Hotărâri ale Consiliului Local

A N U N Ț !
Hotărârile Consiliului Local sunt publicate acum în format digital, în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea. Pentru a le viziualiza, vă rugăm să accesați următorul link: mol.oradea.ro

Nr. Titlu Data
162 / 2021 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021 2 - 2021
161 / 2021 privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019 2 - 2021
160 / 2021 privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 2 - 2021
159 / 2021 privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2021 2 - 2021
158 / 2021 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2 - 2021
157 / 2021 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2 - 2021
156 / 2021 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) 2 - 2021
155 / 2021 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 8.050 mp cu societatea Izo Concept SRL 2 - 2021
154 / 2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 2020 2 - 2021
153 / 2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern 2 - 2021
152 / 2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo 2 - 2021
151 / 2021 privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021 2 - 2021
150 / 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2 - 2021
149 / 2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2 - 2021
148 / 2021 privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020 2 - 2021
147 / 2021 privind aprobarea cotizaţiei parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociaţia Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competiţional 2020-2021 2 - 2021
146 / 2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România 2 - 2021
145 / 2021 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investiții: „Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” 2 - 2021
144 / 2021 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei 2 - 2021
143 / 2021 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2 - 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator