolul VI Măsuri asigurătorii - Art. 213 și art. 214

 • Capitolul VIII Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

 • Capitolul XI Contestația la executare silită

 1. ORDINUL nr. 447 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice,

  -  A. Dispoziţii generale privind procedura de declarare a stării de insolvabilitate

  - B. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, ale căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată

  - C. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri ori bunuri urmăribile

  - D. Procedura de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale;

 2. Legea nr. 287 din 17.07.2009 privind Codul Civil (republicată și actualizată)

 • Art. 2517 Termenul general de prescripție

 • Art. 1522 Punerea în întârziere de către creditor

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ

Biroul Asociaţii de Proprietari (1)

Bibliografia

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 7. H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 8. H.C.L. nr. 833/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din Municipiul Oradea
 9. H.C.L. nr. 834/2017 privind organizarea şi desfăşurarea  examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile si autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari
 10. Legea nr. 115 din 19 mai 2015 (*actualizată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului)
 11. Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului)
 12. Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului cu modificarile si completarile ulterioare ( atributiile primarului );
 13. Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea pentru Parlamentul European cu modificarile si completarile ulterioare (atributiile primarului); republicata si actualizata
 14. Legea 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei (atributiile primarului);  republicata si actualizata

           

            Compartiment Agricol – Fond Funciar (1)

             Bibliografia                                           

 1. Constituţia României

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Republicată.

 4. Ordonanţa nr.28/27.08.2008  privind  registrul  agricol,  Actualizată ,

 5. Legea 18/1991 a fodului funciar , Republicată si Actualizată, cap. VI si VII,

 6. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri  de reglementare a pieței produselor din sectorul  agricol , Actualizată,

 7. Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, forma Actualizată,

                               

Direcţia Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Serviciul Elaborare şi Dezvoltare Proiecte (1)

Serviciul Implementare Proiecte (1)

Bibliografia:

 1. Constituţia României
 2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001, (capitolele: II, III, IV, VIII, IX, X, XI);
 5. GHIDUL SOLICITANTULUI

 1.  
  • POR, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
  • POR, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor  - Eficiența energetică a clădirilor publice:
  • RO-HU – Prioritatea de investiţii  7.b.
  • My SMIS – POR

Dezvoltarea infrastructurii  de termoficare - Axa Prioritara 7. OS 7.1. şi 7.2.

 

Serviciul Achiziţii Publice (1)

Bibliografia:

 1. Constitutia Romaniei

 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici – republicata;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 5. HG nr.395/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 6. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 7. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – versiune consolidată   

 

Direcţia Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Cadastru, Evidenţă Patrimoniu (1)

Bibliografia:

 1. Constituția României.

 2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată;

 3. Legea nr.188/1999 privind statului funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

 6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată și actualizată;

 7. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 decembrie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată şi actualizată;

 8. Ordonanţa de urgenţa nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată şi actualizată;

 9. Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naţionale, republicată şi actualizată.

Serviciul Parcări

Compartimentul Evidenţă Încasări şi Parcometre (1)

Compartimentul Control (2)

 

Bibliografia:

 1. Constituția României,

 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată;

 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. H.C.L. nr. 640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a sistemului de administrare  a parcărilor publice, republicat 2015;

 6. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al convenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  POLIŢIA LOCALĂ

  BIR.ORDINE PUBLICA,PREVENIRE,INTERVENTIE SI REGLEMENTARE PROBLEME CETATENESTI (2)

   

      SERVICIUL  ORDINE PUBLICA SI RUTIERA (1)

   

Bibliografia:

 1. Constituţia României

 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată;

 5. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

 6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,

 2. Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

 3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;

 4. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.  195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată;

 6. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.     

   

                         

Fișiere - examen de promovare in grad profesional

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni