Trimite unui prieten

Biroul Resurse Umane

Exportă PDF - Biroul Resurse Umane Tipărește pagina - Biroul Resurse Umane Trimite unui prieten - Biroul Resurse Umane

 

Atribuţiile Biroului Resurse Umane

Biroul Resurse Umane este un departament funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Oradea, în subordinea directă a Primarului municipiului. Este format dintr-un post de sef birou - funcţie publică de conducere, 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior - funcţii publice de execuţie.

Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate, conform cu politica de management a resurselor umane stabilită de către Primar. Se autoperfecţionează continuu şi este proactiv în executarea atribuţiilor. Îşi însuşeşte legislaţia specifică, o cunoaşte aprofundat având capacitate ridicată de consiliere şi îndrumare. Răspunde de cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate.

Biroul Resurse Umane răspunde de elaborarea şi implementarea politicii de personal aprobată de către Primar precum şi de crearea unei culturi organizaţionale propice funcţionării la standarde de înalt profesionalism al Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi Casa de Cultură a municipiului Oradea.

În baza analizei şi a dispoziţiei primarului, precum şi a propunerilor primite de la directorii de direcţii, aprobate de către acesta, a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea, Casa de Cultură a municipiului Oradea, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;

Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, aprobate de către Primar din cadrul Aparatului de specialitate, SPCLEP a mun. Oradea, Casa de Cultură a municipiului Oradea şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor - recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs în Monitorul Oficial, pe pagina de Internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul instituţiei, conform legii.

Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, SPCLEP a mun. Oradea şi al Casei de Cultură a municipiului Oradea. Întocmeste documentaţiile privind întocmirea referatelor şi dispoziţiilor privitoare la naşterea raporturilor de serviciu şi a contractelor individuale de muncă pentru candidatii declarati admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs /examen în conformitate cu prevederile legale;

Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu,şi/sau a contractului de muncă pe perioada nedeterminată şi determinată pentru întreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului şi SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea.

Realizeaza salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi SPCLEP a mun. Oradea , conform prevederilor legale.

Asigură calculul şi virarea drepturilor băneşti ale angajaţilor permanenţi sau încadraţi pe perioadă determinată, cu regim normal de lucru sau cu timp parţial şi a componentelor salariale: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, ordonanţări, ordine de plată, contribuţiile la Fondul de şomaj, la Asigurările sociale, Asigurările sociale de sănătate, penalizări, reţineri, deduceri, impozitul lunar, impozitul pe venitul global, etc.

Întocmeşte şi predă declaraţia unică formular D 112 şi Declaraţia 100.

Colaborează cu personalul cu funcţii de conducere din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea în vederea întocmirii fişelor de post, ţine evidenţa acestora pentru posturile din cadrul aparatului de specialitate, şi al instituţiilor mai sus menţionate conform prevederilor legale;

Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea, conform prevederilor legale. Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege, precum şi de angajamentele încheiate cu administraţia publică - prin intermediul Primariei - în cazul cursurilor de perfecţionare în condiţiile legii;

Gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;

Răspunde de întocmirea şi trimiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti a planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi centralizează propunerile transmise de insitiţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea şi, ulterior pe baza înştiinţării întocmeşte raportul de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local a acestor documente;

Răspunde de actualizarea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avanasarea în gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii.

Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget cu conducerea Direcţiei Economice şi Serviciul Buget - Ordonanţări;

Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale aprobate conform prevederilor legale;

Ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea, pe baza pontajelor lunare,

Întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcţii;

Eliberează, vizează legitimaţii de serviciu, ecusoane, cartele de pontaj şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea a salariaţilor. Eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale brute, etc.;

Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate, pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea. Eliberează angajatilor instituţiilor mai sus menţionate, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenta al salariaţilor şi Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;

Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual, întocmite în cadrul direcţiilor de către personalul de conducere din cadrul acestora şi de către serviciile subordonate direct primarului, în condiţiile legii.

Actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, la modificări legislative şi le postează pe reţeaua internă a instituţiei;

Solicită întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale de către şefii de compartimente, în condiţiile legii.

Pe baza Rapoartelor de evaluare - al funcţionarilor publici şi a personalului contractual întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)" pe care îl trimite ANFP conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual" în termenele legale. Ţine evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; Centalizează situaţia la zi;

Asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenţii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi Primărie, sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe de stagiu de practică în acest sens, în condiţiile legii.

Întocmeşte referate şi dispoziţii ale primarului privind sancţionarea disciplinară a personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de primar şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor în ceea ce priveşte mustrarea scrisă sau avertismentul scris cu respectarea prevederilor legale;

La solicitarea justificată a directorilor aprobată de către primar, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii, şi ulterior intrării în vigoare trimite ANFP Bucureşti înştiinţare asupra modificărilor;

Asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului şi a SPCLEP a mun. Oradea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic.

Asigură legătura SPCLEP a mun. Oradea cu Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti în problematici care ţin de funcţiile publice din cadrul Serviciului.

Propune primarului membrii în comisiile de concurs, de contestaţii, secretarii de comisii, precum şi membrii din partea conducerii în comisiile de disciplină şi comisia paritară si secretarii acestora; Întocmeşte referatele şi dispoziţiile care stau la baza constituirii acestor comisii;

Centralizează la cererea primarului date statistice referitoare la personalul din cadrul Instituţiilor subordonate Consiliului Local în vederea luării unor decizii în ceea ce priveşte strategia de personal.

Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcţionarilor publici Legii 7/2004 şi a Codului de conduită al personalului contractual din instituţii publice Legii nr. 477/2004, precum si Legea nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, a SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea;

Răspunde de imaginea personalului Primăriei municipiului Oradea, în domeniul de competenţe delegate.

Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, a SPCLEP a mun. Oradea şi a Casei de Cultură a municipiului Oradea;

Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii biroului în afara celor care un sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică; Trebuie să ofere funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Întocmeşte baza de date, trimisă ca raportare către ANFP, pe problematici specifice, răspunde de corectitudinea şi validitatea bazei de date trimisă către ANFP Bucureşti.

Intocmeşte anexele privind numărul de personal utilizând programul pus la dispoziţie şi solicitat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;

Întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea primarului;

Funcţionarii publici din cadrul Biroului semnează toate actele pe care le întocmesc şi răspund de corectitudinea actelor întocmite.

Solicită şi centralizează delaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual, în condiţiile legii. Ţine evidenţa lor în format electronic; Transmite declaraţiile Serviciului Informatică în vederea publicarea lor în condiţiile Legii 176/2010, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei conform termenelor în condiţiile legii, după caz; Răspunde de elibearea dovezii de depunere a declaraţiilor.

Înmânează angajaţilor sub semnătură de primire dispoziţiile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal; ahivează la dosarul profesional dispoziţia cu semnătura de primire; răspunde de comunicarea tuturor dispoziţiilor referitoare la angajaţi, în termenul legal.

Trimite ANFP Bucureşti dispoziţiile privind modificarea rapoturilor de serviciu al funcţionarilor publici în condiţiile legii; răspunde de transmiterea către ANFP a dispoziţiilor;

Ţine evidenţa personalului prin registrul de numere matricole.

Verifică prezenţa zilnică a salariaţilor în baza înregistrărilor cartelelor de proximitate prin programul Key Pont; întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din subordinea primarului, şi a SPCLEP a mun. Oradea;

Pregăteşte în vederea arhivării şi predă Compartimentului Arhivă din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, documentele din cadrul biroului, în condiţiile legii;

Centralizează datele referitoare la planificarea concediilor de odihnă, primite de la departamente; realizează centralizatorul - Planificarea concediilor pe anul calendaristic următor.

Asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului al funcţionarilor publici definitivi de execuţie sau conducere; ahivează în dosarul profesional jurământul;

Intocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;

Intocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către Directorii de direcţii şi aprobate de către Primar, la reorganizarea activităţii, înfiinţări, desfiinţări, transformări de posturi şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării Hotărârii Consiliului Local.

Functionarii publici din cadrul Biroului raspund de legalitatea acţiunilor întreprinse, de corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni. Isi folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum si cel birotic pentru realizarea atributiilor de serviciu.

Gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitarilor institutiei - primar si viceprimari, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea adeverinţelor, la cererea acestora.

Elaborează reglementări cu caracter intern - Regulamentul Intern, Regulamentul de proximitate şi realizează Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al primarului impreuna cu Directia Juridica;

Asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Acordului de muncă si a Contractului colectiv de munca, a Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.

Relaţii interne: Biroul Resurse Umane colaborează cu toate departamentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, SPCLEP a mun. Oradea şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Relaţiile externe:

Instituţii publice centrale:

 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucuresti;

 • Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti

 • Centrul Naţional şi Centrele Regionale de formare continuă a funcţionarilor publici ale Institutului Naţional de Administraţie;

 • Ministerul Administraţiei şi Internelor;

 • Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;

 • Ministerul Finanţelor Publice;

Instituţii publice locale, deconcentrate:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,

 • Consiliul Judeţean Bihor;

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor,

 • Agenţia de Prestaţii Sociale;

 • Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;

 • Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

 • Direcţia de Statistică Bihor

 • CAS Bihor

 • CASS Bihor

 • Trezoreria Oradea

 • Bănci Comerciale şi alte instituţii financiare

Instituţiile publice subordonate Consiliului Local:

 • Administraţia Social Comunitară Oradea,

 • Administraţia Imobiliară Oradea,

 • Poliţia Comunitară Oradea,

 • Clubul Sportiv Municipal Oradea;

 • Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea pentru activitatea specifică de resurse umane şi salarizare;

 • Casa de Cultură a municipiului Oradea; pentru activitatea specifică de resurse umane;

 

Componenţă:

FUNAR RODICA EMILIA - SEF BIROU
PUŞCAŞ MARIA - CONSILIER

PALLAG RODICA BERNADETT - CONSILIER

DAN MARIA ALINA - CONSILIER

HRIHORISAN ADRIAN - CONSILIER

OAIE OANA - CONSILIER
POPA FELICIA - CONSILIER

 

Contact:
0259/437 - 000, int. 217, 118 sau 0259/408 - 850
Etajul I, camera 130

 

Fișiere - Biroul Resurse Umane

Nu există fișiere!