Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
783 / 2017 privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe 9 - 2017
782 / 2017 privind aprobarea suspendării plății chiriei, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în Oradea, Str. V. Alecsandri nr. 21, deținut de S.C. ARTUS EXIM S.R.L 9 - 2017
781 / 2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 201150/01.11.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.1, deținut de către DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 9 - 2017
780 / 2017 prinvind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 656/25.07.2017, pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea 9 - 2017
779 / 2017 pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care iși desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor 9 - 2017
778 / 2017 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Oradea str. Republicii nr.12, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 9 - 2017
777 / 2017 pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 9 - 2017
776 / 2017 pentru repartizarea a 10 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 26.01.2017 9 - 2017
775 / 2017 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 9 - 2017
774 / 2017 privind respingerea evacuării pe cale administrativă a d-nei Otvos Ramona-Melinda și a membrilor înscriși în Contractul de comodat nr. 835/A/23.10.2015 din Centrul de Cazare Temporară nr. 2, str. Atelierelor nr. 13, ap.21 9 - 2017
773 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal varianta V1 recomandată de proiectant 9 - 2017
772 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de apa si bransamente pe strada Traian Goga, municipiul Oradea” 9 - 2017
771 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe strada Livezilor, municipiul Oradea” 9 - 2017
770 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Janus Pannonius, Sebeșului și Feleacului din municipiul Oradea 9 - 2017
769 / 2017 privind aprobarea derularii procedurii legale pentru achizitia publica a serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului Salca I si a zonei adiacente parcului-taluz mal paraul Peta din municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani 9 - 2017
768 / 2017 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea în vederea asigurării asistenţei medicale preventive şi curative a studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea 9 - 2017
767 / 2017 privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr.330/2017 9 - 2017
766 / 2017 privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei 9 - 2017
765 / 2017 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea 9 - 2017
764 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2017 9 - 2017

Afis Auschwitz
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni