Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
411 / 2019 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 30 mai 2019 (a doua convocare) 5 - 2019
410 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 5 - 2019
409 / 2019 privind aprobarea dării în administrare a unor active fixe către Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea și încheierea în acest sens a unui Act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal ” Dr. Gavril Curteanu ” Oradea 5 - 2019
408 / 2019 privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA 5 - 2019
407 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 5 - 2019
406 / 2019 pentru modificarea art 4 din Hotararea Consiliului Local nr 660 din 28.06.2018 5 - 2019
405 / 2019 pentru aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în str. Nicolae Jiga nr. 29 identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171834 - Oradea 5 - 2019
404 / 2019 privind aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI 5 - 2019
403 / 2019 aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției 5 - 2019
402 / 2019 privind aprobarea transferului personalului şi patrimoniului cabinetelor medicale şcolare şi cabinetelor medicale stomatologice din unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea 5 - 2019
400 / 2019 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, în vederea achiziționării unui autoturism nou prin acest program de către Direcția de Asistență Socială Oradea 5 - 2019
399 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018 5 - 2019
395 / 2019 privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 5 - 2019
394 / 2019 privind modificarea conținutului articolului 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188 5 - 2019
393 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice – SF+PT - pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat \\ 5 - 2019
392 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utili 5 - 2019
391 / 2019 pentru revocarea H.C.L. nr. 276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 5 - 2019
390 / 2019 privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea 5 - 2019
389 / 2019 privind susţinerea organizării Festivalului Internaţional de Creaţie Literară pentru Nevăzători “Paşii Profetului” 5 - 2019
388 / 2019 Privind îndreptarea erorii materiale de la art.1 din HCL nr.801/31.08.2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective,str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea 5 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta