Trimite unui prieten

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 martie 2009

Miercuri , 25 Martie 2009, 13:27

Exportă PDF - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 martie 2009 Tipărește pagina - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 martie 2009 Trimite unui prieten - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 martie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 martie 2009
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.
            Lipsesc d-nii consilieri locali Felea Ioan, Cherecheş Florica, Luca Dorel şi Mercea Pavel
Din partea executivului au participat la şedinţă: dl primar Ilie Bolojan, dl Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea, d-na Birău Diana – director adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef Serviciu Juridic, dl. Marcel Bolos – director D.D.D., dl Horia Jarca - director executiv Administratia Imobiliara Oradea, dl. Valentin Trifan  - director adj. AIO, dl. Florea Eduard- director adj. Directia Economică, dl Jarca Horia – director AIO, d-na Aurelia Ţenţ – director Direcţia Tehnică, dl Iacob Lucia – arhitect şef al municipiului Oradea, d-na. Sarca Adina – consilier A.S.C.O., dl Dragoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, dl. Alexandru Kiss, dl.  Szabó Ödön consilier judeţean, preoţi romano-catolici, dl. Ciuciui Ioan – preşedintele Asociaţiei Naţionale Împotriva Corupţiei, d-na. Hidi Agnes, reprezentanţi ai mass-media, etc.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            D-nelor şi d-lor consilieri suntem în situaţia că n-avem preşedinte de şedinţă şi va trebui ca pentru perioada de 3 luni de zile să alegem preşedinte de şedinţă. În acest sens vă rog să faceţi propuneri.
 
            Dl Dan Octavian – consilier local
            Îl propun ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni pe dl Cupşa Ioan.
 
Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
Acceptaţi d-le Cupşa?
 
Dl Cupşa Ioan – consilier local
Da.
 
Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mulţumesc, supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
D-le preşedinte, sunteţi investit, vă rog să poftiţi la masa prezidiului şi să conduceţi şedinţa. Vreau să fac precizarea că, d-lor consilieri, încercăm să deschidem şedinţa ţin să fac precizarea că din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie, astăzi sunt prezenţi 23, lipsesc 4 consilieri care sunt următorii: dl Mercea Pavel, dl Felea Ioan, d-na Cherecheş Florica şi Luca Dorel. În consecinţă şedinţa este legal constituită, astăzi putem adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu majoritate simplă.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-nelor şi d-lor bănuiesc că toţi aţi primit borderoul cu ordinea de zi de astăzi, dacă sunt discuţii privitoare la ordinea de zi? Dacă nu vă supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.                
Împotrivă?
Abţineri?
În ceea ce priveşte completarea acestei ordini de zi, dacă sunt propuneri din partea d-voastră.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Eu aş vrea numai să acceptaţi ca la dezbatere la capitolul II Administraţia Imobiliară Oradea, punctul 4 să fie dezbătut înaintea punctului 3. vă mulţumesc.
           
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Vă supun la vot propunerea, respectiv ca ordinea de zi s-ă se schimbe în sensul în care punctele 3 şi 4 să se inverseze de la capitolul AIO – Clădiri.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
           
            Dl Jarca Horia – director AIO
            Dacă este posibil vă propun la punctul nr. 6 proiectul de hotărâre fără articolul 3 şi la materialul nr. 8 art. 5 să se completeze după cum urmează.
 
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            D-le director când vom intra pe dezbateri la ordinea de zi la fiecare proiect de hotărâre punctual veţi face propuneri şi modificările de rigoare.
 
            Dl Jarca Horia – director AIO
            Da am înţeles.
 
            Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
            Deci dacă alte propuneri nu mai sunt, pe ordinea de zi trecem la primul punct.
 
            PUNCTUL 1. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea transformării punctului municipal de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în Punct Judeţean de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 10. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea Contractului de mandat prin care asociaţiile de proprietari mandatează Primarul Municipiului Oradea de a efectua în numele şi pentru mandat, măsurile şi acţiunile ce se impun pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Aş dori numai stimaţi consilieri să spun că cele 3 proiecte 10, 11, şi 12 sunt legate unele de altele, sunt baza de plecre pentru demararea programului de reabilitare termică aşa cum l-am discutat preliminar cu Ministerul Dezvoltării şi anume sistemul pe care îl promovează Ministerul este primul venit primul servit, deci am propus în această şedinţă extraordinară aceste documente în aşa fel încât Asociaţiile de proprietari care deja au adunat banii pe cota de participare veche, care şi-au exprimat dorinţa de a intra în acest program să poată să adopte documentele necesare pentru ca noi să depunem apoi documentaţia la Minister în aşa fel încât în bugetul acestuia să se regăsească cota de participare de 50% necesară acestui program. În ceea ce priveşte programul local de reabilitare blocurile care au fost cuprinse acolo la punctul 12 ele sunt cele care şi-au exprimat deja intenţia prin adrese scrise, ele au adunat deja banii, asta nu înseamnă că nu vom putea cuprinde şi alte blocuri dacă vor îndeplini formalităţile, cu condiţia să avem şi noi cota de participare  cuprinsă în buget pentru că numai pentru aceste blocuri suma este de peste 40 miliarde lei, cota care-i revine Consiliului municipal Oradea.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă mai sunt alte discuţii, propuneri privitoare la acest proiect de hotărâre? Dacă nu vă supun la vot acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 11. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 prezentat în anexa nr. 1 la contractul de mandat nr. ... prin care asociaţiile de proprietari au mandatat primarul municipiului Oradea de a efectua în numele şi pentru mandat, cu titlul gratuit măsurile şi acţiunile ce se impun pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu respectarea prevederilor OUG nr. 18/2009.
 
Discuţii?
 
Dl Ionel Vila – secretarul m unicipiului Oradea
V-aş ruga să observaţi că în titlul proiectului de hotărâre în al doilea rând vine şi spune prin care asociaţiile de proprietari au mandatat, v-a trebui să corectăm, mandatează, de asemenea şi la art.1 vom completa în acelaşi fel, de semenea asociaţiile de proprietari mandatează primarul municipiului Oradea.  
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Discuţii dacă sunt? vă supun la vot cu modificările propuse de către dl secretar acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 12. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea Programului local de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pe anul 2009 pentru municipiul Oradea.
 
Discuţii dacă sunt.
 
Dl Huszar Istvan Eric – consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte, în cadrul comisiei am dezbătut cele 3 materiale şi am avut rugămintea ca să se aibă în vedere starea actuală a reţelelor secundare care alimentează de la punctele termice blocurile respective şi să fie oarecum o prioritate pentru blocurile care au reţelele secundare deja reabilitate, sau dacă sunt blocuri care nu au reţelele secundar reabilitate, să se aibă în programul de reabilitare pe viitorul, mă rog cât mai apropiat al SC Electrocentrale pentru ca, confortul termic să fie într-adevăr utilizat la maximum şi realizat la maximum de fapt prin acest program guvernamental.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
După ce asociaţiile de proprietari vor parcurge procedura legală, ordinea de priorităţi va fi stabilită şi după criteriile pe care d-voastră le-aţi amintit, la fel cu celelalte utilităţi care sunt în zonă deci vom începe să reabilităm zone care rezolvă o problemă în totalitate, de la utilitatea reţea de apă, reţea de canalizare, încălzire, parcări, până la izolarea termică a blocurilor.
 
Dl Huszar Istvan Eric – consilier local
Mulţumesc. Doar atât doream să mai complatez că în anii 90, pe vremea respectivă APATER-mul a început acest sistem de reabilitare a reţelelor secundare încă din 92. Deci de atunci se utilizează aceste conducte şi sigur că sunt foarte multe cartiere unde deja reţelele sunt schimbate de asta am solicitat să se aibă în vedere.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă altcineva mai are observaţii? Nu. Atunci vă supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
            II. A.I.O. – CLĂDIRI
 
            PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea şi completarea HCL nr. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 686 din 28.08.2008.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
Mulţumesc. Am să-mi permit să fac un scurt comentariu privitor la modalitatea de dezbatere a materialului. Observăm că la art.2 este numit, trecut pe material de către executiv dl Manea ca reprezentant al Consiliului Local, nu am absolut nici o problemă cu domnia sa, singura observaţie pe care o am de făcut este faptul că mi-a fost lezat dreptul de a-l numi eu pe dl Manea sau mă rog de a face propunerea cei din Consiliul Local, să-l numim pe dl Manea, mi se pare normal şi firesc ca dl Manea să fie numit din partea Consiliului Local.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-le Corcheş aveţi vreo propunere de făcut? Sau e o interpelare? Cum s-o interpretăm?
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
De la început d-le preşedinte am spus că am un scurt comentariu de făcut şi l-am şi făcut. Mulţumesc frumos.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Supun la vot acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? 22 de voturi pentru.                     
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
 
PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. M. Eminescu nr. 25/A, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 26.
 
Dl Dan Octavian – consilier local
Vis a vis de acest material, eu personal cred că este bună inversarea celor două puncte pentru că preţurile propuse acolo nu cred că sunt neaparat conforme cu realităţile din piaţă şi într-adevăr ar trebui să avem o comisie de negociere.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
Ce pot să spun este că pe masa consiliului a mai fost o dată un astfel de material cu acelaşi preţ, materialul a căzut, nu văd de ce Consiliul Local ar hotărâ ceva diferit astăzi.
 
Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local
Situaţia este cel puţin jenantă ca să nu zic inacceptabilă, se pare că această instituţie care, ştiu eu, se crede stat în stat doreşte să facă profit pe educaţia şi pe creşterea copiilor noştri. Este inadmisibil şi măcar să încercăm să regândim un preţ de 15 EURO/mp. şi eu mă refer aici la politica socială pe care partidul nostru o duce la nivel central, după programul cornul cu laptele, acuma after-scool, bani care trebuie defalcaţi de la buget pentru educaţia copiilor unii de aici au pretenţia să se risipească pe nişte chirii astronomice. Deci evident că ne vom opune la acest proiect.
 
Dl Petruţ Vasile – consilier local
Care este motivul pentru care s-a repus pe rol acest material, chiriile sunt, ceea ce se propune aicea, nu există în Oradea asemenea chirii la ora actuală.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Două sunt motivele d-le consilier, în primul rând noi am încercat să negociem cu Camera de Comerţ în această perioadă tarife mult mai mici decât cele solicitate, nu am ajuns la o înţelegere, atunci era normal, dat fiind faptul că Consiliul municipal a respins solicitarea o dată, s-o aducem din nou în atenţie la tarifele solicitate de cameră pentru ca eventualele procese să fie opozabile, de asemenea propunerea noastră este să se constituie o comisie de negociere din care să facă parte şi consilieri în care să ajungem la o chirie rezonabilă. Altminteri ce vă pot informa este că Primăria a achitat chiria la valoarea veche la cât era de 1 EURO până acum şi am făcut propuneri noi spunem rezonabile, dar care toate au fost respinse de către reprezentanţii Camerei de Comerţ. Deci executivul a încercat să uzeze varianta dialogului, n-am ajuns la nici o concluzie şi atunci în cazul în care această solicitare este respinsă din nou cred că trebuie să mandatăm o comisie de negociere, cine doreşte să facă parte, noi am făcut o propunere, după care dacă nici aşa nu ne vom înţelege cu Camera de Comerţ atunci sigur că probabil că vom ajunge într-o instanţă în care, instanţa va tranşa lucrurile dacă... într-adevăr această chirie este evident că astăzi nu mai reflectă preţurile de piaţă ci este mult mai mare. Acesta este şi punctul executivului de vedere, dar suntm obligaţi să parcurgem procedura legală.
 
Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local
Mulţumim pentru răspuns d-lui primar, aş vrea să adresez o întrebare d-lui director Edi Florea, dacă ştiu eu prin nişte măsuri cuercitive şi chiar nu mă feresc să spun termenul ăsta, referitor la impozitele pe care ni le datorează pe plan local Camera de Comerţ şi Industrie nu reuşim să-i facem să revină un pic cu picioarele pe pământ. Chiar dacă facem nişte impozite speciale pentru ei.
 
Dl Eduard Florea – director Direcţia Economică
Mi-e teamă că o politică discriminatorie nu poate fi aplicată. Deci politica fiscală nu poate să permită o asemenea abordare din păcate.
 
Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local
Vii teamă sau n-am înţeles?  
 
Dl Eduard Florea – director Direcţia Economică
Nu poate fi impus un impozit personal pentru o anumită categorie de contribuabili.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Am reţinut declaraţia politică a d-lui Mureşan dacă mai sunt alţi colegi.
 
Dl Pasztor Sandor – consilier local
D-le preşedinte atunci eu vin cu o propunere clară având în vedere că trebuie să înaintăm cu materialul. Deci propun colegilor să nu aprobăm acest tarif, practic am făcut demersul normal al lucrurilor, va fi această comisie care va negocia, eu zic că totuşi fără succes va negocia şi am parcurs toate căile normale. Am înţeles că într-un an de zile avem posibilităţi şi avem deja demersurile începute pentru a găsi în zonă o posibilitate pentru grădiniţă şi probabil vom rămâne în proces cu această problemă dacă nu se acceptă inclusiv retroactiv acest lucru. Eu zic că asta este soluţia, n-avem altă soluţie mai bună.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Aş vra numai să mai fac o completare, noi am notificat Camera de Comerţ cu privire la faptul că în data de 15 iunie vom elibera clădirea respectivă, deci eventualele litigii pot avea loc pe perioada care a decurs de la expirarea contractului de închiriere cu tariful stabilit în lege acel tarif minim şi până în data de 15 iunie când vom elibera această locaţie, menţionez că pentru grupele de la grădiniţa 26 am găsit formula redistribuirii acestora, redistribuire care a fost aprobată de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Alte propuneri dacă mai sunt. discuţii? D-le Pasztor aţi făcut o propunere, dar v-o veţi exprima prin vot. Supun la vot materialul aşa cum vi l-am citit înainte.
Cine este pentru?
Împotrivă? 22 voturi împotrivă.
Abţineri? 1 vot abţinere
 
PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea Comisiei de negociere a tarifelor de închiriere a proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. M. Eminescu nr. 25/A, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 26.
 
Dl Groza Mihai – Dan – consilier local
O precizare, deci pe borderou avem materiale într-o anumită ordine nu contează că numărul curge de la 1 până la n sau sunt pur şi simplu aleatorii. Deci nu facem nici o inversare decât discutăm punctul 3. Am făcut o inversare în discuţia materialului numărul 4 înainte şi acum numărul 3. nu se inversează – 3 devine 4 şi aşa mai departe. Foarte simplu.
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-le Groza nu mai intrăm în detalii, cred că suntem în asentimentul tuturor.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Deci noi am făcut o propunere, dacă sunt şi alţi consilieri care doresc să facă parte din această comisie de negociere este foarte bine.
 
Dl Mureşan Ionel Ovidiu – consilier local
Eu îl propun pe colegul meu Bogdan Hossu.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-le Hossu acceptaţi?
 
Dl Hossu Bogdan – consilier local
Da.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
O propun pe Adelina Coste să facă parte din comisie.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-na Adelina Coste accptaţi?
 
D-na Coste Adelina – consilier local
Da.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Alte propuneri dacă mai sunt? celelalte propuneri le cunoaşteţi, că propun să votăm în bloc cu privire atât la această modificare, completare a comisiei cât şi pentru ceilalţi membri care formează comisia.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
Dl Dan Octavian – consilier local
Am votat doar componenţa comisiei nu întreg materialul, pe de-o parte, pe de altă parte mai am o propunere de făcut, şi m-am anunţat încă de la început la acest material. Am o propunere la acest material ar trebui să inserăm la aliniatul 2, un punct distinct în care să stabilim preţul de pornire al comisiei de negociere şi anume actualul preţ din contractul care şi-a încetat efectele acum câteva luni. De ce spun asta pentru că e posibil să invoce Camera de Comerţ într-un moment doi în instanţă faptul că noi nu am făcut nici o ofertă. Oferta noastră este menţinerea preţului cred că asta este cel mai corect şi de aici încep discuţiile. Deci comisia de negociere este abilitată să înceapă de aici. Noi nu avem un preţ de pornire şi avem un contract. De aici ar trebui să începem.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
Într-adevăr ceea ce spune dl consilier are un substrat, ideea e că am înţeles în discuţiile pe care le-am avut în comisie că noi am continuat să facem plată la nivelul şi spunea, preciza şi dl primar la nivelul ultimului preţ aprobat de Consiliul Local. Ei există o ofertă practic, practic de aicea începem discuţiile.
 
Dl Delorean Ion Iulius – consilier local
Deci ofertă nu există, contractul a expirat, plata e plata dar oferta e alta. Deci aicea propunerea d-lui Dan Octavian este absolut pertinentă şi pe fond.
 
Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
Consider pertinentă într-adevăr intervenţia d-lui consilier Dan Octavian cu precizarea că atunci când vom redacta hotărârea vom avea în vedere acest lucru şi să fie corect inserată hotărârea.
 
Dl Jarca Horia – director AIO
Îmi cer scuze, Administraţia Imobiliară Oradea a notificat Camera de Comerţ ca preţ de începere a discuţiilor pentru noua chirie 1 EURO/mp. suprafaţă construită respectiv 0,7/mp. teren. Asta la începutul negocierilor care au avut loc undeva în luna august. Dar este posibil să completăm proiectul de hotărâre astfel încât în hotărâre să se menţioneze lucrul acesta.
 
Dl Dan Octavian – consilier local
 Deci avem la art. nr 2 unde comisia numită mai sus va avea următoarele competenţe şi atribuţii inserăm un punct nou în care îi spunem să negocieze cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, tarifele de închiriere a proprietăţii imobiliare situată în Oradea pornind de la un tarif de 1 EURO/mp. construcţii şi 0,7 EURO/mp. pe curte corect. Asta este propunerea.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Supun la vot propunerea de modificare pe care a făcut-o colegul Dan Octavian.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
Deci acum materialul astfel cum a fost modificat prin propunerea colegului Dan Octavian.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităţilor în bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu” şi bazinul acoperit „Crişul” din Oradea.
 
Dacă sunt discuţii? Nu. Atunci vă propun să supunem la vot acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
III. A.I.O. – TERENURI
 
PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru preluarea in folosinţă gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco – Catolică Oradea a suprafeţei de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniştii din Oradea.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Stimaţi consilieri şi aceste trei proiecte de hotărâri sunt legate unele de altele, deci proiectul 5, 6, şi 8 de la AIO - Terenuri, şi rezolvă o situaţie de litigii pe care Comisia Municipală de Fond Funciar pe de-o parte a avut-o cu Episcopia Greco-Catolică şi de asemenea închide eventuale procese pe care le-am putea avea. Punctul nr 8 este necesar pentru că Episcopia a semnat un antecontract de vânzare cu acest teren pe care s-a gândit că urmează să-l primească dar a renunţat la acest proces deci evităm un proces cu comisia municipală inutil, iar Episcopia şi-a retras procesele pe care le are cu Primăria, toate procesele pe proprietăţi, iar celelalte două puncte 5 şi 6 rezolvă situaţii neplăcute ale municipiului şi anume Cimitirul Olosig care este astăzi abandonat şi Dealul Ciuperca care este în starea în care este. în schimbul faptului că Episcopia Greco-Catolică ne pune la dispoziţie terenul din Parcul Liniştii din Cimitirul Olosig, noi ne-am angajat săm susţinem căminul de bătrâni pe care episcopia îl are în curs de finalizare şi aşa cum am făcut-o cu căminul de bătrâni a preotului Pintea din Velenţa şi celelalte proiecte sociale la care suntem parteneri cu cultele, să susţinem partea de cheltuieli care revine municipiului pe acest proiect.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuţii? Vă supun la vot atunci acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea in folosinţă gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco – Catolică Oradea a suprafeţei de 11.304 mp teren în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement Ciuperca.
 
Dl Jarca Horia – director AIO
Propun eliminarea articolului 3 din proiectul de hotărâre şi renumerotarea celorlalte articole care urmează.
 
Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
Este problema executivului, a Direcţiei Imobiliare, este competenţa lor să facă această propunere, eliminarea articolului 3 urmând ca hotărârea apoi s-o renumerotăm noi la hotărârea finală. Aici am mai putea discuta de faptul că solicităm consiliului local de fapt acum un acord de principiu. Nu. Îmi cer scuze. Revin, eram cu un pas înainte, îmi cer scuze, propunerea făcută este legală, supunem la vot consiliului local. Îmi cer scuze.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuţii după propunerea făcută de dl Jarca? Atunci vă supun la vot eliminarea art. 3 şi renumerotarea celorlalte 2 articole.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
Vă supun la vot întregul material astfel cum a fost modificat.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.    
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea efectuării uni schimb de teren între municipiul Oradea şi SC Zenith Retail SRL.
 
D-na Coste Adelina – consilier local    
 Am o întrebare către dl Jarca. În hotărâre la punctul 4 apare realizarea efectivă a schimbului de teren, respectiv perfectarea contractului de schimb se va face numai după înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a municipiului Oradea. Noi ştim că terenul Primăriei Municipiului Oradea oferit la schimb este proprietatea Statului Român, pus la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 18 şi în acest sens nu i se poate schimba destinaţia. Propunerea noastră ar fi amânarea acestui material până la perfectarea acestei prevederi.
 
D-na Borbei Eugenia – şef Serviciul Juridic
Da. Bună ziua. Dacă-mi permiteţi este vorba despre un teren care este la dispoziţia Comisiei Locale într-adevăt, în material aveţi şi un proces verbal de delimitare semnat de către ADS şi de către municipiu, la art. 1 terenul trece în domeniul public al municipiului, nu se diminuează terenul de la dispoziţia comisiei locale, deci este un schimb de teren şi din acest schimb se câştigă 2 ha la dispoziţia comisiei.
 
D-na Coste Adelina – consilier local
 Deci întrebarea mea este cine este proprietarul, eu am un CF...
 
D-na Borbei Eugenia – şef Serviciu Juridic
Este domeniul public al municipiului şi prin această hotărâre se va şi înscrie în CF domeniul public al municipiului.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă-mi permiteţi să intervin urma să se facă nişte precizări cu privire la acest material de către iniţiator şi o să dau cuvântul d-lui Jarca şi o să reluăm discuţiile după ce dl Jarca va face nişte precizări în legătură cu acest proiect de hotărâre.
 
Dl Jarca Horia – director AIO
Deci la articolul 5 propunem următoarea completare pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Perfectarea contractului de schimb se va face numai după înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a municipiului Oradea a suprafeţei de teren de 286.100 mp însumând suprafaţa de teren cu care Primăria va negocia acel schimb. Trecerea în domeniul privat a suprafeţei de 302.100 de mp teren cu care se vine în acest schimb din partea societăţii comerciale mai sus menţionată este aprobată la art.3.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Aş vrea să fac nişte precizări. În comisia juridică astăzi am discutat despre acest material, acest material este sustemabil cu anumite modificări. Urma ca iniţiatorul să facă aceste modificări, respectiv pe scurt. După intrarea în patrimoniu public, în domeniul public al muncipiului Oradea a acestui teren care este o chestie de natură formală, este art.1, se va introduce o parte din art. 5 care va arăta că trece din domeniul public al muncipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea, pentru că altfel nu se putea face schimbul, acesta ar fi punctul 2, punctul 3 renumerotat se aprobă efectuarea schimbului, pe cale de consecinţă. Şi atunci din punct de vedere strict juridic acest teren care este în proprietatea municipiului Oradea în proprietatea publică formal se va înscrie ca atare prin această hotărâre a noastră din punctul 1 nu? Este ca o inventariere, prin art. 2 vom decide trecerea lui în proprietatea privată a municipiului, prin art. 3 se va realiza schimbul,
 
D-na Coste Adelina – consilier local
Mă scuzaţi. Propunerea noastră este de amănare a acestui material până la forma definitivă a lui, pentru că o dată este vorba de o parte, de o suprafaţă, care va trece, deci propunerea este de amânare a acestui material.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Cred că ordinea firească ar fi prima dată să facă precizările executivul, dacă vor să-şi facă precizări, să modifice materialul.
 
D-na Borbei Eugenia – consilier local.
Deci nu este vorba numai de trecerea unei părţi din teren, terenul tot este pe municipiu cel care face obiectul schimbului. Dacă vă uitaţi în procesul verbal de delimitare a ADS Bucureşti predă acest teren comisiei locale, ceea ce înseamnă că el este deja în domeniul public dar nu s-a făcut operarea în cartea funciară. Operaţia în cartea funciară nu se poate face în baza unui proces verbal de delimitare. Juridic se poate face în baza unei hotărâri de consiliu dacă trece în domeniul public. Nu putem să mergem la CF şi să facem o cerere în baza unui proces verbal de delimitare, de predare.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
D-na Coste înainte de a vă da din nou cuvântul, dl primar ar dori să facă nişte precizări vis a vis de acest material.  
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Deci, stimaţi consilieri, deci avem procesul verbal care se predă municipiului, avem la punctul 1 trecerea lui în domeniul public ceea ce ne permite să-l notăm, apoi aşa cum a propus dl preşedinte Cupşa punctul 2, deci punctul 5, prima parte a punctului 5 de transferă în punctul 2, se trace din public în privat ca să aibă logică, punctul 2 devine punctul 2 bis sau 3, se renumerotează, se aprobă schimbul de teren, şi aşa mai departe. Acuma de ce susţin acest proiect. Pentru că el este parte a unei înţelegeri în cazul în care Episcopia Greco-Catolică şi-a retras nişte procese pe care le avea cu Primăria pe probleme de fond funciar. Deci este o discuţie pe care am avut -o la nivel de comisie locală de fond funciar, la nivel de executiv, cu conducerea Episcopiei şi rezolvă o situaţie în care au încheiat deja antecontracte de vânzare, deci intrăm într-un proces după proces. Şi în felul acesta lucrurile sunt încheiate.
 
D-na Coste Adelina – consilier local
Rămân tot la aceea-şi propunere de amânare ţinând cont că este o şedinţă extraordinară, trebuia venit cu un material punctual pe ordinea de zi pregătit şi iar revin propunerea este de amânare până la forma definitivă a acestui material.
       
Dl Pasztor Sandor – consilier local
Eu am o întrebare pentru d-na Borbei probabil, întrebarea este în felul următor, că la acea parte din teren care este la dispoziţia comisiei locale parcela nr 2938 şi 2941 dacă avem pe vechiul amplasament acolo solicitări.
 
D-na Borbei Eugenia – şef Serviciul Juridic
Nu sunt cereri de solicitare a vechiului amplasament. Aveţi în material şi o adresă din partea comisiei locale în care vi se spune că terenul nu a fost solicitat ca vechi amplasament.
 
Dl Pasztor Sandor – consilier local
Bun. Deci de aceea am pus întrebarea fiind-că putea să fie singurul impediment din punct de vedere juridic care ne putea opri acum materialul. Această problemă.
 
D-na Borbei Eugenia – şef serviciul judic
Da din punct de vedere juridic acest teren trebuie preluat de la comisia locală către Consiliul Local în administrare pentru a se putea realiza schimbul. Pentru asta art. 1 este trecerea în domeniul public al terenului de la comisia locală. Acest material a mai fost discutat în şedinţele pe comisii şi la şedinţa ordinară de luna trecută, deci a mai fost discutat.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot...
 
Dl Dan Octavian – consilier local
 Deci eu continui să nu înţeleg care sunt obiecţiunile pe care le formulează d-na Coste şi încerc să mă lămuresc sau să gândesc cu voce tare. Practic noi suntem acum într-un moment în care prin această operaţiune Primăria câştigă în aceea-şi zonă o suprafaţă de aproape 2 ha şi elimină absolut tot ceea ce înseamnă cauze cu un posibil să spunem persoană juridică cu care putem avea conflicte. Pe de-o parte, pe de altă parte paşii sunt riguros respectaţi, cu toate că în această hotărâre sunt puşi să spunem puţin amestecaţi. Singura problemă este de ordonare a articolelor şi cât priveşte comisia de aplicare a Legii 18 ea avea înainte 280.000 mp iar în urma acestei hotărâri 300.002 mp deci peste 300.000 mp deci nu văd în ce măsură juridic lucrurile sunt neclare, nu văd în ce măsură din punct de vedere al oportunităţii Primăria pierde sau respectiv potenţialii solicitanţi de terenuri şi mai mult nu văd cum noi în acest moment aprobând primele două materiale şi refuzându-l pe acesta ne manifestăm buna credinţă faţă de un partener cu care am rezolvat toate problemele în forma asta. Adică atunci când e vorba de noi suntem de acord, când este vorba să dăm ceva în schimb mai puţin decât ceea ce primim, mult mai puţin, nu mai suntem de acord. Deci mie mi-e cel puţin neclar, iar aspectele legale sunt cât se poate de evidente. Nu sunt probleme sub nici o formă şi eventual dacă propuneţi o formă finală.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
D-le preşedinte ca să fim foarte bine înţeleşi  aş avea o propunere în sensul în care şi ce spunea dl coleg Octavian e într-adevăr discutabil şi parţial adevărat. Noi nu dăm ceva şi primim în schimb mai mult, pentru că există un echilibru acolo. Terenul pe care îl dăm noi la nivel de evaluare este mai scump cu 1 EURO dacă bine am reţinut decât terenul pe care-l primim şi se compensează cu o suprafaţă mai mare. Deci e total echitabil. Rugămintea mea şi fac apel la sprijinul colegilor din PNL şi UDMR haideţi că nu e capăt de ţară, haideţi să amânăm materialul până la şedinţa ordinară să mai stăm la o discuţie să fim toţi împăcaţi cu ideea şi să avem o claritate în dezbatere, pentru că aşa sunt două variante, dumneavoastră supuneţi la vot amânarea, amânarea cade, iar noi pentru că nu suntem lămuriţi pică materialul şi nu cred că avem de câştigat niciunul. Haideţi să amânăm materialul pentru o discuţie ulterioară.
 
Dl Pasztor Sandor – consilier local
Ca ultimă intervenţie totuşi nu putem aşa măsura lucrurile şi-mi pare rău d-le Corcheş că trebuie să zic altceva fiind-că dacă în final terenul câştigat de către noi intră în proprietatea comisiei locale practic noi nu valori cumpărăm ci posibilitatea de a oferi cu 2 ha mai mult teren către oamenii care trebuie să reprimească terenul asta contează.
 
Dl Delorean Ion Iulius – consilier local
Deci eu n-am vrut să intervin dar tot intervin până la urmă că nici eu nu înţeleg care este propunerea dumneavoastră de fond pentru care d-voastră doriţi, nu, deci încă o dată, dumneavoastră ca şi consilier local, pe legea administraţiei publice daţi votul de oportunitate. Vreau să aud din gura dumeavoastră în plenul consiliului local care este propunerea de fond pentru care d-voastră doriţi amânarea acestui material. Nu de formă, de fond.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Stimaţi consilieri eu cred că trebuie să deblocăm aceste chestiuni pentru că nu are rost să mergem foarte mult în această discuţie. Vă fac următoarea propunere. Noi având în vedere că am discutat o chestiune care ţine de retragerea unor procese pe care le aveam a unei suprafeţe de 30 ha pe care Episcopia prin adresă la dosar vedeţi că le-a retras, 42, mă corectează. Având în vedere cele două puncte pe care le-aţi votat în sensul că aţi primit nişte suprafeţe importante, acest oraş, nu noi am primit. Oraşul a primit ca să le transformăm din bălării, din cimitire abandonate, nişte parcuri ale oraşului, noi nu vom putea pune în practică aceste proiecte pe care le-am votat deja până nu se rezolvă această chestiune. Altminteri e o chestiune de neseriozitate din partea noastră la modul unei discuţii. V-am explicat de la început că este vorba de un pachet, retrageri de procese şi atuncia şi eu sunt de acord. Haideţi s-o amânăm până la data de 30 iar în data de 30 după documentări după încă o dată după discuţii veţi da un vot şi atunci şi cu celelalte proiecte stăm în această formulă. Le votăm şi nu le punem în aplicare că n-avem ce face dar trebuie o dată tranşată această chestiune pentru că este în interesul oraşului Oradea şi a tuturor la urma urmei.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Mai sunt alte intervenţii? Atunci supun la vot aprobarea propunerii făcute de d-na Coste respectiv... amânare.
Cine este pentru?                                                       
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
Dl primar am înţeles că a propus şi dânsul retragere şi rediscutare. N-are rost să mai supuneţi la vot.
 
Dl Cupşa Ioan – preşedinte de şedinţă
Mi se comunică că executivul retrage acest material şi nu-l

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator