Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 30 Ianuarie 2017, 11:24

Exportă PDF - PROCES VERBAL   Încheiat azi  26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL   Încheiat azi  26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL   Încheiat azi  26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Mohan Aurel-George,  d-na. Kirei Melinda.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 26 ianuarie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 26 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24, lipsesc motivaţi d-l consilier Kirei Melinda  și d-l Mohan Aurel. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a intra pe ordinea de zi as dori să supun înspre aprobare procesele verbale ale ședințelor anterioare, și aș dori să-mi dați voie să le supunem înspre aprobare in bloc.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

 Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 20 decembrie 2016 și procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 09 ianuarie 2017, aceste documente  au fost supuse publicității prin afișare la Comp. de specialitate al Consiliului Local. Poftiți dl Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Deci să înțeleg că am votat ca acele două să fie votate impreună?

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Am votat ca două procese verbale să le votăm in bloc, doriti să le separăm? Deci, cum procedăm?

Atunci vă supun atentiei dvs. cele două procese verbale.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 3 voturi

 

Dau cuvântul doamnei președinte de şedinţă d-na. Buhaș, poftiţi vă rog.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

In primul rând, bună ziua tuturor, am supun la vot borderoul cu materialele propuse spre analiza si aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea in sedinta ordinară din data de 26 ianuarie 2017.

Domnul secretar doreste să ia cuvântul.

 

d-l Ionel  Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Înainte de a vă vota borderoul vă rog să-mi dați voie să fac o precizare si anume, la materialul 46 și 63 de la Biroul Resurse Umane, asteptăm și acum avizul ANFP, din discuțiile purtate el este pe drum și atunci v-aș ruga cu acest amendament să votați borderoul, in condițiile in care ajunge până la finalul dezbaterii le votăm, dacă nu le retragem de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot borderoul cu amendamentul domnului secretar.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Având în vedere faptul că d-na consilier Coste Adelina a fost alesă deputat, vom face o modificare in ordinea de zi și o să incepem cu pct. 35 și 62 .

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct.35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei Coste Marina Adelina

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

                Pct. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei. Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat.

 

                Înainte de a supune la vot voi da cuvântul d-lui Maci pentru a prezenta procesul verbal al Comisiei de validare.

 

d-l Maci Mihai - consilier local

 

PROCES - VERBAL

 

Încheiat astăzi, 26.01.2017, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat

 

                Astăzi, 26.01.2017, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii  d-nei Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat  în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea

    În conformitate cu adresa înregistrată sub nr. 22596/25.01.2017 prin care Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Bihor,  confirmă apartenenţa politică a d-nei Blaga Mariana la Partidul Social Democrat, fiind candidat pe listele electorale la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfăşurate în data de 05.06.2016, în vederea validării acesteia în funcţia de consilier local,

În conformitate cu prevederile art. 205 alin.(1) lit. h^1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Bihor,

Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.

 

 

            PREŞEDINTE                                                                                                SECRETAR

             Maci Mihai                                                                                                  Revnic Adrian

 

MEMBRII

 

Zdrînca Ionel Marius

 

Kirei Melinda

 

Mohan Aurel George

 

 

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Având in vedere cele prezentate în Procesul verbal, o rugăm pe d-na Blaga Mariana să depună jurământul.

 

d-na. Blaga Mariana

 

J U R Ă M Â N T

 

            Subsemnata BLAGA MARIANA consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

            „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Mulțumim doamnei consilier și supoun la vot mat. cu nr. 62.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Dau cuvântul domnului secretar.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Mai am un amendament si vă rog să-l acceptați, este vorba despre materialul 48, de la Poliția Locală, este vorba tot de organigramă, care intră în același calup cu organigramele de la Resurse Umane. Și atunci să-l discutăm și pe  acesta la urmă. Vă rog să supuneți la vot și acest lucru.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea d-lui secretar.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir",care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Ne menținem  solicitarea din comisii de a amâna materialul până în clipa in care avem și un studiu privind partea de transport electric, autobuze electrice, microbuze electrice, care ar putea impacta intreg municipiu nu numai cu partea de linii de tramvai.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Există studii făcute anul trecut care stau la dispozitia domnului consilier dacă este interesat de-adevăratelea, atât de către Infotrans cât și alte studii în baza cărora s-a supus dezbaterii publice planul de mobilitate, proiectele strategice care fac parte din pachetul care mai este finanțat din fonduri europene, iar acest proiect este cuprins in aceste proiecte strategice, si ghidul va fi publicat in zilele următoare, sper, noi in sedinta următoare din luna februarie de la final să putem aproba si planul de mobilitate urbană. Orice intârziere la adoptarea unor astfel de materiale numai ca să mai facem incă un studiu e total neproductiv stimați colegi. A fost o dezbatere, au fost mai multe anul trecut și există date care arată foarte clar viabilitatea acestui proiect. Deci, propunerea mea este să adoptăm materialul. Vă multumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Fiind o investiție de 53 milioane de lei cu cofinanțare și de la bugetul local considerăm că merită o discutie aprofundată privind solutiile care pot fi implementate. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea d-lui Sabău

 

 Cine este pentru? 7 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abținere?

 

Supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Am să spun pentru amândouă și pentru cel cu Spitalul Clinic Județean, în primul rând la municipal la partea de paleați, am văzut că s-au păstrat doar 4 paturi, la inaugurare am inteles că nr. de paturi la paleație la o populatie de 200.000 de locuitori, plus cei din județ, plus cei din județele limitrofe care fac terapie la Oradea ar trebui să fie mai mult decât 4, chiar dacă sunt generatoare de costuri, dar sunt persoane care se află într-o situatie de nu ne-am dori nici unul dintre noi se ne aflăm, si de asemenea pentru ambele spitale am vazut că nu s-a prevăzut un compartiment de transport neasistat, pentru transporturile interclinice si atât din CPU sau de la Spitalul municipal fiind spital departamental către punctele de lucru cât și de la Spitalul județean din UPU ce se trimite la consultul de specialitate către spitaul 7, de neuro, sau către municipal cazurile de minori. Pe Ordinul ministrului privind transportul asistat și neasistat există obligativitatea spitalelor de a avea asigurat din resurse propriii transporturile interclinice. Externările se fac cu serviciile publice de transport ambulanță, dar cele intraclinice ar trebui făcut cu asigurarea resurselor proprii și ar fi normal să existe un compartiment de specialitate care să coordoneze această activitate in interiorul celor două entități. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Dulău

 

d-l Dorel Dulău - Comp. management spitale

 

Strucutra de specialitate a solicitat ministerului sănătății creșterea numărului de paturi pe paleație. Din câte știm noi sunt in discutie și urmează un aviz, si când va veni avizul Ministerului sănătății vom solicita consiliului local modificarea numărului de paturi pe paleație. In ceea ce privește transportul neasistat, tin să vă spun că spitalul municipal deține, din câte știm noi, două ambulanțe care se ocupă de transporturile între cele două spitale de pe o secție pe cealaltă.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar dorește să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, legat de aceste materiale, intervin si eu o singură dată, reglementările legale arată cât se poate de clar că propuneri privitoare la modificarea structurii spitalelor pot face conducerile spitalelor, iar forul tutelar Ministerul Sănătății, Consiliul local sau Primăria le poate aviza sau nu. Pruin urmare oricine are propunerii legate de aceste chestiuni, în primul rând trebuie să se adreseze conducerii executive a spitalului, directori, directori medicali, directori de ingrijiri și nu în ultimul rând Consiliului de administratie. După ce se aprobă în aceste foruri, aceste propuneri vin pe masa consiliului local și cum să vă spun, noi putem să le dăm un aviz sau nu, cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, deci, a unor oameni care cunosc aceste chestiuni. Și asta este valabil pentru toate materialele. Din punctul meu de vedere cei care doriți să vă informați, care aveți idei, vă rog să vă adresați conducerilor executive, altfel este doar o chestiune de imagine. In ceea ce privește modalitățile de transport, d-l Sabău dacă v-ați ingriji de problema de la ambulanță nu v-ar fi înghețat oamenii când s-a stricat mașina acum vreo două săptămâni între Arad si Timișoara, când după ce s-a defectat mașina a stat vreo 4 ore acolo și întrucât masinile celor doi directori se plimbau aiurea nu a avut cine să îi ducă pe oameni acolo. Dacă vă preocupă transportul ambulantelor sau a pacientilor gânditi-vă și la oamenii sănătoși ai dvs. care au înghetat acolo. Stiti despre ce vorbesc.

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Da, mulțumesc domnule primar, atunci ar fi bine să auziti si o variantă adevărată, cele două mașini erau in curtea unității și puteau oricând să meargă dacă ar fi fost solicitate. Echipajul a luat decizia impreună cu o persoană din conducere fără să se consulte cu restul să schimbe masina cu care a făcut transportul, masină care nu se preta acelui transport s-a schimbat fără aprobarea conducerii, pornind cu o masină care era defectă și care nu avea ce căuta acolo. Mulțumesc. 

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar dorește să intervină. D-l Sabău am să vă rog altădată să asteptați să vă dau cuvântul.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Cred că este caracteristica clasică în anumite zone, atunci poate intrebati directorul medical de ce s-a dus cu mașina proprie să ducă oamenii aceia de acolo, dacă mașinile celor doi directori erau in curte, asta așa în paranteză. Și cu asta eu nu mai intru în astfel de dezbateri. Deci există o limită în toate.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Voi supune la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct.3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind Proiectul de Hotarâre inițiat de grupul de consilieri UDMR din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, referitor la aprobarea unor linii de gardă la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar, vă rog.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Stiți cum se spune d-na președintă, fele apă, fele visz. Mă bucur că o parte din propunerile noastre depuse au fost preluate si se aprobă, îmi pare rău că unul dintre articole se respinge. Ne-am fi bucurat dacă s-ar fi acceptat și acea propunere dar, inseamnă că nu a fost  degeaba efortul nostru prin care am depus această propunere. Intr-adevăr spitalul a respins, și-a exprimat punctul de vedere, sperăm că și celelalte propuneri vor avea un asemenea succes. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Susținem propunerea colegilor de la UDMR, în momentul de față majoritatea celor care se prezintă la spitalul municipal sunt cazuri de ORL pediatrice, in momentul de față linie de gardă pe ORL există doar la Spitalul Județean. Din discuțiile pe care le-am avut, am inteles că se doreste angajarea a incă doi medici ORL-iști la Spitalul municipal în așa fel încât să existe 4 să se poată crea o linie de gardă odată cu aprobarea bugetului din martie, aprilie încolo. Vreau să vă întreb, dacă acesta este intr-adevăr punctul de vedere al executivului, după luna martie se suplimentează pe partea de ORL angajarea cu încă două persoane și dacă se va inființa acea linie de gardă pe ORL.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Am explicat încă o dată stimați colegi, dacă propunerile de la conducerea spitalului care se pricepe mai bine și are datele conform protocoalelor pe care le aveți anexate în aceste cazuri, va fi de natură să solicite astfel de chestiuni, dacă realitatea va fi asta, sigur se va discuta. Cum să promit, e ca si cu sedința de data trecută în care promitem ceva că altfel se votează.  Acestea sunt niște realități care vin din spitale nu le impune cineva din afară, dacă va fi o necesitate nu avem de ce să nu aprobăm, dar nu mă pot angaja la niște lucruri care nu tin de mine.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Mai doriți să interveniți, nu? Atunci supun la vot materialul nr. 4

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea infiintarii unei linii de garda in specialitatea Medicina Interna, precum si desfiintarea unei linii de gardă în specialitatea Oncologie Medicală la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Întrebarea ar fi pentru departamentul de specialitate, dacă radioterapeutii vor putea în continuare să facă gărzi în cazul in care se modifică linia de gardă pe interne din oncologie medicală.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Dulău, poftiti

 

d-l Dorel Dulău - Comp.management spitale

 

Am discutat cu conducerea spitalului municipal și se va face o solicitate direct către Ministerul sănătății de unde se va primi un aviz pentru introducerea in linia de gardă și a radioterapeutilor. In maxim o lună vor fi si ei introdusi în linia de gardă.

 

Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

A doua intrebare ar fi dacă hematologia se mută la oncologie va ajunge undeva la 120 nr. de paturi care va fi deservit de un medic de gardă. Dacă nu e totuși acest număr prea mare per medic, dacă nu ar fi mai bine  o linie de gardă pe hemetologie pentru că există patru medici in momentul de față și atunci deservirea ar fi de aproximativ 50 la 1, 50 pe hematologie, 70 pe oncologie. Mulțumesc.

 

d-l Dorel Dulău - Comp. management spitale

 

Chiar dacă numărul de paturi este mare in cea de-a  doua linie de gardă pe medicină internă vor fi cuprinsi medicii de medicină internă, medicii hematologi și medicii oncologi. Și dacă se va putea vor veni si medici din exterior pe bază de contract de prestări de servicii.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul nr. 40.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 3 voturi

 

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindaprobareaincheieriiunui act aditional la Contractul de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008,prin introducerea unei suprafețe noi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala si deszapezire, conform Anexei 1.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct.13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea achiziției și a caietelor de sarcini pentru prestarea serviciilor de întreținere a parcului Salca II din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord de cadru pe o perioadă de 3 ani (2017 - 2020).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 3 voturi

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea negocierii,  intre  MUNICIPIUL ORADEA in calitate de concedent si SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Bucuresti in calitate de concesionar,pentru  stabilirea  conditiilor  de incheiere a unui  Act aditional  la  Contractul  nr. 109.967/28. 06. 2001, privind concesionarea sistemului de iluminat public şi modernizarea acestuia în municipiul Oradea, cu privire la  extinderea   Sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea prin "Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? D-l Kis

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Mulțumim doamna presedintă, noi totuși sustinem varianta de licitație publică datorită faptului că în actul adițional la care face referire, la art. 2, la abrogarea art. 1 si 4 din actul additional nr. 4 nu există notiunea de lucrări de extindere, deci pentru nu este foarte clar dacă in cadrul acestui contract cadru putem da drumul si la extinderi, nu numai la modernizări și alte lucrări de întreținere. Din acest motiv noi ne vom abține in cadrul votului. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

III. DIRECȚIA PATRIMONIU

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non-Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafață totală de 44,29mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte, situat în municipiul Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliției Locale Oradea

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Văd că s-a schimbat materialul față de sedința extraordinară avută data trecută unde initial era trecut că va fi un post permanent iar aici am inteles că numai pe timp de noapte va fi un polițist, eu totuși cred că acel politist nu va putea patrula singur in zona respectivă, mai ales cunoscând cazurile care sunt acolo. Vom vota acest material. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct.9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuinețelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotarârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016

 

Discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct.10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării repartiției unei locuințe atribuită cu chirie din fondul  locativ de stat la solicitarea doamnei Varga Piroska

 

Discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în municipiul Oradea, sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016

 

Discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul (clădire și teren), situat în municipiul Oradea, str. Moscovei nr. 1-3, jud. Bihor, înscris în CF nr. 153295 Oradea, respectiv CF 13033 Oradea, în care își desfășoară activitatea două unități de învățământ, respectiv Liceul "AdyEndre" și Grădinița "Orsolya".

 

Discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct.15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea - Dan, d-na. Brazda Maria și dl. Brazda Liviu - Oliver referitoare la suprafaţa totală de 9.408 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194438, 194483, 194482, 194463 și 194445 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Două propuneri, în primnul rând aș dori să propun ca toate materialele care sunt de acest tip adică să se utilizeze prescurtarea de „drum public", iar de pe altă parte punctul  grupului UDMR nu s-a schimbat noi in continuare nu votăm aceste materiale pentru că există și alte căi. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghiurău Gheorghe şi soția sa,d-na. Ghiurău Lia, referitoare la suprafaţa de 67 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196419 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bunyitai Vince, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Haidu George - Flaviu şi soția sa, d-na. Haidu Valentina - Florina referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196496 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior nr. 66, cu destinaţia "drum public"

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct.18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian-Ovidiureferitoare la suprafaţa totală de 238 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189386, 191369, 191359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct.19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Lotus Center S.A.referitoare la suprafaţa totală din acte de 1.590 mp (suprafață măsurată de 1.754 mp) reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196851, 196852 și 196853 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Tudor Vladimirescu nr. 80/A, cu destinaţia "drum public"

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mașcaș Ioan - Daniel şi soția sa, d-na. Mașcaș Daniela - Anamaria referitoare la suprafaţa de 3 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196069 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 50/B, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Nagy Ianos - Lajos, referitoare la suprafaţa de 416 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 216/A,  cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimedia S.R.L.referitoare la suprafaţa de 297 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantea Florin - Adrian și soția sa, d-na. Pantea Simona - Carla - Elena, d-na. Onaca Felicia și d-na. Capriș Patricia - Maria, coproprietarii terenului înscris în CF 196332 și CF 196393 - Oradea, pentru suprafața totală de 3.348 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196332  și 196393 - situat în mun. Oradea, în zona străzilor Plantelor și Afinelor, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct,. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiș Marius-Ioan şi soția sa, d-na. Pantiș Otilia-Simona referitoare la suprafaţa de 141 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Petrucz István  şi soția sa, d-na. Petrucz Katalin-Julianna referitoare la suprafaţa de 98 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193592 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr.19, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vîrva Sanda- Luminița- Elena referitoare la suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196258 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii nr.23, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării parcelei de teren, în suprafață de 15.028 mp, situată în incinta Parcului Industrial Oradea I,pe str. Petre P. Carp, nr. 2,  identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160693 - Oradea,în favoarea societății PERIND S.A.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 566 mp reprezentând teren cu construcţii - casă şi anexă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Muşat nr. 4

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

                D-l primar dorește să intervină

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, eu am o rugăminte, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmlat la votul anterior, la Perind, rugămintea este să ridicați mîna, altfel colega mea oricât ar fi de bine intenționată riscă să atribuie niște voturi, și mai ales grupul PSD, nu ați votat, a spus că ați votat, am văzut discuții, dacă nu ridicați mîna vă dați seama nu știe unde să vă încadreze. Asta este rugămintea ca să nu apară astfel de discuții. Mulțumesc foarte mult.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

 Pct, 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune,  din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc. Încă de anul trecut am solicitat o situatie, o listă,  vis-a-vis de cei care sunt acolo, proprietari pe construcții și mi s-a promis că se va intocmi. Noi vom vota materialul pentru că nu suntem impotriva lui, am votat toate materialele care au fost cu 18 voturi, și chiar și următoarele, dar pe următoarea sedinta eventual, știți că au fost acolo câteva schimbări.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar dorește să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Veți primi datele, politica pe care noi o susținem legat de această zonă, este ca în condițiile in care proprietatea a fost finalizată, imobilul, dacă proprietarii doresc să cumpere imobilul vindem terenul. De asemenea, tot in zona respectivă la pct,. 28 am aprobat un plan de intrare in legalitate a cetățenilor care locuiesc in zona cap. Mușat, care și-au construit case in perioada de dinainte de 89, pe terenuri care nu erau in proprietatea lor, puse la dispozitie tacit sau de statul Român, și care prin această hotărâre au un cadru legal să intre in legalitate, să-și cumpere terenurile, să-și facă autorizatie de construire pentru anexa, să-și poată construi, pentru că altfel sunt într-o situatie proastă. Noi i-am anunțat pe toti și in funcție de ceea ce vor dori dânșii vor accesa acest material sau nu. Mulțumesc.

 

d-l Avram Nicolae Ioan - consilier local

 

Grupul PSD consideră că pentru niște tineri din Cartierul Tineretului aceste prețuri sunt prea mari, noi vom vota impotriva acestei hotărâri. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

d-l primar dorește să intervină.

 

D-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, prețurile nu pot fi mai mici decât cele stabilite de către evaluator.  S-ar putea să ne placă sau nu, dar există o procedură legală pe care trebuie să o respectăm. Dacă vrem să dăm bine, toată lumea știe să dea bine, dar trebuie să respectăm și legea.

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareaindicatorilortehnico-economici  in vederearealizariiinvestitiei    REABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA IMOBILUL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.4-6 , ORADEA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareaindicatorilortehnico-economici  in vederearealizariiinvestitiei REABILITARE FATADE STRADALE IMOBIL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.2 (Casa Kolozsvary)

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct, 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareaindicatorilortehnico-economici  in vederearealizariiinvestitieiREABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS LA IMOBILUL SITUAT PE STR. REPUBLICII NR.31, ORADEA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spatii destinate Organizatiilor Non - Profit in incinta Cetatii Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea incheierii de contracte noi de inchiriere pentru spatiile cu alta destiantie decat aceea de locuinta, situate in municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Imi cer scuze, la pct. 41, era ieri în cadrul comisiei o solicitate vis-a-vis de Fundația Dreptei, țineți minte colegii, peste tot am găsit pe site-uri ca si firmă, plus că ultimul raport financiar era din 2012 și ca obiect de activitate era consultanță în management. Nicidecum nu avea activitate de non-profit.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l Marinău dorește.

 

d-l Marinău Florin - Liviu - consilier local

 

In situatia in care s-a votat materialul eu cred că nu mai putem discuta despre acesta.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Revenim la mat,. 44

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

                Pct. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru incheierea unui contract nou de inchiriere in favoarea societatii Telekom Roamnia Comunications S.A. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in municipiul Oradea, str. Dragos Vodă Bl. C18

 

Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

                Pct. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării calendarului de lucrări la spaţiul exterior aferent Sinagogii Neologe Sion, precum şi la imobilul învecinat din str. Independenţei nr. 24, prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 770 din 19.11.2015

 

Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea atribuirii directe și a documentației de atribuire a contractului de servicii de furnizare a energiei electrice produse de sistemul fotovoltaic montat pe un imobil, proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 56, situată în mun. Oradea, str. Liszt Ferencz nr. 75

 

Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea repoziţionării limitei de demarcaţie a parcelei cu nr. cadastral 4806 ce constituie proprietatea Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Independenţei F.N.

 

Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren, cu suprafeţe între 357 mp şi 448 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, atribuite prin licitaţie publică în vederea realizării de construcţii de locuințe

Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.050 mp, respectiv pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, cu piciorul şi auto, asupra cotei de 55 /1.050 mp din terenul identificat cu nr. cadastral nou constituit, în favoarea imobilului - teren, identificat cu nr. topografic 4680/3, înscris în CF nr. 181746 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciuciu Pavel și a soției sale, d-na. Ciuciu Maria

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc. O intrebare aș avea, nu s-ar putea găsi o altă formulare, pentru că mă gândesc prin acest drept de servitute se va putea trece și cu bicicleta, motocicleta, cu un tractoraș, dacă este nevoie, nu știu, domnul secretar? Aici, dacă o iau strict motamo, e numai pe jos sau auto.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Domnul Marinău

 

d-l Marinău Florin - Liviu - consilier local

 

Vă răspund eu, Codul civil vorbește despre servitutea de trecere cu piciorul și servitutea de trecere auto, nu cunosc servitutea trecerii nici cu bicicleta, nici cu trotineta.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Pot să întreb în ce calitate a dat răspunsul d-l Marinău?

 

d-l Marinău Florin - Liviu - consilier local

 

În calitate de coleg, am vrut să vă ajut să înțelegeti discuția.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Vă rog așa cum trageți și pe alții de urechi, trageți-l și pe domnul Marinău pentru că nu i-ați dat cuvântul. O să am la „Diverse" o intervenție, multumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 893 mp și 438 mp, reprezentând teren în zona de acces a Spitalului Clinic Județean de Urgență și pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire la nr. cad. 176789 a parcelelor menționate.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.771 mp, proprietate privată, situat pe malul stâng al pârâului Peța între Calea Aradului și str. T. Blajovici, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 din proiectul privind „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între str. Primăriei - Decebal - Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile  cu str. D. Cantemir".

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Așa cum am spus și în cadrul comisiei cred că prima dată ar trebui să obținem linia de finanțare și doar după aceea să trecem la exproprieri. Având în vedere că într-adevăr a fost o dezbatere publică anul trecut, vis-a-vis de actuaizarea planului de mobilitate urbană care incă nu a fost votat. Având în vedere că materialul nr. 1 l-am votat și noi și este un proiect bun, il sustin, dar până când nu avem linia de finantare, cred că ar trebui să mai asteptăm cu exproprierile.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, legat de această chestiune, practic fiecare municipiu resedinta de judet are o sumă alocată pentru a-și rezolva problemele de mobilitate urbană în parte, Municipiul Oradea are o sumă de aproximnativ 40 de milioane de euro alocati pentru această perioadă de finanțare urmând ca in baza planului de mobilitate si a proiectelor pe care noi le propunem să ni se finanțeze din această listă de proiecte cele care se incadrează în această sumă. Această extindere este proiectul prioritar  si baza mobilității urbane punctat pe transport ecologic, tramvaiul este un astfel de transport, acest proiect in proportie de 99% va fi finanțat din fonduri europene. Care este urgența sau oportunitatea adoptării acestei măsuri de expropriere? Așa cum știți în ciclul trecut de finanțare noi nu puteam incepe lucrări decât după ce erau semnate contractele de finanțare. Ori la cum arată evoluția documentațiilor de finanțare nu se va putea semna contractul decât cel mai devreme in primăvara anului următor. Prin urmare, intrucât in aceste cicluri de finantare ni se permite să incepem lucrările înainte de semnarea contractelor noi avem suma dedicată, putem să incepem lucrarea de anul acesta, în așa fel încât să nu mai ajungem in situatia din anii trecuti când a trebuit să lucrăm în forță pe ultima sută de metrii pentru că procedurile de elaborare și de dezbateri publice au fost mai lungi decât lucrările propriu-zise, ne apucăm din acestă vară, lucrăm in zona Calea Aradului, rezolvăm girația de la Emanuel, intersecția Decebal cu Calea Aradului, și după ce ni se aprobă finanțarea in primăvara anului viitor continuăm in așa fel încât să putem face decontările  pentru a nu sustine un an doi toate lucrările din bugetul local având in vedre capacitatea bugetului local de a sustine astfel de investiții. Oricum lucrarea mai repede de la vară nu poate fi incepută, procedura de expropriere mai durează câteva luni de zile, procedura de licitație de asemenea, prin urmare eu cred că este oportun să aprobăm această lucrare pentru că există o garanție a finantării acestei lucrări din fonduri europene.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 7 voturi

 

IV DIRECTIA JURIDICĂ

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de functii pentru functii cu contract individual de munca și a numărului de personal, pentru instituția publică Poliția Locală Oradea

 

Discuții dacă  sunt? D-l Vila

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Având in vedere că materialul nr. 48 face referire la contractuali, voi face rectificarea că 48 putem să-l dezbatem acum și 55 la urmă. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Am văzut nota de fundamentare făcută, acolo se specifică că datorită Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 e nevoie să se facă aceste disponibilizări. Poate nu cunosc eu bine și imi fac mia culpa in cazul acesta, dacă Poliția locală incasează taxe care erau eliminate de OUG 2/2017 și dacă da, care a fost cuantumul acestora pe anul 2016? Mulțumesc.

 

d-l Cristian Beltechi - director Poliția Locală

 

Nu stiu la ora aceasta să vă spun cuantumul, de incasat incasăm, iar cei doi despre care discutăm, două disponibilizări, la unul era expirat contractul, nu era definitiv nici unul, erau personal auxiliar, nu erau oameni de producție.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Principala motivare era asta și cum ziceți dvs. intr-adevăr se justifică, dacă nu aveți nevoie, perfect de acord. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

V. ARHITECT SEF

Pct. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona agricola in zona destinata activitatilor economice de tip industrial pentru construire hala de depozitare și birouri, str. Corneliu Baba nr. cad. 192834 și 193745 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

Pct. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului urbanistic Zonal (aprobat cu HCL nr. 840/27.11.2016) - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte - zona str. Rimler Karoly - Str. Ghe. Doja, nr. cad 189345, 189349, 13967, 13968, Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

Pct. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare de teren pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice industriale si tertiare, zona str. Calea Borsului nr. cad 196025, 193038, 193723, 193724 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

VI. DIRECTIA ECONOMICA

Pct. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetății și orașului Oradea și la Serviciul de Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 41

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea in administrare catre unitatile de invatamant din Oradea a unor bunuri proprietatea publica a Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind respingerea solicitarii inaintate de societatea Autogenn Logistic SRL pentru infiintarea Autogarii Autogenn pe strada Sf. Ladislau, colt cu bulevardul Stefan cel Mare

 

Discuții dacă sunt?

 

Sef departament juridic Autogen

 

Bună ziua sunt seful departamentului juridic, beneficiarul lucrării. Aș vrea să reamintesc Consiliului Local că proiectul acesta a fost initiat incă din 2014  prin trecerea din cadrul comisiei locale a unei alte locații, respectiv Eroul Necunoscut, nu a fost aprobată și ni s-a sugerat o altă locație, aceasta fiind cea pentru care astăzi solicităm aprobarea. S-au obținut  toate avizele necesare până în acest moment. S-a procedat la demolarea constrcțiilor care existau acolo, la salubrizarea zonei, in momentul actual observăm că în proiectul de hotărâre este prevăzut a se respinge cererea noastră de a construi acolo o autogară. Vreau să vă reamintesc că următorul punct de pe ordinea de zi este aprobarea construirii vis-a-vis de noi a unei autogări a OTL. Am vrea  ca d-l primar în sedintă publică să-și exprime punctul de vedere deoarece este factor decizional prin lege, am dori pozitia domnului primar. 

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar va răspunde

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, vă rog să votați ambele materiale în forma în care sunt propuse de executiv.

Motivația este cât se poate de clară, există o strategie de transport pe care noi o avem in vigoare care prevede că in zonele strategice, intrări in oraș, noduri, cum este cel de la gara, unde trebuie să avem un terminal intermodal, aceste autogări rămân in proprietatea publică a municipiului Oradea. In aceste autogări realizate de către municipiul Oradea, indiferent că le administrează OTL, sau nu, toți operatorii de transport au acces si le pot folosi fără probleme. Deci, există o abordare unitară pentru toți operatorii, sigur respectând regulamentul de transpoort care este stabilit in municipiul Oradea cu statii de imbarcare, debarcare, rute etc. In această situatie intrucât Consiliul Local a aprobat de anul trecut realizarea acestei autogări, este contractată și urmează să fie finalizată în anul acesta, sustin ambele materiale in forma în care au fost prezentate. Propunerea de autogară pe care o facem la pct. următor este ca aceasta să fie in continuarea autogării, la mică distanță de zona aglomerată care este acolo în așa fel încât toate fluxurile de circulație să fie asigurate.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

 Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

Pct. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea infiintarii de către Municipiul Oradea, prin Societatea Oradea Transport Local SA - operatorul serviciului de transport public local, a autagarii b-dul Stefan cel Mare - Gara Centrală situată în Municipiul Oradea, B-dul Stefan cel Mare nr. 3, cuprins in CF nr. 191235 - Oradea cu numărul cadastral 191235

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea redevenței datorate pentru terenul concesionat situat în mun. Oradea - str. T. Popovici, aferent ansamblului de locuințe realizate cu credit ipotecar prin A.N.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Imi pare rău că din nou am ajuns in situatia in care se majorează anumite taxe si impozite, eu sunt de acord cu explicațiile care au fost date, dar totuși dacă erau făcute acestea treptat efectul poate nu era cel pe care l-a resimtit populatia punând în aplicare această hotărâre. Iar la parcări susțin in continuare pentru parcarea din zona Tribunalului să se vândă încă cel putin 150 de abonamente, astfel crescând venitul serviciului de parcări, pentru că explicația care s-a dat data trecută că pentru patru sute si ceva de parcări sunt emise cincisute si ceva de abonamente încă suportă, pentru că peste 350 de mașini incă nu au fost parcate.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Legat de prima observație, eu sunt foarte de acord cu d-l Huszar, sigur orice fel de creștere in trepte este cu impact mai mic, dar si deficitul a crescut brusc prin aceste măsuri care au fost adoptate toate la pachet, fiind puși in situatia de a aduce niște corecții, nu avem altă posibilitate. In ceea ce privește administrarea parcării din spatele Tribunalului treptat, treptat Direcția de Patrimnoniu  emite abonamente suplimentare, dar urmărim modul in care crește gradul de ocupare al parcării, pentru că gânditi-vă că dacă se eliberează 550 de abmanente și unu, intr-un minut, intr-o zi vin toți cei 500 acolo se poate intâmpla să nu mai aibă acces, atunci trebuie să studiem, această chestiune se face în câteva luni de zile, va fi un grad optim în așa fel încât, în medie, în cursul zilei, 80 - 90% din locurile de parcare să fie ocupate. Mai mult de atât este riscant pentru că există posibilitatea ca toti să vină, nu știu, intr-o zi de vârf și să avem problema neonorării contractelor pe care le avem.  Oamenii au plătit un abonament și nu au acces in parcare. Asta este chestiunea. Estimez că cel mai târziu în primăvară lucrurile se vor stabiliza, avem o perioadă de timp, in fiecare zi sunt cel putin 300 de masini, 350, 380 de masini parcate conform datelor de la Direcția de patrimoniu.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Alte discuții dacă mai sunt?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea începând cu data de 01.02.2017 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER Ecologic Service SA.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 3 voturi

 

VII. BIROU RESURSE UMANE

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru personalul contractual și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 3 voturi

 

D-l secretar

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri, avem avizul de la ANFP a sosit in timpul dezbaterii pentru materialul 63, ca atare poate să facă obiectul dezbaterii acum, iar pentru materialul 55 de la Politia Locală nu avem aviz, așa că acela se va retrage, așa cum am stabilit la inceput.

Pct. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și Serviciul Public  Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 3 voturi

 

Acesta a fost ultimul material, dacă sunt discuții la „Diverse"? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc d-na președintă, mat. 41 pentru că am trecut déjà si s-a votat materialul respectiv, solicit ca pentru ședința de data viitoare să primim o prezentare a acelei organizații non-profit care se numește Clubul Dreptei, pe de o parte. Pe de altă parte, dați-mi voie să vă rog, și pe d-l secretar, că nu permit și nu accept din partea nimănui nici din partea unui coleg să mi se facă observație, să fiu tras de urechi, reacția d-lui Marinău, știu că este avocat și avem un președinte de sedintă, care conduce ședința Consiliului Local, iar dacă e să o luăm așa aș fi putut și eu reacționa la fel de dur, după ce am votat ordinea de zi intr-o formă, imediat a revenit cu o modificare. Toți suntem oameni, și dvs. ați greșit că ați sărit peste materialul cu nr. 15, nu s-a întâmplat nimic. Eu nu am cerut să amânăm sau să retrageti materialul, am pus doar o intrebare, sper că a fost inregistrat și la sedinta comisiei de ieri, și să primesc răspuns, dacă nu nu e nici o problem nu se schimbă nimic  vis-à-vis de cetate, dar la  următoarea sedință să mi se prezinte situatia organizației respective care pe internet unde am căutat scrie management, consultanță, etc. Ultimul rapoort financiar este din 2012.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Direcția Patrimnoniu, comisia de atribuire a spațiilor va verifica lucrurile pe care le-ați semnalat și data viitoare dacă intr-adevăr se confirmă că această fundație nu indeplinește condițiile vom proceda in consecintă. Imi pare bine că se verifică, dacă aveți asemenea informații să ni le dați.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Popa

 

d-l Popa Lucian - director executiv Direcția Patrimoniu

 

Bună ziua, inainte de  inceperea ședinței, după comisie am prezentat materialele domnului consilier Popa Liviu. Nu știu cum de dvs. nu le-ați văzut, raport de activitate, statut, plan de management, spațiul a fost atribuit doar pe un an de zile, fiind monitorizați,  dar dacă dânșii nu vor respecta la ceea ce s-au angajat in planul de management se va rezilia contractul.  A fost aici dosarul, a fost prezentat, o să vă pun și dvs. la dispozitie actele.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

D-l secretar

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Executivul a luat act și o să facem o informare cu observația făcută de domnul consilier Huszar, eu v-aș spune următorul lucru domnule consilier legat de intervenția domnului Marinău. La masa ovală, aici, fiecare consilier are dreptul să-și spună punctul de vedere pe materialul in discutie, poate interpela, poate  intreba, eu consider că ăsta a fost un punct de vedere al lui. Haideți să nu-l luăm ca pe un afront, pentru că nu este cazul și toți suntem aici pentru a lua problemele in mod corect și legal.  Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

d-l Popa Lucian

 

d-l Popa Lucian - director executiv Direcția Patrimoniu

 

Acel raport vis-à-vis de Cartierul Tineretului este făcut de 2 luni de zile, este la noi, nu ați venit să-l ridicați, vi-l aduc eu... o să-l trimit pe email.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții la „Diverse", dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

   Buhaș Camelia - Liana                                                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Teodora Silaghi

 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 26 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2