Trimite unui prieten

Compartimentul Agricol

Exportă PDF - Compartimentul Agricol Tipărește pagina - Compartimentul Agricol Trimite unui prieten - Compartimentul Agricol

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

 • solutionarea cererilor si redactarea raspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol

 • transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;

 • deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;

 • operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;

 • tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şI animale

 • înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;

 • conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;

 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol,

 • intocmeste si elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidenţelor pe care le deţin dupa o prealabila verificare in teren ;

 • intocmeste procesele verbale si vizeaza trimestrial certificatele de producator.

 • intocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producator pentru anul agricol 2011-2012 si afisarea pentru asigurarea publicitatii acestora conform art.7 din HGR .nr.661/2201

 • comunicarea la Directia Economica-Serviciul Impunere Persoane a modificarilor survenite la vechile proprietati inscrise in Registrul Agricol precum si comunicarea noilor proprietari.

 • verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol,

 • întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor şi DA Bihor în termenele stabilite prin lege;

 • Întocmirea machetelor privind exploataţiile zootehnice pe specii - raport tehnic operativ AGR- 6 a - lunar

 • conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică,

 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe de şomaj, ajutor social, handicap,succesiune şi burse pe loc.

 • verificări în teren a veridicitătii datelor declarate în registru agricol;

 • centralizează toate datele înscrise în registrul agricol:

 

- nr.poziţiilor înscrise în Registrul Agricol

- terenuri aflate in proprietate pe categorii de teren

- modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii.

-suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi.

-pomi fructiferi răzleti pe raza localităţii

- suprafaţa plantaţiilor pomicole si numărul pomilor pe

raza localităţii.

- evoluţia efectivelor de animale în cursul anului ,aflate în proprietatea gospodăriilor /exploataţiilor agricole.

-utilaje,instalaţii pentru agricultură,mijloace de transport cu tractiune animală şi mecanică existente la inceputul anului pe raza localităţii

- aplicarea îngrăsămintelor,amendamentelor şi pesticidelor pe raza localităţii.

- utilizarea îngrăsămintelor chimice la principalele culturi.

- producţia vegetală obţinută de gospodăriile/exploataţiile agricole pe raza localităţii.

 

 • Numerotarea actelor şi întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol

 • Întocmirea borderourilor în vederea expedierii corespondenţei adresată Compartimentului Agricol

 • verificarea poziţiilor din registrul agricol şi eliberarea de adeverinţe pentru persoanele defuncte,solicitate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Oradea,în vederea întocmirii sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către Camera Notarilor Publici

 • relaţii cu publicul privind Registrul Agricol, 3 zile /săptămână în sala ghişeelor (piramidă).

 • actualizeaza zilnic baza de date informatizată in programul "Agroregis" privind gospodariile din Registru Agricol

 • indeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului sau direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

 • Înregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură

 • Participă la Programul de verificare în teren a veridicităţii datelor înscrise în evidenţele fiscale şi în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane.

 • Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a Statului Român sau unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Oradea.

 • Compartimentul Agricol participa la activarea Unităţii locale de sprijin în vederea respectării şi aplicării Programului de masuri stabilite în vederea derulării campaniei de vaccinare orală a vulpilor de pe teritoriul municipiului Oradea

 • Angajaţii Compartimentului Agricol fac parte din Unitatea locală de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a epizotiilor la animale, pe teritoriul municipiului Oradea .

 • Întocmeste diferite situaţii privind date şi informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri date în arendă,informaţii referitoare la persoanele juridice care deţin terenuri , informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri in proprietate în municipiul Oradea,în vederea verificării modului de declarare şi stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informaţii solicitate de Curtea de Conturi.

 • Corespondenţa cu alte instituţii ,OCPI-Bihor; Prefectura Judeţului Bihor, Direcţia Agricolă,Direcţia Jud. de Statistică Bihor,D.S.V. Bihor etc.şi cu organele de anchetă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora.

 • efectuarea studiu individual si documentare în domeniul legislaţiei aplicabile ;

 • Perfecţionarea profesională prin urmărirea legislaţiei,participarea la cursuri de specialitate şi punerea în practică a cunoştinţelor acumulate

 

 

 

COMPONENŢĂ :

 

DOMOKOS IRINA-ADRIANA - CONSILIER

LUP CLAUDIA - CONSILIER

MATEI AURICA - CONSILIER

COTUNA LUMINITA ELENA - CONSILIER
POP EUGENIA - REFERENT

 

 

CONTACT:

0259/408828 sau 0259/437000- int 116

 

PIRAMIDA -GHISEUL 17

 

Camera 21 parter

Adresa de email : agricol@oradea.ro

 

 

 

Fișiere - Compartimentul Agricol

Nu există fișiere!