Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 octombrie 2016

Luni , 17 Octombrie 2016, 14:53

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 octombrie 2016 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 octombrie 2016 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 octombrie 2016

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 20.10.2016 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MIERCUR19.10.2016 COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12:00           SALA MICĂ

 

MIERCUR19.10.2016 COMISIA BUGET          -    ORA     12:00           SALA MICĂ

 

MIERCUR19.10.2016 COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13:00           SALA MARE   

                

MIERCUR19.10.2016 COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT -    ORA 13:00         SALA MARE

 

MIERCUR19.10.2016 COMISIA URBANISM   -    ORA     13:00           SALA MARE

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico – economici revizuiți, a Aplicației de Finanțare și a cofinanțării pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. 2016-10-20 14
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. 2016-10-20 18

I. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurii legale de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani13.01.2017-13.01.2020) cuprinzand 3 loturi (Lot 1-Sector 1, Lot 2-Sector 2, Lot 3-Sector 3) complet pct. 2.pdf 2016-10-17 18
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție ”Modernizare intersecție Peța – acces Depoul Salca” 2016-10-17 14
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură curbă – str. Transivaniei” 2016-10-17 14
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de interveții pentru obiectivul de investiție ”Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat, municipiul Oradea”. 2016-10-17 14
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de interveții pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare rețea de apă cu branșamente și reabilitare racorduri canalizare menajeră pe str. Velența din municipiul Oradea”. 2016-10-17 14
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de interveții pentru obiectivul de investiție ”SPAU str. Louis Pasteur, Oradea” 2016-10-17 14
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008 prin introducerea unor suprafețe noi, rezultate în urma modernizării străzilor în cursul anului 2016, conform anexei 1. 2016-10-17 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc. )15.11.2016 â 15.03.2017. 2016-10-17 14
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Czaran Gyula, Oradea”. 2016-10-18 14
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea delegării gestiunii prin contract de achiziție publică a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea. 2016-10-18 18

II. COMPARTIMENT MANAGMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării și suplimentării liniilor de gardă aprobate la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Cruteanu Oradea, prin H.C.L. 313/2016. 2016-10-17 14

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea programului de investiții pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA 2016-10-18 14
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind sumele încasate de unitățile spitalicești și cele de învățământ preuniversitar din închirierea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Oradea. 2016-10-19 14
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016 2016-10-18 14
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Eco Bihor SRL. 2016-10-18 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.11.2016. 2016-10-19 14
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către societatea Termoficre Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.11.2016. 2016-10-19 14
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 9.533 mp cu societatea JP Food Company SRL. 2016-10-19 18
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016. complet pct. 50.pdf 2016-10-19 14
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 30.000 mii lei. 2016-10-20 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al Societății RER Ecologic Service Oradea SA 2016-10-20 14
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA. 2016-10-20 14

IV. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției. 2016-10-18 14
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea. 2016-10-19 14
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, la nivelul municipiului Oradea. 2016-10-19 14

V. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 307/2016 privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non – Profit în incinta Cetății Oradea. 2016-10-18 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 2016-10-19 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin HCL nr. 272/2016 2016-10-19 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 2016-10-19 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 681/2016 privind repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat persoanelor înscrise pe lista de priorități, aprobată prin HCL nr. 830/2015. 2016-10-19 18
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na Chioran Ana și d-na Dogaru Claudia – Mihaela – Ana pentru suprafața de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191924 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Nicolae Beldiceanu nr. 12, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Condrat Ioan și soția sa d-na Condrat Gafia pentru suprafața de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195409 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Floricelelor nr. 22 – 24, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Dragoș Nicolae și soția sa d-na Dragoș Camelia – Rodica pentru suprafețele de 115 mp și 15 mp, reprezentând terenuri, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195548 și 195549 – Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzilor Aurel Covaci, respectiv Macului, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Floruț Gabriel – Leontin și soția sa d-na Floruț Ana, pentru suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193272 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eva Heyman, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Fodor Septimiu – Sorin și soția sa d-na Fodor Alexandrina pentru suprafața de 27 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195397 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 22, cu destinația „drum public” 2016-10-19 18
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar Emeric și soția sa d-na Kulcsar Anna – Ibolya, pentru suprafața de 75 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195276 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Cârlova nr. 32, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de societatea Primero Ego SRL pentru suprafața de 113 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral ți înscris în CF 172825 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Caișilor, cu destinația „drum public”. 2016-10-19 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Puie Gavril și soția sa d-na Puie Ana pentru suprafața de 321 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194971 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Dimitrie Anghel nr. 26, cu destinația „drum public” 2016-10-19 18
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Somogyi Miklos – Istvan, pentru suprafața de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195556, situat în mun. Oradea, în zona str. Mugurilor nr. 6, cu destinația „drum public” 2016-10-19 18
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 153679, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 6 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Bențe Remus – Marian. 2016-10-19 18
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind abrogarea H.C.L. nr. 112/2006, privind aprobarea participării Primăriei municipiului Oradea în parteneriat cu Uniunea Studenților Maghiari din Bihor pentru înființarea Centrului de Tineret. 2016-10-19 14
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizareaîn veferea închirierii a 3 locuințe din fondul loctiv municipl, administrate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, cu destinația de locuințe de serviciu. 2016-10-19 18
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184633, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 33 (în cartierul Tineretului) în favoarea d-nei Meze Sanda – Mirela. 2016-10-19 18
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Moca Maria, dl. Țentea Alexandru și soția sa d-na Țentea Voichița, dl Suniogh Cristian-Adrian, d-l Țirtea Viorel-Sorin și soția sa d-na. Țirtea Adriana-Florentina și dl Farkas Francisc, pentru suprafața de 1622 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195005, situat în mun. Oradea, în zona str. Jurcsak Tibor, cu destinația „drum public” 2016-10-19 18
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 195518 – Oradea, reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, pe care este amplasată stația de reinjecție a apelor uzate termic în zăcământ – str. Ceyrat. 2016-10-19 18
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării de către municipiul Oradea de la dl. Bondor Laviniu – Ioan și soția sa d-na. Bondor Mihaela – Geta a cotei de 35/150 mp reprezentând teren din nr. topo 1317/7, înscris în CF 174377 – Oradea, afectat de str. Emilian Mircea Chitul. Conventie 289500.pdf 2016-10-20 18
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Lokoshazy Alexandru – Coloman, pentru suprafața de 2193 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195238, 195239, 195240 și 195241, situat în mun. Oradea, în zona str. Făgetului, cu destinația „drum public” 2016-10-20 18
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, a suprafeței de 9.533 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, identificat cu nr. cad. 192879 și înscris în CF nr. 192879 – Oradea. 2016-10-20 18
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 346 mp, reprezentând teren, proprietate publică, situat în municipiul Oradea, în zona str. Depozitului. 2016-10-20 18
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea. 2016-10-20 18
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.125 și 3.615 mp, reprezentând teren public cu destinația „drum” – str. Martin Andersen – Nexo. 2016-10-20 18

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al municipiului Oradea în Consiliul Director al ”Fundației pentru sănătate„ 2016-10-18 14
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru instituția publică Poliția locală Oradea. 2016-10-18 14
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înfințată Comisia Locală de Ordine Publică. 2016-10-18 14
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Regulamentului și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin HCL nr. 100/2011. 2016-10-18 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetări mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Palladi Dacian Salvator și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Chiană Laurențiu din partea Partidului Național Liberal. 2016-10-20 14

VII. ARHITECT SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobrea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare de locuințe str. Prunilor nr. cad. 174233 – Oradea. 2016-10-18 14
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobrea P.U.D. – construire spălătorie auto și împrejmuire str. Calea Borșului, nr. cad. 160707 – Oradea. 2016-10-18 14
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobrea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Aurel Covaci, nr. cad. 195541 – 195549 – Oradea. 2016-10-18 14
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reconversie funcțonală din zona de locuințe unifamiliale sau bifamiliale în zonă de locuințe multifimiliale și construire imobil de locuințe colective, str. Mangaliei nr. 39, nr. cadastral 153396 – Oradea. 2016-10-18 14
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea construirii de locuințe str. P. Reteganul, nr. cadastral 173526 – 173534 – Oradea. 2016-10-18 14

VIII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2016-10-18 14
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și pentru instituțiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2017. 2016-10-19 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 octombrie 2016

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert