Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
549 / 2018 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea 5 - 2018
548 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 5 - 2018
547 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane 5 - 2018
546 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Modpack System SRL, act aprobat prin HCL nr. 390/2017 5 - 2018
545 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Real Expert Advertising SRL, act aprobat prin HCL nr. 388/2017 5 - 2018
544 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 5 - 2018
543 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I 5 - 2018
542 / 2018 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA 5 - 2018
541 / 2018 privind retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare WC-uri publice de la societatea Administraţia Domeniului Public SA 5 - 2018
540 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 5 - 2018
539 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.272 mp cu societatea Ifaba Calapoade SRL 5 - 2018
538 / 2018 privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Termoficare Oradea SA 5 - 2018
537 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA 5 - 2018
536 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 5 - 2018
535 / 2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2017 5 - 2018
534 / 2018 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente sumelor stabilite retroactiv pentru cedarea folosinţei terenurilor proprietatea Municipiului Oradea situate pe Str. Ogorului nr. 26C și nr. 1A, Oradea 5 - 2018
533 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea dnei Bonce Carolina constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nojoridului nr. 245 Oradea 5 - 2018
532 / 2018 privind modificarea HCL nr. 765/ 2017 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea 5 - 2018
531 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2018 5 - 2018
530 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea Societății Medhotel SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe domeniul public pe strada Kiev nr.3, nr. 8 și strada Zorelelor nr.12 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert