Trimite unui prieten

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

Exportă PDF - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii Tipărește pagina - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii Trimite unui prieten - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEA

 

Nr.crt.

Codul

Denumirea actului normativ

Monitorul oficial/

Data publicării

1

L 10/1995

privind calitatea in constructii

MO 12/1995

2

 

L 50/1991

privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (republicată)

MO 163/1991

3

L 422/2001

privind protejarea monumentelor istorice (republicată)

MO 407/2001

4

 

L 401/2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

MO 749/2003

5

L 350/2001

privind amenajarea teritoriului

MO 373/2001

6

L 319/2006

a securitatii si sanatatii in munca

MO 646/2006

7

 

OUG  34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

MO 418/2006

8

HG 1091/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

MO. 739/2006

9

L 22 /1969

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste

 

MO 132/1969

10

L 54 /1994

pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste

 

 

MO 181/1994

11

HCL 211 /2003

privind aprobarea regulamentului pentru monitorizarea consumurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea aflate în administrarea Primăriei Oradea – Direcţia Patrimoniu

 

 

12

O 29 / 1993

pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

 

MO 25/1994

13

HG 348/1993

privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

 

MO 190/1993

14

HCL 38 / 2001

privind aprobarea finanţării cheltuielilor cu energie termică, energie electrică, apa-canal, salubrizare aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local

 

 

15

 

Precizări metodologice din 07.10.2005 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30.09.2005

 

16

 

Ordin pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţilor publice în anul 2005

 

17

 

HCL 516/2004

reflectarea în contabilitate a patrimoniului public şi privat aflat în folosinţa SC Eectrocentrale SA

 

18

L 213/1998

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

MO 448/1998

19

HCL312/2003

 

 

20

 

O 1753/2004

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

 

MO 1174/2004

21

O.G 81/2003

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice

 

MO 624/2003

22

 

O 1487/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial

 

MO 788/2003

23

L 241/2003

pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 

MO 415/2003

24

HG 1031/1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

 

MO 620/1999

25

 

L 15/1994

privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (republicata)

 

MO 80/1994

26

 

O 555/2003

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizarilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

 

MO 294/2003

27

 

O 618/2002

pentru aprobarea Precizarilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

 

MO 392/2002

28

L 112/1995

, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă trecută în proprietatea statului

 

MO 279/1995

29

L 114/1996

privind legea locuinţei, actualizată şi republicată, cap.3,5,6,7

MO.254/1996

30

H G. 11/1997

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice, privind aplicarea Legii nr. 112/1995 

 

MO 16/1997

31

OUG 40/1999

privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată

 

MO 148/1999

32

L 10/2001

, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989

 

MO.75/2001

33

OUG 8/2004

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere

 

MO 278/2004

34

HCL  103/2005

privind aprobarea contractului cadru pentru locuinţe fond de stat, sociale, de necesitate, provizorii, de serviciu, de intervenţie şi fond municipal

 

35

HCL  106/2006

privind închirierea locuinţelor fond de stat sau fond municipal pentru persoane juridice

 

36

HCL  362/2000

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/mp/lună la chirii locuinţe proprietatea municipiului Oradea

 

37

HCL  628/2003

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004

 

38

HCL  846/2003

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru închirierea locuinţelor proprietate municipală Oradea (locuinţe fond municipal) pentru anul 2004

 

39

 

HCL  640 /2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea

 

 

40

 

OG. 71/2002

pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

MO 648/2002

41

 

HG 955/2004

pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002

MO 660/2004

42

L51/2006

a serviciilor comunitare de utilităţi publice

MO 254/2006

43

L 273/2006

privind finanţele publice locale

MO 618/2006

44

 

OG 2/2001

 

Fișiere - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

Nu există fișiere!