Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
884 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 9 - 2018
883 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutival societăţii Administrația Domeniului Public SA 9 - 2018
882 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 24 septembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 25 septembrie 2018 (a doua convocare) 9 - 2018
881 / 2018 privindaprobarearectificăriibugetuluiMunicipiului Oradea peanul 2018 9 - 2018
880 / 2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a racordurilor de distribuire a energiei termice aparținând imobilelor Bazinul Olimpic ,,Ioan Alexandrescu” – str. Aleea Ștrandului nr. 9, Bazinul Acoperit ,,Crisul” – str. Codrilor nr. 1 și Stadionul Municipal ,,Iuliu Bodola” – str. Olimpiadei nr. 1 9 - 2018
879 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului desuperficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupraterenului în suprafaţă totală de 20.561 mp cu societatea QuadroformSRL 9 - 2018
878 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2018 9 - 2018
877 / 2018 privindactualizareachiriilorlunarepentrulocuinţeleproprietateprivată a StatuluiRomânconstruitede AgentiaNaționalăpentruLocuințe 9 - 2018
876 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a Pasarelei Plevnei și a Podului peste pârâul Peța – Calea Armatei Române, bunuri care fac obiectul unor lucrări de investiții 9 - 2018
875 / 2018 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile iulie şi august 2018 9 - 2018
874 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 9 - 2018
873 / 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea 9 - 2018
872 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 9 - 2018
871 / 2018 pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 311/30.03.2017 privind Regulamentul de organizareşifuncţionare a spaţiilor de joacăsiagrement situate pedomeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrareaMunicipiului Oradea prinalteentitati din cadrulPrimariei Oradea sausubordonateConsiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexei A 9 - 2018
870 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de intretinere a parculuiPadisuluidin Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022). 9 - 2018
869 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de intretinere a parculuiMihaiViteazuldin Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022). 9 - 2018
868 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui” din municipiul Oradea 9 - 2018
867 / 2018 privindaprobareaProgramului de masuripentrudesfasurareaactiunilor de preveniresicombatere a urmarilorfenomenelormeteorologicepericuloase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2018-15.03.2019. 9 - 2018
865 / 2018 privind propunerea de schimbare, pe perioadă nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, din imobil cu destinația de spațiu de învățământ aparținând Școlii Gimnaziale ”Ion Bogdan” Oradea, în imobil alocat unei instituții publice în vederea desfășurării activității specifice 9 - 2018
864 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de07 septembrie 2018 9 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert