Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 August 2017

Vineri , 25 August 2017, 10:00

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 August 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 August 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 August 2017

 

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 31.08.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MIERCURI 30.08.2017  COMISIA  SOCIALĂ  -    ORA     13.00 SALA MICĂ                    

 

MIERCURI 30.08.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   -    ORA 13.00  SALA MICĂ

 

MIERCURI 30.08.2017  COMISIA BUGET      -               ORA  12.00  SALA MARE

 

MIERCURI 30.08.2017  COMISIA JURIDICĂ                ORA  12.00   SALA MARE

 

MIERCURI 30.08.2017 COMISIA URBANISM   -  ORA      12.00  SALA MARE

                 

 

 

 

 

 

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotarâre Raport de specialitate privind aprobarea modificarii si completarii Strucuturii Organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea. 2017-08-21 ½ +1 din nr. consilierilor prezenti

II. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta, str. Jimboliei, nr. 32 nr.cad. 2166 – Oradea 2017-08-21 14
3 Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii continutului art. 1 al HCL 560/11.07.2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal – Construire cartier de locuinte colective, servicii complementare, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 si 198332 Oradea 2017-08-21 14
14 Proiect de hottărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind tema de proiectare și execuție lucrări “Amplasare ansamblu statuar Podul Centenarului Oradea”. 2017-08-25 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și refacere gard. Str. August Treboniu Laurian nr. 14A nr. cad 173010 – Oradea 2017-08-28 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbaniare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr.cad.197409-:-197427,nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea. 2017-08-29 14
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării HCL Oradea nr. 647/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate in “Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare. 2017-08-29 14
41 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobile cu functiuni mixte ( sediu administrativ, servicii, birouri , locuinta bifamiliala, spalatorie, spatiu comercial , spatiu cazare pentru personal), dotari conexe, zona B-dul Stefan cel Mare – str.Sf.Ladislau, nr.cad.192272, 4015, 177560, 192249. 192657 – Oradea 2017-08-29 14

III. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Modernizare trecere nivel cu calea ferata între statiile Episcopia Bihor – Oradea Vest.” 2017-08-23 14
11 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Războieni, Seleușului și Căprioarei din municipiul Oradea 2017-08-25 14
12 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea 2017-08-25 14
15 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1-4 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I, Transregio. 2017-08-25 18
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea separatoarelor de nămol pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare” 2017-08-29 14
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reparatii capitale la acoperis – 20 puncte termice”. 2017-08-29 14
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Asigurarea unui degazor termic, avand capacitatea de 200m3/h, pentru dagazarea apei de adaos termoficare” 2017-08-29 14
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea retelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Mihai Eminescu, municipiul Oradea.” 2017-08-29 14
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare retele termice secundare amplasate pe strada Caraiman si Lacramioarelor – aferente PT 128” 2017-08-29 14

IV. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotarâre privind darea în concesiune catre operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementarii proiectului “Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încalzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zacamânt.” 2017-08-23 18
6 Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 pct. 6 completare nr. 1.pdf 2017-08-24 14
7 Raport de specialitate privind respingerea proiectului de Hotarâre initiat de grupul de consilieri locali ai PSD din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind alocarea de burse de performanta pentru elevii oradeni din învatamântul preuniversitar de stat 2017-08-25 14
8 Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 399/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care apratin domeniului public al Municipiului Oradea 2017-08-25 18
13 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea dnei Roșu Maria constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 42A 2017-08-25 14
39 Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor active care fac obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală nr. 46 din 08.08.2017 2017-08-29 18
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2017 2017-08-29 14
45 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 2017-08-29 18
48 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017 pct. 48 completare.pdf 2017-08-29 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea) pct. 49 comp..pdf 2017-08-29 ½ +1 din nr. consilierilor prezenti

V. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2017-08-25 ½ +1 din nr. consilierilor prezenti

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înnfințată Comisia Locală de Ordine Publică. 2017-08-25 ½ +1 din nr. consilierilor prezenti

VII DPI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 105 - Episcopia Bihor, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Valea Nucului nr. 19A, identificat cu nr. cadastral 197863 - Oradea, proprietatea soţilor Grecu Sebastian - Ioan şi Grecu Marta 2017-08-25 18
17 Proiect de hotărâre pentruaprobareapreluăriiînproprietateapublicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, însuprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastralșiînscrisîn CF 198412 - Oradea situatînmun. Oradea, în zona străziiPiatra Craiului 2017-08-25 18
18 Proiect de hotărâre pentruaprobareapreluăriiînproprietateapublicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, însuprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastralșiînscrisîn CF 198806 - Oradea situatînmun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgorianr. 108/C 2017-08-25 18
19 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dogar Samuel şi soția sa, d-na. Dogar Aurelia, referitoare la terenul, în suprafaţă de 28 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor nr. 40/C, cu destinaţia “drum public” 2017-08-25 14
20 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-nii. Morar Ioan - Bogdan şi Morar Dragoș - Daniel, referitoare la terenul, în suprafaţă de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198893 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr. 13/A, cu destinaţia “drum public” 2017-08-25 14
21 Proiect de hotărârepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Sabo Viorica referitoare la terenul, în suprafaţă de 5 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198934, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 68/C, cu destinaţia “drum public” 2017-08-25 14
22 Proiect de hotărârepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Apolzan Liviu şi soția sa, d-na. Apolzan Lupoaia - Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă de 19 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191411 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Rimler Károly, cu destinaţia “drum public” 2017-08-25 14
23 Proiect de hotărâre pentruaprobareapreluăriiînproprietateapublicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, însuprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastralșiînscrisîn CF 198213 - Oradea situatînmun. Oradea, în zona străziiCorneliu Baba 2017-08-25 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 300 mp teren din imobilul cu nr. cadastral înscris CF 196355 - Oradea, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe reprezentând teren aferent construcției, situată în Mun. Oradea, str. Graurilor nr. 64, prin negociere directă, în favoarea dnei. Răzășeanu Valeria 2017-08-28 18
25 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gerber Kohler – Bologa Liana Felicia Maria referitoare la suprafaţa totală de 536 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193316, 193317 și 173577 situat în mun. Oradea, în zona străzilor Paleului și Prunilor nr. 6/H, cu destinaţia “drum public” 2017-08-28 14
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.012 mp, reprezentând teren cu construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea , situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului 2017-08-28 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 621 mp reprezentând teren și construcţii – case și anexe, situate în Mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 11 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Pașcalău Rodica Florica și Pașcalău Vasile 2017-08-28 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C 2017-08-28 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 169220, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costea Sorin 2017-08-28 18
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 212 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă de locuit, situat în mun. Oradea, str. B.P. Haşdeu nr. 25, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 26/212 mp teren în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria Erzsebet 2017-08-28 18
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REFACERE FAȚADE CORP CLĂDIRE PRINCIPALĂ LA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EP. ROMAN CIOROGARIU, str. Republicii nr. 48. 2017-08-28 14
33 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Oradea, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20, ap. 2 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil 2017-08-29 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea stabilirii unor măsuri în raport cu beneficiarii de terenuri care nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale privind realizarea construcţiei pe parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003 2017-08-28 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 187751, situată în mun. Oradea, str. Emil Cioran nr. 2 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian 2017-08-28 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren, în suprafaţă de 270 mp, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19 2017-08-28 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 234 mp reprezentând teren situat în Mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 202 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe, către soții Pop Domnița și Pop Florian 2017-08-28 18
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2017-08-29 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 2017-08-29 18
47 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului, în suprafață de 2703 mp, identificat cu număr cadastral 198237, situat pe str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății comerciale COSTA VOC IMPEX SRL 2017-08-29 18

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
44 Informare privind raportul de audit financiar și decizia nr. 22/18.07.2017 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma controlului efectuat de Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Oradea cu tema “auditul financiar asupra contului de executie bugetara pe anul 2016”. 2017-08-29

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 August 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert