Trimite unui prieten

ANULAT Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - contract de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel

Joi , 17 Noiembrie 2011, 8:07

Exportă PDF - ANULAT Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - contract de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel Tipărește pagina - ANULAT Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - contract de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel Trimite unui prieten - ANULAT Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - contract de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel

 A N U L A T - conform adresa anulare proiect

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a "contractului de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel

Valoarea estimata a achizitiei : 30000 lei , fara TVA.

 Codul CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

 

Sursa de finanţare: Buget Local PMO

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

 

Obiectul achizitiei directe: servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii, cu un termen de executie a serviciului de 20 zile calendaristice.

Documentele de calificare solicitate

- Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului , prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 si 181, art. 69ˆ1 din OUG 34/2006.

 

2. Pentru persoane juridice Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului  (copie CUI) de pe langa Tribunalele Teritoriale si  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor - 30 zile (certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor), - din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare - certificatul de inregistrare si certificatul ORC se vor prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul";

Nota: Certificatul constatator se va prezenta doar in cazul in care activitatea principala mentionata in certificatul de inregistrare nu autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Dovada autorizării in acest caz va trebui sa reiasa din menţiunea cuprinsă în certificatul ORC la pct. "Sedii şi/sau activităţi autorizate", respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat pentru domeniul ce face obiectul achizitiei.

 

3. Pentru persoane fizice - Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului, valabila la data deschiderii ofertelor, în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".

 

4. Fisa de informatii generale conform Formularului anexat

 

5. Declaraţie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani ( 2010,2009,2008) (Formular anexat) - din care sa rezulte incheierea si executarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de servicii de proiectare similare.

- copia xerox a respectivului contract de servicii similare

- recomandare (Formular) din partea beneficiarului  cu care ofertantul a încheiat contractul respectiv.

 

6.. Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare.

Ofertantul va face dovada participarii la proiectare a urmatorului personal de specialitate:

- arhitect cu drept de semnatura;

- expert tehnic

 

Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate solicitat mai sus se va face pe baza urmatoarelor documente:

- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii pentru acestia, sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;

- copii xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu originalul;

-  copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor emise de organisme acreditate in domeniu certificate pentru conformitate cu originalul.

 

8. Declaratie pe proprie raspundere prin care conducatorul ofertantului atesta faptul ca, la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitore la conditiile de munca si protectia muncii.

Oferta va contine:

  a)  propunerea tehnica:- care se va elabora in conformitate cu cerintele  specificate in Tema de proiectare si va contine:

  • un comentariu articol cu articol al specificatiilor tehnice si al obligatiilor prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective si angajamentul de a executa toate obligatiile impuse in sarcina sa.

  • prezentarea  duratei de timp necesara pentru elaborarea documentatiilor, care nu va depasi 20 de zile calendaristice,

  • alte informatii considerate semnificative pentru elaborarea serviciilor de calitate si pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

  b) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA pentru prestarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul achizitiei.

 

 Nota:      Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

 

 Nota:

  • NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

  • NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

  •  

Stabilirea criteriului de atribuire ca fiind - pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

 

In scopul atribuirii contractului de servicii se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare .

 

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior,inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa a servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel "

  • 1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa

  • 2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 22.11.2011, ora 11:00.

Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza: scrisoarea de inaintare ( Formular)

Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la urmatoarea adresa: secretariatul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, cam.46

  • 3. Data limită pentru depunerea ofertei este 22.11.2011 ora 9:00 .

  • 4. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.11.2011, ora 11:00, la Sediul autoritatii contractante, cam.33

Fișiere - ANULAT Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - contract de servicii de proiectare extindere Corp B ( parter + 4 etaje ) Stationar 1- 350 mp/nivel

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421