Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
416 / 2017 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 25 mai 2017 (prima convocare) şi în data de 26 mai 2017 (a doua convocare) 5 - 2017
415 / 2017 Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii investiției: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 5 - 2017
414 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea” 5 - 2017
413 / 2017 Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea” 5 - 2017
412 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea” 5 - 2017
411 / 2017 Privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Oradea 5 - 2017
410 / 2017 Privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea 5 - 2017
409 / 2017 Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Oradea 5 - 2017
408 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 5 - 2017
407 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2017 5 - 2017
406 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Autoritatii Urbane, in vederea accesării finanțării nerambursabile alocate Municipiului Oradea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4 - 2017
405 / 2017 privind modificarea și completarea contractului de administrare-cadru aprobat prin H.C.L. nr. 64/26.01.2017 4 - 2017
404 / 2017 privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea 4 - 2017
403 / 2017 privind modificarea începând cu 01.05.2017 a tarifului pentru colectarea deșeurilor de la persoane fizice, practicat de Societatea RER Ecologic Service Oradea SA, în baza contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008 4 - 2017
402 / 2017 privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2017-30.04.2018, majorarea cotei de constituire a Fondului de închidere depozit şi încheierea Actului adiţional nr. 16 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft 4 - 2017
401 / 2017 privind darea avizului Societăţii ECO Bihor SRL pentru depunerea unui proiect de finanţare nerambursabila prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6, O.S. 6.1 Producţie în vederea creşterii producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate: biogaz, biomasă, geotermal 4 - 2017
400 / 2017 privind renunțarea Municipiului Oradea la calitatea de membru asociat în Fundația Euroregiunea Bihor- Hajdu Bihar-Oradea 4 - 2017
399 / 2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 4 - 2017
398 / 2017 privind numirea membrilor in Consiliul Director al Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune și modificarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației 4 - 2017
397 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 4 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni