Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
734 / 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcării Subterane Independenței din municipiul Oradea 9 - 2020
733 / 2020 privind darea în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a unor active fixe proprietatea privată a Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache nr. 41, înscrise în CF 203197-Oradea în vederea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 9 - 2020
732 / 2020 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli si modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 9 - 2020
731 / 2020 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 5.516 mp cu societatea Tamira Pan S.R.L. 9 - 2020
730 / 2020 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2020 9 - 2020
729 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str.Alexandru Macedonski- str.Alecu Russo, nr.cad.206976 , Oradea 9 - 2020
728 / 2020 Privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.198/2020 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare,zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea 9 - 2020
727 / 2020 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 73/2009 -Reparcelare teren pentru locuințe, zona str.Graurilor, nr.cad.152789, 152792-:-152803, Oradea 9 - 2020
726 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 121/2013 – Reglementare functiuni, Parcelare teren pentru locuinte indididuale si colective, zona str. Eugen Lovinescu – str. G. Bacaloglu – str. Lascar Catargiu generat de terenul identificat cu nr. cad. 191829, Oradea 9 - 2020
725 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si mansardare corp C1 si creare acces auto nou din str. Sucevei, desfiintare corp C2, str. Sucevei, nr.95, nr.cad. 207158 – Oradea 9 - 2020
724 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire de birouri în regim de înalțime P+2E+1R, str. Tudor Vladimirescu, nr.65, nr.cad. 189197, nr.cad.152740 – Oradea 9 - 2020
723 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuințe colective S+P+2E+R cu birou la parter și parcare subterană, amenajare incintă și împrejmuire, str. Mestesugarilor, nr.20, nr.cad. 207311 – Oradea 9 - 2020
722 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiune mixtă (locuințe colective și birouri) str. Mestesugarilor, nr.44A, nr.cad.207858 – Oradea 9 - 2020
721 / 2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții 9 - 2020
720 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 9 - 2020
719 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Construire centru de antreprenoriat Piata Cetate; Reconstruire Corp C1 si organizare de santier”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Interreg V – A România – Ungaria 9 - 2020
718 / 2020 pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr. 701 din 10.08.2017 pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr.410 din 25.05.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea 9 - 2020
717 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2020 9 - 2020
716 / 2020 privind abrogarea H.C.L. nr. 277 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries” 8 - 2020
715 / 2020 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Oradea si Universitatea din Oradea privind sprijinirea inovarii si transferului tehnologic 8 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421