Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
373 / 2019 pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 5 - 2019
372 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii ener 5 - 2019
371 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile mai 2019, iunie 2019 și iulie 2019 4 - 2019
370 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1 4 - 2019
369 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” – VARIANTA 1 4 - 2019
368 / 2019 pentru respingerea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 4 - 2019
367 / 2019 privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției \\ 4 - 2019
366 / 2019 privind respingerea preluării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA 4 - 2019
365 / 2019 privind respingerea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți 4 - 2019
364 / 2019 privind respingerea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 4 - 2019
363 / 2019 privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri 4 - 2019
361 / 2019 pentru aprobarea cheltuielilor aferente si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda 4 - 2019
360 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC 82, PB81,PB83, PB74 SI P-TA Bucuresti, in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 4 - 2019
359 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 4 - 2019
358 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:„Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” 4 - 2019
357 / 2019 privind acordul de principiu pentru încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și SC Transgex SA în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apă caldă în zona sălii polivalente” 4 - 2019
356 / 2019 privind însuşirea Planului de situaţie privind terenul, identificat cu nr. cadastral 203248, în suprafaţă de 65.163 mp, atribuit în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în vederea obţinerii titlului de parc industrial 4 - 2019
355 / 2019 pentru aprobarea unui Acord de colaborare si a unui Protocol de Colaborare între Municipiul Oradea şi Arhivele Nationale ale Romaniei, respectiv Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural si Arhivele Nationale ale Romaniei în vederea realizării unei expozitii documentare 4 - 2019
354 / 2019 privind aprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et 4 - 2019
353 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vizează regenerarea și refuncționalizarea sitului Piața agroalimentară Velența și a loturilor adiacente, respectiv aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind „Amenajare spațiu public urban – zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor. 4 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta