Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
990 / 2017 SELECT ISNULL(id,0) cod_urban, ISNULL(denumire,\\\'\\\') nume, ISNULL(id_z_tip_artere,0) tip_strada, data_modificare FROM AR_AX_ARTERE WHERE CONVERT(datetime, CONVERT (varchar(20) , data_modificare, 120))>\\\'2017-08-23 08:28:10\\\' ORDER BY ID 11 - 2017
989 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 11 - 2017
988 / 2017 privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr 22/2017 si nr. 11/2017 referitor la redevența datorată Municipiului Oradea de către operatorul Administrația Domeniului Public SA 11 - 2017
987 / 2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru mandatele 2017-2021 11 - 2017
986 / 2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatele 2017-2021 11 - 2017
985 / 2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatele 2017-2021 11 - 2017
984 / 2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatele 2017-2021 11 - 2017
983 / 2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă 11 - 2017
982 / 2017 privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administratie, profilului membrilor acestuia și a matricei consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea SA 11 - 2017
981 / 2017 privind încheierea unui act aditional la contractul de delegare a serviciului public de administrare si exploatare a pieţelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ştrandului Municipal, Ştrandului Ioşia Nord, WC-urilor publice si Cimitirului Municipal semnat cu Societatea Administratia Domeniului Public SA in vederea modificarii prevederilor referitoare la redevența datorată de operator 11 - 2017
980 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 11 - 2017
979 / 2017 privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru anul 2015 pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică ale societăţii Termoficare Oradea SA 11 - 2017
978 / 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 11 - 2017
977 / 2017 privind aprobarea listei cu sportivii și antrenorii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’ – ediția 2017 11 - 2017
976 / 2017 privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 11 - 2017
975 / 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2017 11 - 2017
974 / 2017 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 având ca obiect decalarea scadenței de plată a redevenței 11 - 2017
973 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017 11 - 2017
972 / 2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 11 - 2017
971 / 2017 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a suprafețelor de teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea SA 11 - 2017

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni