Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
763 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2017 9 - 2017
762 / 2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 9 - 2017
761 / 2017 privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Modificarea proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. Vasile Alecsandri PT 701 și 702 cu module termice pentru fiecare imobil ” 9 - 2017
760 / 2017 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 12 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 13 septembrie 2017 (a doua convocare) 9 - 2017
759 / 2017 privind luarea de măsuri in vederea descentralizării bugetare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea 9 - 2017
758 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 9 - 2017
757 / 2017 privind aprobarea derularii procedurilor legale pentru achizitia publica a lucrarilor de intretinere, reparatii, amenajari la strazi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea, pentru o perioada de 4 ani prin incheierea a doua Acorduri Cadru 9 - 2017
756 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2017, octombrie 2017 şi noiembrie 2017 8 - 2017
755 / 2017 pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului, în suprafață de 2.703 mp, identificat cu număr cadastral 198237, situat pe str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății comerciale COSTA VOC IMPEX S.R.L. 8 - 2017
754 / 2017 pentru respingerea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 8 - 2017
753 / 2017 pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 8 - 2017
752 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 234 mp reprezentând teren situat în Mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 202 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe, către soții Pop Domnița și Pop Florian 8 - 2017
751 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren, în suprafaţă de 270 mp, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19 8 - 2017
750 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 187751, situată în mun. Oradea, str. Emil Cioran nr. 2 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian 8 - 2017
749 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri în raport cu beneficiarii de terenuri care nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale privind realizarea construcţiei pe parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003 8 - 2017
748 / 2017 privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Oradea, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20, ap. 2 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil 8 - 2017
747 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REFACERE FATADE CORP CLADIRE PRINCIPALA LA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EP. ROMAN CIOROGARIU, STR. REPUBLICII, NR. 48 8 - 2017
746 / 2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 212 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă de locuit, situat în mun. Oradea, str. B.P. Haşdeu nr. 25, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 26/212 mp teren în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria Erzsebet 8 - 2017
745 / 2017 pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 169220, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costea Sorin 8 - 2017
744 / 2017 privind respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a mobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C 8 - 2017

Afis Auschwitz
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni