Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1334 / 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019 12 - 2018
1168 / 2018 privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2018 12 - 2018
1167 / 2018 privind aprobarea contractarii de servicii juridice de catre Societatea Agen?ia de Dezvoltare Locala Oradea S.A. 12 - 2018
1166 / 2018 privind aprobarea modificarii acordului de asociere încheiat între municipiul Oradea ?i comuna O?orhei pentru modernizarea unui drum de legatura 12 - 2018
1165 / 2018 privind aprobarea înfiin?arii Parcului Industrial Eurobusiness IV ?i acordarea de facilita?i fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea ?i func?ionarea parcurilor industriale 12 - 2018
1164 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu nr. de inventar 300907, în vederea scoaterii din functiune 12 - 2018
1163 / 2018 privind aprobarea contractarii unei finan?ari rambursabile – linie de finan?are în valoare de maxim 100.000.000 lei 12 - 2018
1162 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix, în vederea scoaterii din functiune 12 - 2018
1161 / 2018 privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea sociala a cetatenilor români apartinând minoritatii rome din municipiul Oradea, pentru perioada 2019 – 2020 12 - 2018
1160 / 2018 privind aprobarea Planului de Ac?iuni ?i lucrari de interes local pentru anul 2019 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrari de interes local de catre beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 12 - 2018
1159 / 2018 pentru aprobarea participarii Municipiului Oradea la realizarea proiectului de interes public: Platforma regionala de investi?ii “INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agen?ia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 12 - 2018
1158 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 noiembrie 2018 12 - 2018
1157 / 2018 pentru darea în folosin?a gratuita, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a unui spa?iu aflat în incinta cladirii Primariei Oradea, în favoarea Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara Aparegio Oradea 11 - 2018
1156 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru CAI DE ACCES RUTIER, SPA?II DE PARCARE ?I SPATII VERZI ÎN ZONA BULEVARDUL ?TEFAN CEL MARE varianta V1 recomandata de proiectant 11 - 2018
1155 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru CAI DE ACCES RUTIER SI SPATII DE PARCARE LA INTERSECTIA STRAZII 1848 CU STRADA SUCEVEI DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR varianta V1 recomandata de proiectant 11 - 2018
1154 / 2018 pentru aprobarea numarului maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Oradea 11 - 2018
1151 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare pensiune in casa existenta, construire unitate alimentatie publica,str.Ovidiu Cotrus, nr.2 nr.cad. 175127, 162828, Oradea 11 - 2018
1150 / 2018 privind aprobarea rectificarea continutului art.1 din nr.331/12.04.2018 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Construire hala centru comercial , drumuri de incinta, platform parcare si spatii verzi, Calea Santandrei nr.2B, nr.cad.11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 si 195388 - Oradea 11 - 2018
1147 / 2018 privind modificarea în parte a H.C.L. nr. 467/2013 în vederea schimbarii denumirii parcului situat în cartierul Rogerius, între strazile Corneliu Coposu ?i Spartacus din numele „Mihai Viteazul” în „Olosig”. 11 - 2018
1146 / 2018 în vederea abrogarii H.C.L. nr. 834/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ?i desfa?urarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii func?iei de administrator de imobile ?i autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asocia?iile de proprietari 11 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert