Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 22 Iulie 2016, 12:27

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Coste Marina-Adelina, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

 

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: dl. Dragoș Marcel, dl.Negrean Daniel și dl. Revnic Adrian.

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

Dl. Vila Ionel - secretar

... precum decanul de vârstă de la ședința de constituire  cu o pauză, așa că vă rog să acceptați propunerea noastră, a executivului, 10 minute de pauză, întrucât a apărut o urgență și va trebui să fie discutată astăzi, în această ședință.  

În 10 minute ne întâlnim, vă mulțumesc.

PAUZĂ

 

Da, doamnelor și domnilor consilieri, ne cerem scuze pentru întârziere, încă o dată. Suntem în situația că nu avem acum președinte de ședință  pe care dvs. l-ați ales pe o perioadă de 3 luni de  zile, fiind plecat în delegație, așa ca va trebui să alegem președintele de ședință, sens în care vă rog să faceți propuneri.

Da, domnul Birta, vă rog.

 

Dl. Birta Florin - viceprimar

Din partea grupului PNL vreau să o propun pentru această ședință pe doamna Camelia Dulca să ocupe funcția de președinte de ședință.

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Acceptați doamna consilier?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, accept.

 

Dl. Vila Ionel - secretar

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Poftiți doamna președinte!

Pentru astăzi 29 iunie 2016 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local. Nă acum, la ședința de constituire  au fost validați 25 de consilieri. Din aceștia sunt prezenți acum 22, lipsind motivați următorii consilieri: Dragoș Marcel, Negrean Daniel și Revinc Adrian, fiind plecați în conecdii și în delegații! În condițiile date, ședința noastră este legal constituită și putem adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu două treimi.

Dau cuvântul președintelui de ședință, doameni Dulca, pentru a intra în Ordinea de zi!

Vă rog doamna președinte!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar, vă rog domnule primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

            Înainte de aprobarea ordinii de zi, v-aș ruga dacă sunteți amabili să aprobați introducerea a trei puncte suplimentare, iertați-mă, este vorba de două puncte, o hotărâre de consiliu pentru validarea mandatelor celor doi consilieri care nu au fost prezenți la ședința de constituire și pe de altă parte hotărârea numărul 66, este la Direcția economică, deci pe ultima parte a borderoului și anume, hotărârea care concesionează noul grup energetic, noua centrală realizată prin noul program operațional sectorial mediu către Termoficare Oradea SA. Această hotărâre este necesară pentru ca să putem parcurge procedurile necesare pentru accesarea finanțărilor pentru etapa următoare pe termoficare. Abia zilele trecute s-au încheiat procesele-verbale de recepție a lucrării și toate procedurile necesare și chiar dacă nu sa discutat în comisie, având în vedere că este un proiect care necesită o anumită urgență pentru a derula proiectele europene, vă rog să acceptați să fie pe Ordinea de zi!

            Vă mulțumesc.  

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bună ziua din nou dragi colegi, eu vreau să vă supun aprobării dvs. să dați acordul să treacă pe Ordinea de zi și cele două materiale la care făcea referire domnul primar, materialul cu nr. 66 și matrialul cu nr. 67.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

Vă propun să votăm Borderoul în totalitatea lui ...

Scuzați.. domnul Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Mulțumesc doamna președintă!

Să înțeleg că dacă luăm în față votarea și mandatarea colegilor noi, Borderoul care l-am primit acuma recent se modifică, în sensul că voturile necesare în loc de 13 devin 14 iar cele 17 devin 18? Așa este?

Mulțumesc. Vă rog să notați această precizare.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Doamna consilier Coste, vă rog!

 

D-na Coste Adelina - consilier

Mulțumesc doamna președintă!

Aș vrea la materialul 67, există o eroare și aș vrea ca Hotărârea să fie votată corect! Prezenata se comunică nu cu domnul Dan Octavian ce cu domnul Mălan Mircea.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, mulțumim doamna consilier.

Trecem la votarea materialelor de pe Borderou așa cum sa propus!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Vă propun să începem cu materialul nr. 67

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei Fonoage Corina Lavinia Silvia şi a d-lui Mălan Mircea din Partea Partidului Naţional Liberal.

 

Dăm cuvântul domnului președinte Maci.

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Domnul Maci, vă rog. Domnul Maci este președintele comisiei de validare. În urma verificării celor două dosare, sa încheiat un proces-verbal, pe care dvs. o să îl auziți acum, urmând să fie semnat de președinte și de membrii comisiei de validare și apoi validarea celor doi consilieri, urmând apoi să depună jurământul în fața dvs.

Mulțumesc.

Poftiți domnule președinte.

 

Dl. Maci Mihai - consilier 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

COMISIA DE VALIDARE

 

Nr. 3 din 29.06.2016

 

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29.06.2016, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Fonoage Corina Lavinia Silvia și al d-lui Mălan Mircea din partea Partidului Național Liberal

            Astăzi, 29.06.2016, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor: d-na Fonoage Corina Lavinia Silvia și dl Mălan Mircea din partea Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea

   În conformitate cu adresa înregistrată sub nr. 167906/22.06.2016 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor,  confirmă apartenenţa politică a d-nei Fonoage Corina Lavinia Silvia și al d-lui Mălan Mircea la Partidul Național Liberal, fiind candidați pe listele electorale la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfăşurate în data de 05.06.2016, în vederea validării acestora în funcţia de consilier local,

În conformitate cu prevederile art. 205 alin.(1) lit. h^1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Fonoage Corina Lavinia Silvia și al d-lui Mălan Mircea din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor,

Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.

         PREŞEDINTE                                                                                                SECRETAR

          Maci Mihai                                                                                                  Revnic Adrian

 

MEMBRII

Zdrînca Ionel Marius

Kirei Melinda

Mohan Aurel George

 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, mulțumesc domnule președinte.

Aș vrea să supun la vot validarea mandatelor celor doi consilieri:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

Invit pentru depunerea jurământului pe domnul Mălan Mircea!

 

Dl. Mălan Mircea - consilier

 

J U R Ă M Â N T

 

          Subsemnatul MĂLAN MIRCEA consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Se pregătește pentru depunera jurământului doamna Fonoage.

           

D-na Fonoage Corina -consilier

 

J U R Ă M Â N T

 

          Subsemnata FONOAGE CORINA consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Doamnelor și domnilor consilieri! Ținând cont de faptul că avem consilieri noi aș face o precizare legată de modul de vot.

Aveți pe masa de lucru a dvs. un table privind modul de vot al materialelor supuse în dezbatere astăzi!

Vă rog să vă uitați pe rubricatură și exprimarea lui trebuie să fie pentru, împotrivă sau abțineri, la observații, dacă aveți observații. Ele trebuiesc completate după ce v-ați exprimat votul, urmând ca la final să îl semnați și să îl predați la Secretariatul Consiliului Local.

Vă mulțumesc.

Poftiți doamna președinte, pentru Ordinea de zi, vă rog!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, mulțumesc domnul secretar. O să intrăm în Ordinea de zi:

 

            PUNCTUL NR. 1

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

I.                    DIRECŢIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 2

            Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă și branșamente pe str. Căpșunilor, municipiul Oradea".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Împrejmuire teren de sport - municipiul Oradea, strada Ion Bogdan".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare trotuar strada Republicii tronson între strada Dunărea și Brașovului din municipiul Oradea" - varianta V1 recomandată de proiectant

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru „Drumuri interioare în Cartierul Europa - strada Ștefan Odobleja, str. George Emil Palade, str. Gabor Jozsef reabilitare str.Ștefan Odobleja, reabilitare str. George Emil Palade, reabilitare str. Gabor Jozsef".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Drum de legătură între Strada Suișului și Calea Bihorului".

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog domnule consilier Sabău.

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Bună ziua!

Am rugămintea din comisia de ieri: în cazul în care există o soluție tehnică care să genereze costuri mai scăzute de exproprieri să fie luate în calcul.

Atâta tot! Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Executivul a luat acti și ieri în comisie și, îi dăm cuvântul domnului primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Dacă, îi convingem pe cei care sunt riverani să ne doneze terenurile sau să facem niște schimbrui e o variantă mai ieftină, altfel suntem forțați să facem procedura de expropriere, sigur că înseamnă niște investiții. Trebuie să vedem ce este acolo, dar asta numai printr-o discuție cu proprietarii de terenuri din zoona respectivă.

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumesc.

-          Dacă mai sunt și alte dicuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ronald Reagan din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea scoaterii din Registrul Local al Spațiilor Verzi a parcelei cu numărul cadastral 160893 în suprafață de 465 mp.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

II.                  ASCO

PUNCTUL NR.

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei în favoarea Asociației Alsterdorf, pentru organizarea unei excursii, în luna iulie a acestui an, pentru 20 de persoane cu dizabilități psihice și mintale aflate în evidența asociației.

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog doamna consilier.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Bună ziua! Mă numesc Melinda Kirei și în principiu suntem de acord cu alocarea acestor sume, dar având în vedere că această  sumă este de fapt o finanțare nerambursabilă care cade în incidența Legii nr. 350 din 2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, la art. 37, 38 alin. 2 prevede exercitarea controlului financiar de Curtea de Conturi, ulterior, propunem ca pentru viitor să facă un referat care conține detaliile excursiei și cheltuielile și cum vor fi decontate aceste cheltuieli.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Doamna director Arina Moș.

 

D-na Arina Moș - director executiv ASCO

Bună ziua!

Exact cum v-am explicat și în comisii, aceste documente justificative, intrăm în posesia acestor documente justificative în momentul în care facem decontările.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumim.

-          Dacă mai sunt și alte discuții?Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            PUNCTUL NR. 10

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Centrului de Transfuzie Sanguină Oradea a autoturismului marca VOLKSWAGEN, tipul CARAVELLE 2,5 TDI, 9 locuri, având număr de inventar 200003CZ și nr. de înmatriculare BH-08-ASC

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            PUNCTUL NR. 11

            Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei în favoarea Asociației Caritas Eparhial Oradea, pentru organizarea taberei de vară, în localitatea Holod, în perioada 27 - 30 iunie 2016, pentru 10 copii proveniți din familii fără posibilități financiare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

III.                COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

            PUNCTUL NR. 12

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat dintre Primăria Municipiului Oradea și Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea aprobat prin HCL 336/2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe str. Olimpiadei nr.5 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind completarea HCL nr. 313/2016 referitoare la aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog domnule consilier Sabău.

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Așa cum am reiterat și ieri în comisie, am rugămintea ca domnul Dulău să țină cont de sporirea numărului de patruri pe paleație care sunt patru în momentul de față. Am înțeles către minister sau făcut demersurile, dar să se și cuprindă după acceptul ministerului în structura Spitalului Municipal.

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, iei în comisie domnul Dulău a fost prezent și a dat explicații și întradevăr exact cum spuneți, va explicat și ieri, așteaptă doar un răspuns.

Vă mulțumesc tare mult.    

-          Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea Statului de funcții, aferent anului 2016 și a Organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            PUNCTUL NR. 18

            Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea Statului de funcții, aferent anului 2016 și a Organigramei Spitalului Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu Oradea".

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog doamna Coste Adelina.

 

            D-na Coste Adelina - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

-                Am o întrebare: colegii noștrii consilieri care sunt medici nu ar trebui să se abțină la aceste materiale?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog.

 

Dl. Ilie Bolojan -  primar

Calitatea de medic la un spital nu intră în incompatibilitate cu calitatea de consilier.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Doamna consilier Coste, dacă mai doriți să ..., da, mulțumesc.

-          Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV.                ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 19

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hotel 4* str. Codrilor, nr. 3, nr. cad. 157538 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu destinația locuințe colective cu birouri la parter, str. Iuliu Maniu nr.25A, nr. cad. 192225 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

V.                  DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

PUNCTUL NR. 20

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire în vederea - constituirii unui drum de legătură cu str. Petre Carp, aflat în Parcul Industrial Eurobusiness I.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate pentru aprobarea documentației cadastrale referitoare la suprafața de 243 mp și 767 mp, respectiv pentru concesionarea suprafeței de 767 mp teren în favoarea O.T.L. S.A. în vederea operării și administrării imobilului „Autogara Decebal".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețele de 4.238 mp și 1.498 mp, reprezentând terenuri publice situate în mun. Oradea, str. General Gheorghe Magheru și platoul din fața Magazinului Crișul.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate pentru revocarea art. 4, 5 și 6 din HCL nr. 771/2015 privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar, respectiv aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la dl. Moza Vasile și d-na Moza Zorița, a cotei de 1.060 mp reprezentând teren din nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 - Oradea, care urmează a fi afectat de lucrări de investiții privind amenajarea unor parcări publice.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 3.947 mp teren - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184566 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății BER MEDICAL S.R.L.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind prelungirea contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Oradea, strada Tudor Vladimirescu nr.35, deţinut de către VENGYE ŞTEFAN, Persoană Fizică Autorizată.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 136 mp reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația „drum public" în mun. Oradea - zona străzii Libelulei.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei cadastrale privind imobilul reprezentând Biserica Greco - Catolică din Municipiul Oradea, str.Alexandru Andrițoiu nr. 1/B, respectiv pentru încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr.162 din 31.05.2006 pentru actualizarea identificatorului imobilului şi a suprafeţei ce face obiectul contractului precizat, conform suprafeţei rezultate din măsurători.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

De la materialul 44... bun domnul Huszar

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Bănuiesc că aceeași propunere aveați și dumneavoastră! Deci, având în vedere că sunt similare, am propunerea să folosim prescurtarea de drum public de la 44 până la 56.

Mulțumesc.

-          Dacă sunt de acord și colegii?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Am să supun la vot acest lucru. Am să supun la vot propunerea dvs, același lucru am vrut și eu să propun și să vă spun ca am să citesc nr. cadastral și adresa, deci rectific, numele și strada! Am să supun această propunere la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Da, doamna consilier Coste!

D-na Coste Adelina - consilier

Mulțumesc doamna președintă!

Pentru că marea parte a cosniliului este fomată din colegi noi, de la alte grupuri politice, vreau să le spun că începând de la sfârșitul mandatului trecut grupul de consilieri PSD a fost împotriva tuturor materialelor referitoare la donația de ,,drum public,,,  pentru că donația este un act unilateral iar oamenilor li se pune în față un document din partea primăriei prin care sunt condiționați de obținerea autorizației de construcție numai dacă donează ,,drum public,,!

În instanță sunt acțiuni, care o parte au fost câștigate, iar acești oameni se pot îndrepta împotriva Primăriei cu despăgubiri.

În acest sens, vă spunem că începând de azi, prima ședină de Consiliu Local, grupul PSD nu va vota nici un material referitor la donația de ,,drum public,, , pentru că începând tot de astăzi, citim și noi, cei consilierii locali care nu am votat aceste materiale, același lucru pe care îl vedeți și dvs. în spate și nu vrem ca toată sala să fie înconjurată de acst lucru.

Grupul PSD nu va vota în acest mandat nici un material referitor la donația de ,,drum public,,!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnule primar, vă rog!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Da, stimați colegi, tot așa discutând, având în vedere că un coleg consilier a ridicat problema să găsim o soluție mai ieftină decât exproprierea - mai înainte -, cu care eu sunt foarte de acord! E cât de poate de clar că această formulă nu poate fi decât donația sau în cel mai rău caz un schimb de teren. Eu sper că sunteți cu toții conștineți că pe de o parte sunt niște normative urbanistice pe care vrem, nu vrem trebuie să le respectăm. Adică dacă este dată o lățime de stradă, că ne place, că nu ne place, trebuie să respectăm acea lățime de stradă și atunci ca cetățeanul ca să poată să își construiască efectiv, nu are altă soluție decât să se încadreze în prevederile legale pe de o parte! Pe de altă parte este o chestiune cât se poate de clară! Gândiți-vă de exemplu că dacă facem acest drum nou spre exemplu sau asfaltăm pe deal unde se construiește, în mod evident, valoarea proprietăților riveranilor acestor drumuri crește, dacă drumul este asfaltat, dacă are utilitățile de apă și de canalizare!

Ori este - ori ce s-ar spune - anormal, ca de două ori, Consiliul Local Oradea, din bugetele publice, pe de o parte să îi și despăgubească, mai ales când ei au interesul să construiască și pe altă parte să investească niște sume importante de bani pe care oricum le avem într-o marje limitată, orice s-ar spune, indiferent cine este primar sau o majoritate care sigur că ne dorim să recuperîm cât mai repede întârzierile și rămânerile în urmă care unt în Oradea, acumulate de-alungul a 20-30 de ani. Adică, încă mai avem drumuri de exemplu care nu sunt asfaltate! Și atuncia, gândiți-vă de exemplu dacă trebuie să facem o expropriere și aicea este un drum, hai să spunem de conectare, vom plăti poate 400 de mii de euro, dacă am avea niște donații ar fi perfect! Acolo, cu 400 de mii de euro am face câteva străzi de asfaltat în oraș și ar câștiga tot orașul! Dar, nu știu dacă o să îi putem să îi convingem și atuncia sigur, este opțiunea fiecărui grup politic cum votează, dar eu cred că întrucât această - hai să îi spunem - politică publică se derulează în Oradea cel puțin din anii 2000 - după știința mea - nu este o invenție nouă, este politica tuturor municipiilor reședință de județ din România, deci nu este o invenție a municipiului Oradea. Rugămintea mea este sigur să gândiți în interesul acestui oraș. Dacă o ținem langa într-o anumită formulă, sigur putem să facem și asta, nu cred că rezolvăm nimic. E opțiunea dvs. cum votați, sigur eu vă respect dreptul, dar am ținut să fac aceste precizări.

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun! Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ardelean Radu - Stelian şi soția sa, d-na. Ardelean Luminița-Camelia, pentru suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192508 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Renașterii nr. 49, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Bochiș Teodor și Floarea, pentru suprafaţa de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194296 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 267 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194299 - Oradea, ambele situate în mun. Oradea, în zona străzilor Ion Pop Reteganul și J.J. Rousseau, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Demian Cristian - Gheorghe şi soția sa, d-na. Demian Anamaria, pentru suprafaţa de 16 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194162 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hanaș Daniel - Ștefan şi soția sa, d-na. Hanaș Gabriela, pentru suprafaţa de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194308 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nicolae Beldiceanu nr. 83/A, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gaga Silvie, referitoare la suprafaţa de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194433 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Dinicu Golescu nr. 13, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moțoc Ioan şi soția sa, d-na. Moțoc Violeta - Lucia, pentru suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194520 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön nr. 21, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moş Florin - Marius şi soția sa, d-na. Moş Crina - Livia, pentru suprafaţa de 60 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194731 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Colinelor, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Rad Gavril - Dorin şi soția sa, d-na. Rad Simona - Mihaela, pentru suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194218 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului nr. 53/E, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Opran George - Sebastian şi soția sa, d-na. Opran Luminița, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193935 - Oradea, respectiv suprafaţa de 58 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194663 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Emil Isac nr. 32/A, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bițiș Avram - Lucian şi soția sa, d-na. Bițiș Alexandra - Maria, pentru suprafaţa de 14 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194021 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nicolae Beldiceanu nr. 67, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl.Ciuciu Florin- Ovidiu, pentru suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194199 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cartier Podgoria, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ilea Ioan şi soția sa, d-na. Ilea Mihaela - Maria, pentru suprafaţa de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193393 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Valea Frumoasă nr. 33, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lazea Cosmin şi soția sa, d-na. Lazea Olimpia, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193084 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Poet Vasile Cârlova nr. 29/B, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Măhăra Nadia - Sonia, d-na. Todică Daniela - Giorgiana și d-na. Măhăra Cosmina - Daciana referitor la suprafaţa de 43 mp reprezentând teren, identificat cu nr. topo 6622/7 înscris în CF nr. 186766, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Opriș Monica referitoare la suprafaţa de 177 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193878 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Paleului nr. 37, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popa Stelian Claudiu, pentru suprafaţa de 156 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193979 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Thomas Morus, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pirtea Daniel - Avram şi soția sa, d-na. Pirtea Anca - Maria, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193729 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului nr. 22, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

            PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ritok Alexandru, pentru suprafaţa de 45 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192399 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cartier Podgoria nr.137/A (redenumită str. Teleki Mihaly), cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Szilágyi Magdolna, dl. Szilágyi Laszlo și dl.Szilágyi Ianos Istvan, referitoare la suprafaţa de 106 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 182800 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Ion Pop Reteganul, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Purice Diana - Maria referitoare la suprafaţa de 118 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193500 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Camil Petrescu nr. 14, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vlădica Elena, referitoare la suprafaţa de 15 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193830 - Oradea, respectiv suprafaţa de 8 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194170 - Oradea situat în mun. Oradea, strada Sofiei, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

VI.                DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 26

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de Hotărâre și Raport de Specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a tarifelor de acces la Aquapark Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog doamna consilier!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Aș avea două observații în legătură cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Aquaparkului Oradea.

Prima observație ar fi tarifele pentru intrare și aici aș menționa că pentru biletul de familie unde este inclus că doi adulți cu doi copii sub 14 ani să fie inclus și cele două cuvinte ,,cu minim doi copii,,. Să avantajăm pe familiile care au mai mulți copii sub 14 ani să intre la un preț mai avantajos și să ... facilitățile Aquaparkului.

Și a doua observație este că eu nu aș pedepsi, n-aș dori ca nici un copil sau părinte să fie pedepsit că, copilul a înghițit apă sau a alergat repede la bazin.

 Este la art. 47, este interzisă înghițirea apei și la art. 53 se interzice alergatul și dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite este o sancțiune de 500 și de 1000 de lei. ..    

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă rog frumos să faceți puțină liniște că nu o să înțelegem ce dorește doamna consilier!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Aș dori să scoatem aceste lucruri din Regulament dacă se poate!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-             Bun, doamna consilier am înțeles că ați spus observație! Este o propunere? Vă rog să formulați propunerea!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Propunerea: să fie scoase alergatul și înghițitul de apă, ceea ce eu cred că la un copil nu se poate evita la un anumit moment. Adică nimeni nu bea apă din bazin de bună voie și nesilit de nimeni. Adică din greșală înghite, asta nu se poate evita!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun, mulțumesc doamna consilier!

Am să îi dau cuvântul domnului director Andrica.

 

Dl. Andica Liviu - director ADP

Bună ziua!

Regulamentul de funcționare al Aquaparkului este un model, nu este inventat de mine și nici de colegii mei! Am adaptat ce am găsit în normele europene și în România!

Legat de scuipat, înghițit, - apă mă refer -, alergat în bazine! Eu cred că nimănui nu îi convine dacă merge la un loc de agrement , de odihnă, de relaxare, nu îi convine să se alerge în bazin și să fie dernjat! La asta se referă Regulamentul!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

... alergat nu am înțeles prin faptul că fac concurs de alergat ci oricum ...

 

Dl. Andica Liviu - director ADP

În Aquapark avem zonă de agrement, zonă de terenuri sportive, alei, se poate alerga, se poate face orice sport, doar că în bazine NU.

Legat de tarife! Am înțeles propunerea dvs., la o familie doi părinți, doi copii. Am o rugăminte: de la doi copii în sus, trei, patru, cinci, șase și șapte, să fie gratis? Până la zece, doisprezece?... nu, întrebarea mea asta este: CÂT?

De la doi în sus sau de la unu nu plătește și doi, trei până la cinsprezece să fie gratis?! Sau câți dă Domnul!...

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Doamna consilier, ați dorit să răspundeți? Bun! Vă mai mențineți propunerea?

Domnul Huszar, vă rog!

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Deci, referitor la propunerea colegei mele vis-a-vis de intrare pentru familii mai mari, deci același  sistem se practică și la intrarea în Ștrandul din Ioșia și la Grădina Zoologică, deci acolo așa este formulat: doi adulți și minim doi copii. De asta am făcut această propunere ca să fie și în cadrul Aquapark! Dvs. supuneți la vot și să vedem...

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Rugămintea mea ar fi să o formulați domnule Huszar  încă o dată propunerea ca să o putem pune la vot. Ce înseamnă familie, soț, soție, doi copii și de acolo mai încolo ce se întâmplă ... vă rog!

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Deci, biletul pentru o familie cum este menționat în tabel, să figureze cum este la Grădina Zoologică și la Ștrandul Ioșia și anume: doi adulți și minim doi copii! Sub 14 ani, bine înțeles!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun! Supun la vot propunerea domnului consilier Huszar!

-          Cine este pentru?

 

Dl. Vila Ionel - secretar

            Vă rugăm puțină liniște! Sa supus la vot propunerea făcută de domnul consilier Huszar! Vă rog .., încă o dată:

-          Cine este pentru?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

Deci, haideți să reluăm:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

 

13 VOTURI PENTRU

 

Am specificat, pentru propunerea domnului consilier Huszar!

 

6 VOTURI ABȚINERE

 

Dl. Vila Ionel - secretar

            Domnilor consilieri, doamenlor consilieri, exercitarea dreptului de vot se face prin ridicarea mâinii! Am vrut să vă fac această precizare ca să putem număra că aceasta este procedura de vot acum, că așa sa stabilit și e stabilită prin Regulament, vă rog să ridicați mâna sus atunci când se propune. Vă rog să îmi dați voi să propun încă o dată reluarea acestui vot!

Doamna președintă vă rog!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Reluăm votul!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

 

13 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE ...

Domnul Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Imi cer scuze, mathematic dacă adun 13 cu 9 fac 22 și câți suntem în sală?

 

Dl. Vila Ionel - secretar

24.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Înseamnă că doi tot sunt lipsă!

...

13 VOTURI PENTRU

11 VOTURI ABȚINERE

Domnul Sabău.

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Rugămintea ar fi să supunem la vot și propunerea din comisie de modificare a tarifelor în sensul în care pentru orădeni dat fiind efortul bugetar făcut pentru investiția cu Aquaparkul să se ofere o facilitate de 50% pentru o perioadă limitată de un an în așa fel încât să poată să beneficieze de un avantaj pe urma, pe lângă celelalte avantaje și de acest avantaj  pe urma investiției.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi, sigur puteți să votați ori ce, haideți dom le să deschidem o dată Aquaparkul, să vedem cum funcționează, să meargă lucrurile în bună regulă și după ce, la 6 luni, după ce trece și iarna peste noi  vedem dacă nu trebuie să dăm bani în plus subvenție tot de la orădeni, luăm niște decizii de care doriți, să ieftinim, să facem orice.

Părerea mea este - cum să vă spun - să votăm materialul așa cum propune ADP-ul care își asumă răspunderea pentru o funcționare economic- echilibrată. Pentru că foarte deschis  - eu nu mi-aș dori ca noi să subvenționăm această activitate -, că una este încălzirea orașului sau rețeaua de apă și canalizare sau transportul în comun și alta este partea de recreere. Sigur, dacă vrei să te duci toată ziua plătești un tarif, dacă vrei să te duci două, trei ore e un alt tarif, dacă vrei să te duci în fiecare zi din săptămână îs alte costuri, aicea sunt niște decizii cât se poate de clare.

Din punctul meu de vedere, înafară de elemente din astea de a fi populari, ceea ce putem să facem fiecare dintre noi, este o - nu știu cum să vă spun - nu mi se pare o chestiune fezabilă să te apuci să scoți cărți de identitate de la fiecare, să îl întrebi unde domiciliază, cum domiciliază.

Deci, foarte deschis vi-o spun, e o problemă de efectiv, de fezabilitate, de funcționare, pentru că fiecare va aduce o carte de identitate te miri de pe unde.

Părerea mea este și vă rog să votați aceste tarife. Ele au fost anunțate chiar în perioada pre electorală, când a fost o întreagă tevatură pe tema asta. Sau mențiunt pentru că au fost niște tarife analizate cât de cât. Haideți să facem să treacă un sezon pentru noi, vară, iarnă, pentru că iarna vor fi cheltuielile foarte mari de funcționare acolo și la primăvară după ce a trecut, avem un raport de activitate cu oameni, cu tot ce funcționează, putem să luăm niște decizii să ieftinim tarifele dacă este cazul, dacă este cu profit ș.a.m.d. Altfel, ... credeți-mă, ... haideți să funcționeze ceva, să vedem ce este, adică să fim precauți totuși!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul consilier Sabău, vă rog.

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Domnul primar!

Raționamentul era în felul următor: dacă pe perioada de iarnă când oricum nu vom reuși în primul an, că nici o investiție de acestă anevergură  nu reușește să își acopere costurile, avem un număr mediu de 500 - 600 probabil de cetățeni care vin. În primul an o să ne bazăm o majoritate pe orădeni. Și ideea ar fi că dacă reușim aducem mai mulți orădeni decât cei 500 - 600, să aducem 100 - 200 de orădeni în plus, accea sunt bani în plus care vin la încasări și de asemenea e și pentru orădeni confortul mai mare. Deci, era vorba de creșterea încasărlor, nu de scăderea încasărilor din punt de vedere al marketingului. 

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Eu nu mai vreau să intru în această polemică, care n-are neaparat o logică. Dacă vom vedea - cum să vă spun - că nu este nimeni în Aquapark, credeți că va rămâne gol? Tot consiliul, tot dumneavoastră care vă mai duceți o dată pe săptămână, poate o dată la două săptămâni, o să constatați că este gol și sigur, soluția care este.

Dar, haideți să-i dăm drumul o dată, nu să știm acuma ce se va întâmpla. Haideți să plecăm cu niște tarife în piață normale. Bun, și după aceea văzând și făcând adaptăm lucrurile. Noi nu avem de unde să știm că va fi foarte multă lume, nu se va putea intra acolo sau va fi gol. O să vedem! Trebuie promovare ș.a.m.d. Da, haideți, să .. totuși ... cred că, campaniile sunt inceheiate! Bine, putem să facem propuneri foarte populare dar trebuie să funcționăm în condiții normale.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Îi dau cuvântul domnului Maci!

 

Dl. Maci Mihai - consilier

Cred că trebuie să pornim de la un reper de preț care ste ăsta! Ce va fi mai departe va stabili piața. Dacă piața stabilește să fie mult mai ieftin, cu atât mai bine. Dar, trebuie să pornim totuși de la o sumă, nu putem să pornim de la acces gratuit că după aia nu mai știm cât valorează treaba... Încă o dată vă spun: piața stabilește nu o stabilim noi în ultimă instanță!       

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Domnul consilier Sabău sunteți mulțumit de răspunsul dat de domnul primar sau doriți să faceți o propunere?

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Ne menținem propunerea nostră de a vota propunerea din comisie!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun, domnul consilier, propunerea ați făcuto ieri în comisie, dacă doriți vă rog să o propuneți acum!

 

Dl. Sabău Liviu - consilier

Pentru cetățenii municipiului Oradea reducere cu 50%, perioadă limitată de un an, din tariful de intrare/zi! Nu din abonamente!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă rog, dragi colegi să votăm propunerea domnului Sabău!

Supunem la vot propunerea domnului Sabău:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

5 VOTURI PENTRU

            15 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

            4 VOTURI ABȚINERE

 

            Dacă nu mai sunt alte discuții am să propun votului dvs. ..

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

            19 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea şi prin curse regulate speciale la nivelul ADI Transergio

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea închirierii de către societatea Oradea Transport Local SA a spaţiilor de reclamă din adăposturile de călători din staţiile de tramvaie/autobuz, aflate în administrarea societăţii

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind abrogarea HCL nr. 178/2013 privind unele măsuri de reglementare a situaţiei trenurilor din intravilanul municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.07.2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către societatea termoficare SA Oradea a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.07.2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Stimați consilieri, materialul pe care l-am discutat în prealabil cel care urmează, 38 trebuie să-l retragem. Având în vedere că a apărut o lege nouă care limitează numărul de reprezentanți ai consiliului local în adunările generale la maximum doi!

Uramare, vom pregăti un material care să definitiveze adunările generale ale acționarilor în conformitate cu noile prevederi legale care au apărut acum, de câteva zile și va intra pe ordinea de zi la ședința următore.

Vă mulțumesc.

Deci, nu o să mai poată fi de la fiecare partid pentru că asta este situația impusă de lege.

 

PUNCTUL NR.38

SE RETRAGE Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumim domnul primar!

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării mentenanței noii centrale pe gaz de producere energie electrică și energie termică în cogenerare, în sistem centralizat în Municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

19 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru anul 2014 pentru activitățile de transport și distribuire a energiei termice și a valorilor pierderilor de energie termică ale societății Termoficare Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" - Implementare proiect la sursa CET Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

VII.              D.M.C.F.O.E.

PUNCTUL NR. 37

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea listei beneficiarilor de finanțări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor și evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

VIII.  DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 42

Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea achiziționării serviciilor unui avocat  privind consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Poliției Locale Oradea în fața instanțelor de judecată, în dosarele cu nr. 2293/111/2016, 2261/111/2016 și 2226/111/2016, precum și în alte dosare având ca și obiect acțiuni similare.

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog domnule consilier Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

Pe pagina doi a notei de fundamentare scrie în felul următor: prin adresa nr. 171267/17.06.2006, înregistrată la Poliția Locală Oradea sub nr. 2226/27.06, Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea ne informează că nu poate reprezenta in instanță instituția Poliței Locale Oradea în cauzele care fac obiectul dorsarelor cu numerele de mai sus și transmite în orginial acțiunile în vederea formulării apărărilor de către angajați ai Polițeii Locale Oradea.

Întrebarea mea este, - deci ce, având în vedere că nu este atașată adresa respectivă - de ce anume nu poate reprezenta?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Doamna Borbei, vă rog!

 

D-na Borbei Eugenia - consilier

Bună ziua!

Estste vorba de despre litigiul între Poliția Locală și angajații Poliției Locale, ori juriștii Primăriei au reprezentat instituția Poliției Locale în procesul cu Curtea de Conturi. Ar fi opinii diferite în cadrul proceselor  și un oare care conflict de interese al juristului dacă s-ar prezenta în proces.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul consilier mai doriți să ...

 

Dl. Huszar Istvan Eric - consilier

-          Să înțeleg că nu puteți reprezenta interesul angajaților?

 

D-na Borbei Eugenia - consilier

Nu, este vorba depre interesele Poliției Locale. Noi, juriștii Primăriei reprezentăm în instanță interesele instituției Poliția Locală, ori în aceste litigii despre care vă vorbesc este instituția Poliței Locale și cu angajații ei! Este vorba despre acele rețineri constatate de Curtea de Contrui!

 

 D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun, dacă nu mai sunt alte discuții am să vă supun  la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

Dacă la Diverse mai doriți să ... domnul primar vă rog!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi, în condiții normale, așa cum știu cei care sunt mai vechi, deci au un mandat cel puțin, de obicei ședința de consiliu ordinară se ține în ultima săptămână din lună, de obicei joia! În cursul lunii următoare există probabilitatea ca această ședință să fie convocată poate în prima săptămână, în partea a doua, deci săptămâna viitoare, în partea a doua a săptămânii. Mai avem anumite materiale pe care trebuie să le aprobăm și dacă va fi cazul o facem atunci ședința ordinară, iar dacă nu apar alte materiale nu mai facem altă ședință în cursul lunii iulie, având în vedere că este și o perioadă de concedii, ca să vă puteți face fiecare dintre dvs. programul.

Dacă va mai apărea vre-o urgență, fonduri europene, alte elemente de genul acesta o să vă mai convocăm undeva în partea a doua a lunii iulie! Dar, imediat în zilele următoare vă putem spune exact în ce zile va fi ca să vă puteți face sigur și programul dvs.

Mulțumesc.

 

Vă mulțumesc și eu.

Vă doresc o zi bună și tuturor celor care purtați numele de Petru și Pavel, la mulți ani cu multă sănătate și numai bine.

Declar ședința închisă!

O zi bună tuturor!   

 

Președinte de ședință,                                                                          Secretar,

Dulca Camelia                                                                                     Vila Ionel

 

 

 

 

 

                                                                                                            Întocmit,

                                                                                                            Jurca Mariana              

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 29 iunie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2