Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
176 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte functiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea 2 - 2019
175 / 2019 privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea 2 - 2019
174 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului 2 - 2019
173 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcţiune 2 - 2019
172 / 2019 privind modificarea art. 1, 3 și 4 din HCL nr. 199/ 12.03.2018 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2 - 2019
171 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2 - 2019
168 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA să voteze “pentru” in cazul punctelor inscrise pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 14.03.2019 2 - 2019
167 / 2019 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 februarie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 martie 2019 (a doua convocare) 2 - 2019
160 / 2019 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019 2 - 2019
159 / 2019 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 2 - 2019
152 / 2019 privind aprobarea acordării sumei de 1.366.700 lei asociațiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu titlul de cotizație parțială, pentru anul 2019. 2 - 2019
151 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant 2 - 2019
150 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant 2 - 2019
149 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1 2 - 2019
148 / 2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Relocare, protejare cabluri electrice în zona blocuri ANL Calea Aradului. 2 - 2019
147 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1” 2 - 2019
146 / 2019 privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”. 2 - 2019
145 / 2019 privind susținerea organizării „Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului”. 2 - 2019
144 / 2019 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între D.A.S.O. și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea. 2 - 2019
142 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 177097 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a imobilelor - terenuri rezultate din dezmembrare. 2 - 2019

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta