Trimite unui prieten

Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit

Miercuri , 27 Octombrie 2021, 13:39

Exportă PDF - Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit Tipărește pagina - Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit Trimite unui prieten - Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit

 

 

 

Primăria Municipiului Oradea

organizează licitație publică cu plic închis

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Oradea, Municipiul Oradea, Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor, telefon 0259/408.812, 0259/437.000 + 223, fax 0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, cod fiscal RO 35372589.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

"Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit,"  conform HCL 785/30.09.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Municipiului Oradea sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, secțiunea licitații.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Municipiului Oradea, ghișeul 2, Municipiul Oradea, Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor sau descărca de pe site-ul www.oradea.ro secțiunea licitații

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 40 lei la caserie sau se poate descărca de pe site gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/11/2021, ora 10:00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17/11/2021, ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Oradea, ghișeul 2, Municipiul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original, într-un plic sigilat format A4.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

17/11/2021, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1,  județul Bihor, sala 116-117, etaj I.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului

Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, cod 410033,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25/10/2021.

 

 

Fișiere - Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator