Trimite unui prieten

Contract de servicii

Vineri , 30 Decembrie 2016, 10:56

Exportă PDF - Contract de servicii Tipărește pagina - Contract de servicii Trimite unui prieten - Contract de servicii

Primăria Municipiului Oradea
Serviciul Achizitii Publice
Cod operator:16140
Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. 0040 259/437.000
Fax. 0040 259/437.544
Fax int 203: 0040 259/409.406
Fax int 288: 0040 259/408.803
E-mail: primarie@oradea.ro


Contract de servicii

nr. 393252 din 22.12.2016


În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii între

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in ORADEA, judetul Bihor, Piata Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, cod postal 4230487, cont nr .................................................................. deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar - Ilie Bolojan si Director Economic - Eduard Florea în calitate de achizitor, pe de o parte
si

ROMVIEW BUSINESS SRL cu sediul in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 19, CUI 34857039, NRC J32/735/2015, tel. 0768 746674, 0760332222, fax 0369 818641, e-mail romview.business@gmail.com, cont nr. ______________________ deschis la ________________________ reprezentata prin dul. Petrisor Sorin Ciprian, avand funcţia de administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de evaluare a unor mijloace fixe propuse pentru a fi duse aport la capitalul social al Societatii Termoficare Oradea SA, prevazute in Anexa 1 la Caietul de sarcini, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul total al serviciilor prestate, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 21.610 lei fara TVA, reprezentand valoarea de contract acceptata.

6. Modalitati de plata
6.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie al serviciilor pentru care s-a emis factura, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie.
6.2 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract.
6.3 Plata se va face in contul de trezorerie al executantului.

7. Durata contractului
7.1 Perioada in care se efectueaza serviciul de evaluare a mijloacelor fixe propuse pentru a fi duse aport la capitalul social al Societatii Termoficare Oradea SA, prevazute in Anexa 1 la Caietul de sarcini este de 1 an de la data constituirii garantiei de buna executie, conform art 13.
7.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data incheierii procesului verbal de receptie finala a serviciilor prestate.

8. Executarea contractului
8.1 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului. Executarea incepe de la data constituirii garantiei de buna executie, conform art 13.
8.2 Raportul de evaluare intocmit se va preda in termen de maxim 20 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de servicii.

9. Documentele contractului
9.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini
b) propunerea financiară
c) propunerea tehnica
d) garantia de buna executie

10. Obligatiile principale ale prestatorului
10.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de evaluare a unor mijloace fixe propuse pentru a fi duse aport la capitalul social al Societatii Termoficare Oradea SA, prevazute in Anexa 1 la Caietul de sarcini. Serviciile constau in:
 Servicii de evaluare bunuri;
 Servicii evaluare teren.
10.2 Prestatorul are obligatia să asigure controlul îndeplinirii prestaţiilor şi al calităţii serviciilor prestate, la cererea beneficiarului.
10.3 Lunar se va intocmi un proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a lucrărilor, semnat de ambele părţi.
10.4 Prestatorului îi revin toate obligaţiile privind daunele, costurile şi pretenţiile iniţiate de terţe părţi şi formulate împotriva achizitorului în legătură cu prestarea defectuoasă sau neprestarea serviciilor. În această privinţă, se impune ca societatea prestatoare să deţină şi să prezinte o asigurare profesională de răspundere civilă.
10.5 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
10.6 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, uneltele de lucru şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele aferente fiecarei activitati. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
10.8 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
10.9 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.
10.10 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu activitatile stabilite prin legislatia in vigoare.
10.11 Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
10.12 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13 (1) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt prestate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.
(2) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.
(3) Raspunderea pentru prestarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu alin 1, 2 si 3 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.
(4) Prestatorul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul contractului.
(5) Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 1,2,3 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat

11. Obligaţiile principale ale achizitorului
11.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul prevazut la art. 6 in baza facturii insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie.
11.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
11.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata lavaloarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a produselor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in perioada convenita atunci acesta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.
12.3. Penalităţile datorate conform clauzelor 12.1. şi 12.2. curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
12.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.13.1 si 13.2, in completare, partile datoreaza daune interese suplimentare in conditiile dreptului comun.
12.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, de la data declararii falimentului prin hotararea definitiva a unui judecator sindic, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de bună executie a contractului.
13.1 Garantia de buna executie reprezinta 5% din valoarea totala fara TVA a contractului, respectiv suma de 1.080,5 lei fara TVA.
13.2 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent (art 39 din HG 395/2016)
 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
 Virament bancar
 In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la caserie a unor sume in numerar. Prin retineri successive din sume datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri successive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatilor contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
In cazul contractului de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractual de achizitie publica daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data primirii ordinului de incepere de la achizitor.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate într-o perioada stabilită de comun acord intre parţi.

15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare.
15.2 Achizitorul are obligaţia, prin reprezentaţii săi, să verifice modul de prestare a serviciilor şi de a întocmi procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate.
15.3 Prestatorul de servicii raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.
15.4 Raportul de evaluare se va intocmi numai dupa inspectarea in teren a bunurilor cuprinse in Anexa 1 de la Caietul de sarcini.
15.5 Raportul de evaluare va cuprinde minim urmatoarele elemente :
a) Sinteza evaluarii
b) Termeni de referinta ai evaluarii
• Identitatea evaluatorului
• Competenta evaluatorului
• Identificarea clientului. Identificarea utilizatorilor desemnati
• Scopul evaluarii
• Identificarea proprietatii subiect. Drepturi de proprietate evaluate
• Tipul valorii
• Moneda valorii definite. Modalitati de plata
• Data evaluarii
• Documentarea necesara pentru efectuarea evaluarii
• Natura si sursa informatiilor utilizate pe care se bazeaza evaluarea
• Ipoteze si ipoteze speciale
• Restrictii de uilizare, difuzare si publicare
• Declararea conformitatii evaluarii cu SEV
• Descrierea raportului
c) Prezentarea datelor (bunurilor)
d) Analiza pietei bunurilor
e) Analiza celei mai bune utilizari
f) Evaluarea bunurilor
• Abordarea prin piata
• Abordarea prin cost
• Abordarea prin venit
g) Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii
15.6 Raportul de evaluare se va preda in 2 exemplare, atat in forma tiparita, cat si in format electronic.


16 Ajustarea preţului contractului
16.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate prestatorului sunt preturile declarate in propunerea financiara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada contractului.

17. Amendamente
17.1 Partile contractante au drepul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Întarzieri în îndeplinirea contractului
18.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in prezentul contract se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
18.2 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Cesiunea
19.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
19.2. Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor .
19.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni
19.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Rezilierea si incetarea contractului
20.1 Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata de daune interese
20.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca prestatorul da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
20.3 Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, cu punerea in intarziere a prestatorului si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) cumularea de catre prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele prevazute la art.18;
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
e) nu isi indeplineste obligatiile prevazute la clauza 13.1 din prezentul contract.

21. Forta majora
21.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
21.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.
21.7 Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
21.8 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Prestatorull va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului.
21.9 Daca prestatorul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.20.8. totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

22. Solutionarea litigiilor
22.1 Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
22.2 Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
23. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii

25. Legea aplicabila contractului
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
25.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
25.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
Partile au inteles sa incheie azi 22.12.2016 prezentul contract in 4 exemplare, un exemplar pentru prestator si trei pentru achizitor.

 

 

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL ORADEA ROMVIEW BUSINESS SRL
Primar
Ilie Bolojan

Director Directia Economica
Contr.Fin.Preventiv
Eduard Florea

Director Directia Juridica
Eugenia BorbeiDirector Executiv D.P.I
Lucian PopaSef Serviciu Achizitii Publice
Manuela Maghiar

 


Consilier Birou Achizitii Publice
Teodora Vaida

 

Fișiere - Contract de servicii

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Facebook
Twitter
Blogul primarului Ilie Bolojan
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni