Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 9 August 2017, 9:08

Exportă PDF - PROCES VERBAL  Încheiat azi  25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL  Încheiat azi  25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL  Încheiat azi  25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l. Mohan Aurel, d-ma Peto Dalma Csilla, d-ma Kirei Melinda și d-na Kecse Gabriela, 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

           

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 25 iulie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23 lipsesc motivaţi : d-l. Mohan Aurel, d-ma Peto Dalma Csilla, d-ma Kirei Melinda și d-na Kecse Gabriela, 

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

Pentru încceput vă supun atenției dvs. procesele verbale de la ședința ordinară din data de 22 iunie 2017 și de la ședința extraordinară din data de 11 iulie 2017, cu precizarea că aceste materiale au fost supuse publicității, prin afișare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

Vă supun la vot procesul verbal:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-          UNANIMITATE PENTRU

Vă mulțumesc.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Lezeu.

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit!

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017

 

Discuții dacă sunt?

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Multumesc, d-le președinte legat de restructurarea bugetului și ascultându-l pe domnul director Florea legat de repartizarea celor 500.000 lei din IVG am înșeles că finanțăm statuia Brătianu. UDMR-ul a avut si anii anteriori o propunere pentru o statuie, statuia Regelui Sf. Ladislau, va rog să țineți cont ca pe viitor să putem aloca bani și pentru realizarea statuii Sf. Ladislau, fiind întemeietorul orașului Oradea. Multumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Executivul rog să ia act de această propunere.

 

d-nul consilier Sabau Popa Liviu Mihai

O singură rugăminte aveam, tot legat de statui, nu neaparat de statuia Sf. Ladislau, rugămintea noastră, a grupului de consilieri PSD, să ne amintim de statuia lui Emanuel Gojdu care în momentul de față se află undeva în ștrandul Ioșia și sperăm să-i găsim cât mai repede locul în oraș pe care îl merită.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

Va pot informa ca la data dezafectării statuii s-a aprobat și locul unde se va monta și anume în Piața Gojdu, între Casa de Cultură a Sindicatelor și Catedrala Ortodoxă, însă data la care se va face această amplasare ține de realizarea pasajului subteran pentru traficul auto și a pieței publice pietonale pentru partea superioară unde ar urma să fie amplasată statuia. În condițiile în care vom accesa o finanțare europeană sau din bugetul orașului, în anii următori după definitivarea acestor proiecte urmează să fie amplasată statuia. Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Supun la vot materialul nr. 1

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

I.                    DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea Societății Inter Terra SRL constând  în infrastructură de alimentare cu apă și  canalizare realizată pe Bulevardul Decebal nr. 61A Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflat  în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea dlui Stan Ioan constând  în infrastructură de alimentare cu apă și 20 de branșamente realizate pe strada Atacului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare  începând cu 01 august 2017

 

Discuții dacă sunt?

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Vreau să vă întreb ce conține contractul încheiat cu BERD cu privire la tarife, care este nivelul, care sunt acele condiții pe care trebuie să le respectăm?

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Fără să intru în foarte multe detalii vă pot spune că acest contract, care este un contract tip încheiat cu toate companiile de apă din țară care au beneficiat de credite de la BERD presupune indexarea, cred că de două ori pe an dacă nu mă înșel, a tarifelor furnizorilor de utilități în așa fel încât, din analiza cost benefiu să rezulte garanția acoperirii ratei la creditele contractate de către BERD, acesta este elementul principal și alți indicatori financiari. Banca finanțatoare acordând un credit care se bazează în principal pe alte evoluții economice anterioare și pe cifra de afaceri, ține cont de toate aceste elemente. Prin urmare, suntem obligați având în vedere angajamentele municipiului Oradea de 10-15 ani luate, să le respectăm.

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

Deci, nu doar de rata inflației se ține cont ci si de alți indicatori.

 

d-na ec. Juliana Panoiu  director economic Compania de Apă Oradea

 

Se solicită acoperirea cheltuielilor operaționale și la noi a crescut cheltuiala cu energia electrică cu punerea în funcțiune a 35 stații de pompare, a crescut și salariul minim pe economie de la 1050 la 1450. Ultima ajustare de tarif a fost în iulie 2015 când s-a ajustat cu 2 bani.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul cu nr. 5

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivindaprobareapracticării de cătresocietateaTermoficare Oradea SA a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale clădirilor neîntreţinute

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a vota „pentru„ în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a AGA care va avea loc în data de 25.07.2017 (prima convocare) și în data de 26.07.2017 (a doua convocare).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă municipiului Oradea pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 - 2020.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

      

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind acceptarea sponsorizării  din partea societăţii Eco Bihor SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Nornal „Casa Minunată" și modificarea anexei nr. 2 la HCL 508/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 90. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindamendarea art.3 din HCL nr.567/ 11.07.2017 privindinstituireatarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara judetului Bihor

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

Vreau să menționez că niciodată nu vom fi de acord cu primirea deșeurilor din alte județe, noi considerăm că aceste terenuri disponibile ar trebui utilizate pentru altceva și nu pentru depozitarea deșeurilor provenite din alte județe.

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 1

Abțineri? 4

 

Pct. 91. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiţii la societateaTermoficare Oradea SA peanul 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 92. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind însuşirea Rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă pentru proprietățile imobiliare din aria Parcului Industrial Eurobusiness I şi Parcului Industrial Eurobusiness II

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 93. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 118. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

II.                  DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea extinderii sistemului de iluminat public  pentru "Ansamblul rezidential Calea Aradului nr.4(blocurile  1,2,3, 4 si 5) „Cartier Luceafarul",Municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiului Oradea catre SC Coral Impex SRL, în baza contractului nr. 197463 din data de 23.06.2017, încheiat între Municipiul Oradea și SC Coral Impex SRL

 

Discuții dacă sunt?

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

D-na Kirei în ședința trecută a avut câteva observații și precizări. Nu știu dacă s-a ținut cont de aceste observații.

 

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Va fi comunicat in scris, raspunsul.

 

Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 4

Abțineri? 1

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor nr. 73/B, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 538 din 21.07.2014.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

V-aș propune ca aceste materiale, 48 de blocuri, să le votăm în forma prescurtată.

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Dacă tot votăm în bloc materialele, l-am întrebat și ieri pe domnul director, reabilitările de str. Meșteșugarilor 71, AN21, AN 22, AN23 am observat diferențe de suprafață, s-au modificat suprafețele în metri pătrați in cartierul Ioșia și vă dau exemple de la 970 la 1130, de la 1067 la 1531, întreb care este motivul?

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, fără să vă dau niște explicații complicate, vă pot spune că între timp a intervenit modificări legislative care extind suprafețele obligatorii de reabilitate în cazul unor blocuri. Pe cale de consecință nu s-au dilatat blocurile ci de ex. trebuind să se izoleze și partea de subsol care nu era trecută sau alte elemente de la ultimul etaj, în mod normal au crescut suprafețele pentru că aceasta este situația, rugamintea ar fi să votăm aceste materiale pentru că trebuie să ne pregătim un portofoliu pentru deschiderea axei pe partea de eficiență energetică și în condițiile în care vom apărea numite probleme sau se constată că sunt niște greșeli, deși sunt făcute de o companie specializată și sau discutat cu asociațiile de proprietari vom face aceste ajustări, dar vă spun  -  au crescut suprafețele.

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Nu se pune problema de a vota sa nu aceste materiale, ieri nu am primit acest răspuns pe care l-am primit de la dvs.

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot propunerea prescurtată a materialelor.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Acum, supun la vot materialul nr. 11.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 117,str. Mestesugarilor  nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 531 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 118,str. Mestesugarilor  nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 532 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 126,str. Mestesugarilor  nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 533 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte P 128, str. Mestesugarilor  nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 537 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor  nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 534 din 21.07.2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 130, str.Salcamilor  nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 529 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 131, str.Salcamilor  nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 535 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor  nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 528 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor  nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530 din 21.07.2014

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor  nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 527 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 135, str.Salcamilor  nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 526 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 136, str.Salcamilor  nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 525 din 21.07.2014

 

            Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 137, str.Salcamilor  nr.13/A, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 550 din 21.07.2014

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PC 139, str.Salcamilor  nr.13/C, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 548 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte G 6, str. Aleea Rogerius nr. 1, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 93 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor nr. 73, municipiul Oradea, judeţul Bihor," si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 536 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte P 63, str. Cazaban nr. 3 , municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 109 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 127, str. Mestesugarilor nr. 77, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 539 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică  bloc  de locuinţe  PB 138,str. Salcamilor nr. 13/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 551 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic  actualizat pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică  bloc  de locuinţe  PB 146,str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 545 din 21 .07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică  bloc  de locuinţe  PB 147,str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 544 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc  de locuinţe  Q1/II,str. Sovata  nr. 48, municipiul Oradea, judeţul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 102 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 541 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte X 21, str. Morii nr. 17, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 516 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte X 23, str. Morii nr. 17/B, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 515 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică  bloc  de locuinţe X 219, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judeţul Bihor" Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 543 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte X 220, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 542 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 4, str. Morii  nr.6, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 524 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 554 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului  Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 553 din 21.07.2014

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor nr. 73/C, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB  140, str. Salcamilor  nr.15/A, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 549 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB  141, str. Salcamilor  nr.15/B, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 547 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB  142, str. Salcamilor  nr.15/C, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 546 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte 6/A , str. Piata Bucuresti, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 89 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte AN 7 , str. Onestilor nr. 80, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 14.05.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 14 , str. Bumbacului nr. 18/A, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 354 din 14.05.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 20 , str. Leonardo da Vinci nr. 6, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355 din 14.05.2014

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte C 4 , str. Sovata nr. 56, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 357 din 14.05.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 19 , str. Leonardo da Vinci nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 356 din 14.05.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB  74, str. Locomotivei  nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 73 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB  81, str. Locomotivei  nr. 7, municipiul Oradea, judetul Bihor"si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 513 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de „Reabilitare termică  bloc de locuinte PC 82 , str. Locomotivei  nr. 5, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 517 din 21.07.2014

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte Z 15 , str. Cazaban nr. 49B, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 363 din 14.05.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte PB 83 , str. Cantacuzino  nr. 3, municipiul Oradea, judetul Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 512 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte str. C. Brancoveanu nr. 5A , municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 540 din 21.07.2014

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare termică  bloc de locuinte M 7, str. Gen. Magheru  nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor" si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 106 din 31.01.2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Gheorghe Doja din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Banatului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Crinului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Hărților Strategice de Zgomot elaborate pentru municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 84. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "ReabilitarerețeleînPiața Ferdinand, municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 85. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru Extindere retea termica  de transport si montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 86. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 imobile situate pestrada Ion Bradu"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 87. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 imobile situate pe strada Oneștilor"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Abțineri?

 

 

III.                INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzii Nojoridului și Aeroport Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Am o întrebare dacă strada Babeș avem în central istoric nu era mai elegant să găsim și pentru Balyai o străduță central, datorită faptului că avem și universitatea în Cluj Babeș - Balyai.

 

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Domnilor consilieri, politica executivului este să nu schimbe denumiri de străzi deja acordate decât în situații excepționale, prin urmare dacă veți analiza în acești 8 ani nu veți găsi astfel de situații pentru că am deschide Cutia Pandorei și totdeauna ne-am gândi, dacă în anii 50 strada Moscovei era o stradă importantă... sau dacă suntem în alți ani să nu fie la fel de importantă, am atribuit denumiri de străzi noi acolo unde s-au dezvoltat străzi noi. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul cu nr. 8.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Abțineri?

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea completării HCL 559/11.07.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

 

Discuții dacă sunt?

 

d-nul Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să fac două propuneri pentru cei doi membri care vor reprezenta Consiliul local în CMUAT în persoana d-lui Morar Gheorghe și Dragoș Marcel.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Acceptați?

 

D-nii consilieri Morar Gheorghe și Dragoș Marcel.

 

Da

 

Supun la vot propunerea.

 

Cine este pentru? 17

Împotrivă?

Abțineri? 6

 

Supun la vot materialul.

Cine este pentru? 17

Împotrivă?

Abțineri? 6

 

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea completării și modificării HCL nr. 718/2016 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în "Ansamblul urban - CentrulIstoric Oradea" precumsialteperimetre considerate prioritare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 115. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   - aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Dezvoltareaactivitatiifirmei SC ECOSAFE SRL princonstruireaunei hale de productie, str.Ion Mihalache nr.cad. 184208-Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Abțineri?

 

Pct. 116. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Reconversie functionala a fostei incinte SC PERIND SA in vederea mobilarii cu cladiri de birouri si centru wellness, str. Louis Pasteur nr.165, nr.cad.194817, 194857, 195890, 195819 si 195820-Oradea

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

IV A.S.C.O.

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției zilnice de întreținere a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de Ingrijire și Educație  Timpurie - Creșe în anul școlar 2017 - 2018.

 

Discuții dacă sunt?

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

Multumesc, domnule președinte. Nu putem fi de acord cu majorarea costurilor, dacă legea prevede un plafon maxim de 20%, așa am înțeles ieri din discuțiile purtate în comisiile de specialitate noi am putea rămâne la 10-15% sau chiar sub, impactul asupra bugetului ..., eu am făcut un calcul, nu știu dacă este correct, ar fi undeva  la 200.000 lei/an. Nu cred că este un impact foarte mare, noi o să votăm împotriva majorării.

 

d-nul Negrea Adrian - consilier al municipiului Oradea

 

Multumesc, domnule președinte.

În momentul în care s-a efectuat calculul pentru cheltuielile zilnice, mie nu mi-a ieșit clar dacă și norma de hrană este inclusă în acele costuri zilnice adică cei 12 lei sunt cuprinși în cei 49,24 lei?

 

d-na Arina Moș - director A.S.C.O.

 

Așa cum am spus și în comisie, în acest moment pe noi un copil în creșă ne costă 49,24 lei/zi, atâta ne costă pe noi municipalitatea, mâncarea este de 12 lei/zi. Părintele plătește 10 lei din acești 49,24 lei, deci o mică parte din cât ne costă pe noi municipalitatea. Acest serviciu este un serviciu de încurajare a părinților care muncesc și cred că acest calcul pe care l-am facut noi conform legii, conform execuției bugetare, conform prezenței copiilor în creșe, cred că este de bun simț. Decizia vă aparține. Noi, doar respectăm legea.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

 

Eu am înțeles următorul lucru, deci este 120 plus 49 și din cheltuielile noastre plus masa se achită 100, asta am înțeles? Sau 12 lei plus 49 lei?

 

d-na Arina Moș - director A.S.C.O.

Nu, din cei 49,24 de lei este 12 lei.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Am înțeles.

 

d-nul Negrea Adrian - consilier al municipiului Oradea

 

Intervine o mică problemă matematică, dacă se o face regula de trei simplă si se impart cei 10 lei propuși de ASCO la 49, ... dă un cunatum de 20 plus ceva, adică peste cei 20% cât specificați dvs.

 

d-na Arina Moș - director A.S.C.O.

Legea spune că nu poate să depășească 20 % din cosul mediu lunar de întreținere.

 

d-nul Negrea Adrian - consilier al municipiului Oradea

Dacă împărțiți cei 10 lei la cei 49 propuși în material depășește 20%. Dacă împărțiți 210 lei/lună la cei 1035 cât sunt specificați în cadrul cheltuielilor depășesc 20%. Deci, nu este legal. Mulțumesc.

 

d-na Arina Moș - director A.S.C.O.

 

Cred că trebuie să calculați exact ca și în material, împărțiți cheltuielile curente la numărul de copii.

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

 

Vă rog să încheiem.

d-nul Negrea Adrian - consilier al municipiului Oradea

D-le președinte materialul nu este legal, asta am vrut să scot în evidență. Depășesc cele 20 de procente. Nu este legal. Dacă se votează acest material, grupul PSD va face o înștiințare către prefectură, astfel încât să se verifice legalitatea, dacă și matematica lor corespunde cu matematica noastră.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Este legal sau nu este legal, materialul?

 

d-na Arina Moș - director A.S.C.O.

Este legal, materialul.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Stimati colegi, rugamintea mea este să supunem materialul la vot, cei care consideră că nu este legal pot să sesizeze Instituția Prefectului, dacă se constată această chestiune și directorul ASCO susține contrariul își asumă răspunderea și riscă anumite sancțiuni, nu are rost să intrăm în dispute de punte și virgule pentru că nu cred că ajungem nicăieri.

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 88. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj în vederea informării și consilierii persoanlor nevăzătoare din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local - ASCO precum și elaborarea materialelor informative în limbaj braille

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 117. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de prioritate și a punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuințe sociale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

V.COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea a câte un membru în fiecare Consiliu de Administrație al unităților sanitare din cadrul Rețelei medicale proprii a mun. Oradea, ca urmare a unor demisii din această calitate.

 

Discuții dacă sunt?

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Propun pentru locul vacant de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, pe d-na dr. Filip Monica iar pentru locul vacant de la Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu pe d-na economist Mocanu Ioana.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Au acceptat?

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Da

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri?5

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetării duratei de valabilitate a Acordului de Parteneriat dintre Primăria municipiului Oradea și Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea aprobat prin H.C.L. 336/2015.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

VI. DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea atribuirii spatiului cu altă destinație  situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 8 în favoarea Fundației Uși Deschise Internațional.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 74. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Cristal" Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 75. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii, după caz, a unor contracte de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii non - profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 98 din 24.01.2001, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Bumbacului nr. 24, bl. AN 30, în care se desfășoară activitatea de îngrijire a copiilor mici de către Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle" din Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 77. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea închirierii spaţiului situat în mun. Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o grupă mixtă de copii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici" din Oradea

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 78. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie:RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 79. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru  realizarea obiectivului de investitie:CONSERVARE SI RESTAURARE SINAGOGA ORTODOXA AACHVAS REIN, CONTINUARE LUCRARI AUTORIZATE CU AC 967/2013 - REABILITARE CLADIRE SI IMPREJMUIRE SI RECONVERSIE SINAGOGA IN SPATIUL MUZEAL - PARTE DE INSTALATII, SITUATA PE STR. PRIMARIEI, NR. 25

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Mulțumesc d-le președinte. Am obligația să vă întreb, de ce cheltuim din surse proprii pentru reabilitarea clădirii dacă sunt si pot fi și alte surse sau variante. Și ultima întrebare, dacă ați executat în avans sau sunt executate și cel fel de lucrări, în această clădire.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Stimate coleg, dacă vă referiți la diversiunea, că nu pot să îi spun altfel propusă de unii, când vă întâlniți cu domnul Pasztor să-i recomandați să-și repare clădirile Consiliului Județean, are fațada Filarmonicii într-o stare rușinoasă, au deasemena clădirea fostei Policlinicii intr-o stare catastrofală și având în vedere energiile pe care le au, pe lângă activitatea fotbalistică se pot concentra și pe reabilitarea acestor clădiri, dacă vă referiți la asta.

 

Nu există lucrări care să fie executate pe cheltuiala Primăriei, sau care să fie decontate de către primărie. Va fi o licitație publică și se va lucra în așa fel încât anul viitor să fie reabilitate aceste clădiri. Orașul Oradea contribuie cu sume importante pentru reabilitatea clădirilor monument din Oradea. Dacă vă amintiți, am scutit de la ședința de data trecută cu 60.000 eur Episcopia Greco Catolică pentru că face un lucru foarte bun și reabilitează Palatul Baroc, de asemenea am participat cu proiecte de fonduri europene la reabilitarea clădirilor, bisericilor din municipiu, bisericii monumente istorice, de la Biserica Reformată de pe strada Primăriei, la Basilica Romano-catolică, la Biserica Ortodoxă sau la Catedrala Sf. Nicolae s.a. Deci, participăm acolo unde în centrul istoric există clădiri valoroase care țin de toate cultele sau edniile din municipiul Oradea.

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Dacă tot ați pomenit de clădirea Filarmonicii nu sunt sigur că este soluționată cererea de retrocedare și nefiind jurist, nu știu dacă se poate investi într-o clădire care încă nu este retrocedată, cererea de retrocedare există, în momentul în care se va retroceda probabil se va investi și în clădirea Filarmonicii.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

Când vă întâlniți cu domnul Pasztor, vă rog să îl informați pe această cale că există un acord al Episcopiei Romano Catolice pentru reabilitarea fațadei iar în cazul în care s-ar câștiga reabilitarea, sau procesul care ar putea urma, Episcopia este dispusă să întoarcă banii investiți Consiliului Județean. Consider, că merită cetățenii din orașul Oradea un respect atât pentru trecut, pentru patrimoniu dar și pentru cei care trăiesc astăzi, vă rog să-i recomandați să repare fațada.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 80. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea a 6 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 81. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 82. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea repartizării locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 83. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființareaȘcolii "INTERNATIONAL SCHOOL OF ORADEA" - scoală privată cu sistem internațional de predare în limbă engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin HCL nr. 509 din 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 89. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafata de 343 mp reprezentand "drum public" situate in municipiul Oradea, in prelungirea strazii Fagarasului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 94. Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru însuşirea reconfigurării limitei de proprietate aferentă parcelei cu nr. cadastral 176409 situată în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, proprietatea societăţii Farmacia Vitamina S.R.L., prin care s-a realizat în bune condiții de către Municipiul Oradea obiectivul de interes public local "Parcare D + P şipasajsubteran de legătură cu PiaţaRogerius"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 95. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea coridorului şi pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată a unor persoane fizice, constând în teren, cu suprafața de 75 mp, respectiv 4 construcţii garaje, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

Pct. 96. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareapreluăriiînproprietateapublicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, însuprafață de 497 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscrisîn CF 160271 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Bumbacului

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 97. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 886 mp, reprezentând teren, situat în Municipiul Oradea, în zona străzii Rimler Karoly

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 98. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 466 mp, reprezentând „drum public", situat în municipiul Oradea, în prelungirea străzii Aurel Ciupe

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 99. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea documentației cadastrale a suprafeței de 84 mp și pentru aprobarea transmiterii acestei suprafețe de teren, în folosință gratuită în favoarea societății Distrigaz Vest SA situat în mun. Oradea de pe str. Atelierelor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 100. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 194528 - Oradea, reprezentând teren în Parcul Industrial I - situat pe str. Nicolae Filipescu 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 101. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareavânzăriiuneiparcele de teren, însuprafață de 2.600 mp, situatînParcul Industrial Eurobusiness I Oradea, identificat cu nr. cadastral 164185- Oradea, înfavoareasocietății DITO GROUP S.R.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 102. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159929-C1 şi înscris în CF 159929, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea soților Manea Mihai - Ciprian și Manea Cristina

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 103. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155234 şi înscris în CF 155234, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Păun Relu - Maricel

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 104. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, însuprafață de 218 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscrisîn CF 169646 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Graurilor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 105. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 989 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscrisîn CF 193897 și CF 173894 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Plugului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 106. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 192078 si 167334, reprezentând teren - domeniu public - situat în mun. Oradea, Piața Ferdinand

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Pct. 107. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Joldoș Alin - Claudiu, referitoare la suprafaţa de 56 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187773   situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor, cu destinaţia "drum public"   

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 108. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Serestély Ștefan şi soția sa, d-na. Serestély Matild - Noémi, referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198378 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 13/C, cu destinaţia "drum public"   

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 109. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Laslo Nicolae şi soția sa, d-na. Laslo Maricica - Corina, referitoare la suprafaţa de 411 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor nr. 10, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Pct. 110. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren - domeniu publicsituate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Pct. 111. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor cu suprafata de 1053 mp si 1627mp reprezentand drum public situat in mun. Oradea, str. Aleea Salca - bretea de legătură a străzii Atelierelor cu strada Nufărului, intrare în depou de tramvaie

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 112. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Oradea a unui teren, cu suprafața de 3216 mp situat în mun. Oradea, pe strada Thursó Sándor nr. 5 proprietate a societății Drumuri Orășănești.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 113. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafata de 782 mp reprezentand "teren intravilan" situate in municipiul Oradea, pe strada Thursó Sándor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 114. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, cu suprafetele de 3428 mp, 4728 mp și 3884 mp, reprezentand terenuri situate in mun. Oradea strada Calea Aradului - sector necadastrat intre podul peste pârâul Peța și strada Padișului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

Pct. 122. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest SRL și Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin HCL nr. 770/19.11.2015

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VII.D.M.P.F.I.

Pct. 119. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

 

Discuții dacă sunt?

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

Referitor la materialul cu nr. 122 am rugămintea să-l publicați și pe site, să cunoaștem conținutul acestuia.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Este, postat materialul pe site.

 

 Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 120. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest SRL și Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin HCL nr. 770/19.11.2015Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir",care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

VIII. BIROU RESURSE UMANE

 

Pct. 121. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din  cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"  utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordinate Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv, Administraţia Socială Comunitară  Oradea,  Poliţia Locală  a  municipiului  Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 1

 

DIVERSE

 

Informare privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017.

 

Secretarul

Multumesc, domnule președinte.

Am obligația legală, doamnelor și domnilor consilieri de a aduce în discuție materialul cu numărul 9. Am obligația legală, pentru că materialele vin pe ultima sută de metri, nu am reușit să-l verific iar dacă va respecta condițiile legale vreau să vă informez că o să-l semnez, iar dacă nu îl vom informa pe domnul primar și pe dvs. în timp optim. Obligația mea legală și a funcționarilor din Primărie este mai întărită acum din acest an, prin legea 140/2017 care modifică legea 215/2001 prin care răspunderea materială, civilă și penală revin celor care le-a întocmit. Vă voi informa în proxima ședință despre procedură. Mulțumesc.

 

d-nul consilier Kiss Gabor Ferenc

 

Mulțumesc d-le președinte.

La ultimul punct la 121, nu am avut posibilitatea să-l lecturez, cred că a apărut materialul pe ultimii 5 metri, dar am obligația să vă întreb, impactul bugetar față de bugetul pe fondul de salarii aferent lunii iunie 2016, care o să fie?

 

Văd că v-ați consultat cu sindicatele, există minuta din 24.07.2017.

 

d-nul Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea

 

 

Vă pot informa că în urma obligativității aprobării acestor grile, situația stă în felul următor. Majoritatea angajaților din Primăria Oradea și din structurile subordonate Consiliului Local vor avea salariile majorate. Această majorare de salarii se aplică în principal și într-o pondere mai mare personalului de execuție și personalului contractual, în principal, personalului cu studii medii și debutanților, având în vedere faptul că aceste categorii de persoane aveau salarii foarte mici la nivelul salariul minim pe economie, o bună parte sau chiar apropiat de el, deci majorarea de salarii nu s-a facut unitar ci s-a făcut ținând cont de aceste elemente. De asemenea există prin grila care a fost aprobată o diferențiere a salariilor personalului de conducere, pentru că permite legea această situație, diferențiere care ține cont de complexitatea funcțiilor, de implicare și de riscurile asumate în anumite poziții, într-un fel este plătit un post de conducere la evidența populației și în alt fel la fonduri europene sau la direcția tehnică unde se lucrează cu sume mari, investiții s.a. Impactul total asupra bugetului este o creștere față de luna trecută cu aproximativ 11%, ceea ce înseamnă că ne vom încadra în prevederile bugetare votate la început de an pentru categoria de buget de salarii și vom respecta două condiții importante pe care le vom menține și anii următori, cota de cheltuieli să nu depășească 12 % pe partea de salarii din veniturile proprii ale municipiului Oradea și de asemenea bugetul de investiții să fie dublu față cel de cheltuielile de salarii, astfel încât o cât mai mare parte din banii pe care îi încasam de la orădeni să se întoarcă la aceștia prin investiții directe: poduri, parcuri, reabilitări de clădiri s.a. Această grilă de salarizare este o grilă provizorie care are în vedere corectarea unor situații acumulate în trecut atât datorită legislației, care a permis anumitor categorii de funcționari publici să aibe niște stimulente, și niște cote de participare cum au fost cei de la proiecte euopene sau cei de la direcția economică dar și diferențierele mari care sau creat ca urmare a creșterii procentuale a salariilor din România, cei care aveau salarii mici le-au crescut cu puțin, cei care aveau salarii mult mari majorând procentual cu  10, 20, 25 % în permanență, ecartul a crescut.

 

 

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discutii? Dacă nu declar inchisă ședința. Multumesc.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR,

        Lezeu Ioan                                                                                                 Ionel Vila      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intocmit,

               Gyori Natalia                         

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 25 iulie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2