Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
546 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 6 - 2019
545 / 2019 pentru aprobarea modificarii art. 1 si a art. 4 si a anexei la HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 6 - 2019
544 / 2019 privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr. 2 din HCL 12 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribu 6 - 2019
542 / 2019 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor” si a abrogarii HCL nr.582/28.06.2018 6 - 2019
541 / 2019 penbtru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR” 6 - 2019
540 / 2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58 6 - 2019
539 / 2019 privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN” 6 - 2019
538 / 2019 privind susținerea proiectului “Învătăm să protejăm natura” derulat în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități psihice și mintale - Oradea 6 - 2019
537 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de lucrări de utilitate publică de interes local pentru obiectivul „Drum colector în zona Piața 100, municipiul Oradea” 6 - 2019
536 / 2019 privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nufărului din municipiul Oradea. 6 - 2019
535 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR – STRADA IZVORULUI” 6 - 2019
534 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ”Modernizare strada Cireșilor - tronson str. Strugurilor - intersecție cu strada Piersicilor” 6 - 2019
533 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin H.C.L. 872/2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, jud. Bihor. 6 - 2019
532 / 2019 pentru aprobarea contractului – cadru în vederea închirierii spațiilor cu destinația de locuințe din Municipiul Oradea 6 - 2019
531 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 24 iunie 2019 6 - 2019
530 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Camine Studentesti Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea 6 - 2019
529 / 2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2019-2020 6 - 2019
528 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea 6 - 2019
527 / 2019 pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 247 din 04.04.2014, care au ca obiect închirierea de teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, cu destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare 6 - 2019
526 / 2019 pentru aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 106, în favoarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale 6 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta