Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
387 / 2019 privind îndreptarea erorii materiale de la art. 3 din HCL nr.175/28.02.2019 de revocare a HCL nr. 652/28.06.2018 prin care s-a aprobat PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane, str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea 5 - 2019
386 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 5 - 2019
385 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 5 - 2019
384 / 2019 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 5 - 2019
383 / 2019 privind preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA 5 - 2019
381 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilorla societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii la data de 31.12.2018 5 - 2019
380 / 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 5 - 2019
378 / 2019 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți 5 - 2019
377 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Borșului din municipiul Oradea 5 - 2019
376 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea 5 - 2019
375 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Constantin Brâncoveanu, str. Comarnicului, str. Poeniței și str. Theodor Neculuță din municipiul Oradea 5 - 2019
374 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Lanului, str. Agricultorilor și str. Constantin Nottara din municipiul Oradea 5 - 2019
373 / 2019 pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 5 - 2019
372 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii ener 5 - 2019
371 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile mai 2019, iunie 2019 și iulie 2019 4 - 2019
370 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1 4 - 2019
369 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” – VARIANTA 1 4 - 2019
368 / 2019 pentru respingerea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 4 - 2019
367 / 2019 privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției \\ 4 - 2019
366 / 2019 privind respingerea preluării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA 4 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta