Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
365 / 2019 privind respingerea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți 4 - 2019
364 / 2019 privind respingerea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 4 - 2019
363 / 2019 privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri 4 - 2019
361 / 2019 pentru aprobarea cheltuielilor aferente si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda 4 - 2019
360 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC 82, PB81,PB83, PB74 SI P-TA Bucuresti, in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 4 - 2019
359 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 4 - 2019
358 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:„Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” 4 - 2019
357 / 2019 privind acordul de principiu pentru încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și SC Transgex SA în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apă caldă în zona sălii polivalente” 4 - 2019
356 / 2019 privind însuşirea Planului de situaţie privind terenul, identificat cu nr. cadastral 203248, în suprafaţă de 65.163 mp, atribuit în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în vederea obţinerii titlului de parc industrial 4 - 2019
355 / 2019 pentru aprobarea unui Acord de colaborare si a unui Protocol de Colaborare între Municipiul Oradea şi Arhivele Nationale ale Romaniei, respectiv Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural si Arhivele Nationale ale Romaniei în vederea realizării unei expozitii documentare 4 - 2019
354 / 2019 privind aprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et 4 - 2019
353 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vizează regenerarea și refuncționalizarea sitului Piața agroalimentară Velența și a loturilor adiacente, respectiv aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind „Amenajare spațiu public urban – zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor. 4 - 2019
350 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte zona str.Nojoridului – str.Alexandru Macedonski, nr.cad.10010, 10012, Oradea 4 - 2019
349 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare Reglementare aces în vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevărului, nr. 122A, nr. Cad. 200352 - Oradea 4 - 2019
348 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire administrativa (birouri, sediu firma) si hale de depozitare si de productie, str. Calea Borsului, nr.38C2, nr.cad. 175563 – Oradea 4 - 2019
347 / 2019 privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul \\\\ 4 - 2019
347 / 2019 privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul \"Protejarea, promovarea şi dezvoltarea parcului Palatului Baroc\" 4 - 2019
345 / 2019 pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune în derulare privind terenurile din Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, concesionate în scopul construirii de locuinţe familiale 4 - 2019
329 / 2019 pentru aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a cotei de 418 din 1006 mp înscrisă în CF nr. 189225 situată în municipiul Oradea, str. Constantin Noica nr. 27, în favoarea Parohiei Reformate Oradea – Seleuș ca teren aferent acestei biserici 4 - 2019
327 / 2019 pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 4 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta