Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
476 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017 5 - 2017
475 / 2017 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea 5 - 2017
474 / 2017 privind aprobarea listei beneficiarilor de finanţări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2017 5 - 2017
473 / 2017 pentru modificarea art. II din H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 5 - 2017
472 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2017 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 5 - 2017
471 / 2017 privind modificarea şi completarea unor clauze din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003, incheiat intre Municipiul Oradea şi firma Keviep Kft Hungary 5 - 2017
470 / 2017 privind aprobarea încetării de comun acord a contractului de comodat nr.102938 din 08.06.2006 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Fresenius Nephrocare Romania SRL 5 - 2017
469 / 2017 Privind numirea reprezentantului Consiliului Local Oradea ca președinte al Comisiei de analiză - Cereri scutire majorări de întârziere. 5 - 2017
468 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 5 - 2017
467 / 2017 pentru modificarea HCL nr. 677 din 20 septembrie 2016 privind aprobarea unor măsuri pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agenţia Națională pentru Locuințe 5 - 2017
466 / 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe, a fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2017 5 - 2017
465 / 2017 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 5 - 2017
464 / 2017 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2017 5 - 2017
463 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 5 - 2017
462 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 5 - 2017
461 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2016 5 - 2017
460 / 2017 pentru actualizarea Anexelor 2 la Hotărârile Consiliului Local nr. 62 şi 127 din 2014 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Drum expres” 5 - 2017
459 / 2017 pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 30.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19 5 - 2017
458 / 2017 pentru aprobarea sistării indiviziunii şi partajul nr. top. 4032/7 înscris în CF 192716 - Oradea (CF vechi 2397 - Episcopia Bihor), prin constituirea nr. cadastrale 195973 și 197961 - Oradea 5 - 2017
457 / 2017 pentru aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 23.02.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, în vederea realizării proiectului de interes public local „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu” 5 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni