Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea

Vineri , 20 Octombrie 2017, 9:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala

de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier

zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044,

178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 06.02.2017 - 02.03.2017, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ  - Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier - zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320, Oradea

 

            au fost inregistrate mai multe sesizari si obiectiuni cu privire la propunerile din PUZ, majoritatea referindu-se la necesitatea unor clarificari privind proiectul de consolidare versant.

        Obiectiunile inregistrate in perioada rezervata consultarii publicului au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

      Prin adresa transmisa prin posta electronica si inregistrata cu nr.92557/15.03.2017, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la observatiile semnalate, cu exceptia celor referitoare la proiectul de consolidare versant.

Referitor la observatiile inregistrate elaboratorul documentatiei de urbanism face urmatoarele precizari:

-       Parcele de la frontul strazii Branului destinate construirii de locuinte colective cu dotari si servicii complementare vor fi prevazute cu locuri de parcare amenajate in incinta, conform reglementarilor stabilite prin PUZ . Numarul locurilor de parcare vor fi  stabite, la faza de autorizare, in functie de numarul de apartamente, de suprafata fiecarui apartament cat si in functie de suprafata spatiilor destinate serviciilor (in conformitate cu Regulamentul de Urbanism aferent PUG  aprobat cu HCL nr.501/2016).

-       In ceea ce priveste destinatia terenului studiat, conform reglementarilor din PUG-ul aprobat cu HCL nr.6/ 2001,  acesta era situat in zona destinata locuirii (de tip R1a), iar conform reglementarilor din noul P.U.G aprobat cu HCL nr.501/ 2016, terenul este situat in zona  Uliu - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban. Locuinţe colective mici. PUZ-ul supus consultarii publicului si avizat de CMUAT (aviz nr.1555/2016) se suprapune intocmai pe reglementarile din PUG;

-       Referitor la propunerea privind amenajarea unui parc, se specifica faptul ca terenul studiat prin PUZ este un teren proprietate privata, iar proprietarii au tot dreptul sa stabileasca modul in care acesta poate fi exploatat si valorificat, respectand prevederile legale in vigoare. Mai mult, conform Legii nr.24/2007, art.18, alin.(9), "terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu".  De remarcat este faptul ca in incinta este prevazuta amenajarea unei unei zone de folosinta comuna (spatii verzi, locuri de joaca pentru copii),  care va deservi populatia rezidenta.

-       Referitor la solicitarea privind constituirea unei noi cai de acces catre proprietatea SC CERTINVEST SRL, pe drumurile propuse prin PUZ, elaboratorul documentatiei de urbanism mentioneaza faptul ca PUZ- ul a fost elaborat din initiativa privata, iar beneficiarul documentatiei de urbanism  a gandit creerea unui cartier inchis cu strazi private, cu acces doar pentru rezidenti.

-       Referitor la observatiile cu privire la indicii urbanistici se subliniaza faptul ca PUZ -ul a fost initiat in baza prevederilor vechiului PUG, care a fost valabil pana la data de 30.09.2016 si are la baza un aviz prealabil de oportunitate favorabil (aviz nr. 54/20.01.2016). Conform prevederilor Legii 350/2001 actualizata, atat valorile maxime ale indicilor urbanistici, cat si regimul maxim de inaltime reglementate prin PUG pot fi modificate prin PUZ. Prin avizul de oportunitate nr. 54/20.01.2016 au fost stabilite valorile maxime ale indicilor urbanistici si regimul maxim de inaltime pentru constructiile ce se vor edifica pe terenul studiat:  Pentru loturi de front: POT maxim = 40,0%, CUT maxim = 0,9; Pentru loturi de colt: POT maxim = 50,0%, CUT maxim = 1,2; regim maxim de inaltime: D(S)+P+E(M);  Pentru zona mixta (de la frontul str.Branului): POT maxim = 60,0%, CUT maxim = 1,8; regim de inaltime: D(S)+P+2E; In elaborarea PUZ-ului s-au respectat toate conditiile impuse prin avizul de oportunitate nr. 54/20.01.2016. Regimul de inaltime: D(S)+P+2E al cladirilor de la frontul str.Branului va fi corelat cu distanta intre aliniamente, in sensul ca,  inaltimea totala a cladirilor nu va depasi distanta dintre acestea  si cele de pe aliniamentul opus, respectand astfel prevederile OMS 119/2014. Limita de implantare a cladirilor de la frontul str.Branului este reglementata la 6,0m de la aliniament, in conditiile in care profilul str.Branului e propus pentru largire la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

-       In ceea ce priveste asigurarea zonelor verzi amenajate, conform Regulamentului de urbanism aferent PUZ -ului, se propune ca  20% din suprafata parcelelor sa fie amenajata ca zona verde si, in plus, este prevazuta amenajarea unei zone verzi de folosinta comuna in suprafata de 1316 mp (spatii verzi, locuri de joaca pentru copii),  care va deservi populatia rezidenta;

-       Referitor la barierele propuse a se monta la intrarea in incinta, fata de care exista  temerea ca acestea vor determina blocaje in circulatie pe str.Branului, elaboratorul PUZ-ului face precizarea ca barierele se vor amplasa  la o distanta de 13,00 m fata de axul strazii Branului, respectiv la 9,50 m fata de limita carosabilului, ceea ce creaza posibilitatea ca o masina sa poata stationa cateva secunde, fara probleme, pe fiecare dintre cele trei drumuri nou create, pana la deschiderea barierei. Toate cele trei drumuri de acces sunt cu dublu sens de circulatie, deci concomitent pot intra si iesi 3 autoturisme.

-       In ceea ce priveste perturbarea traficului pe str.Branului care momentan este foarte ingusta, se mentioneaza faptul ca aceasta se propune a fi largita la profil transversal de la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), ceea ce va permite o circulatie fluenta pe ambele sensuri;

 

             In urma observatiilor inregistrate de cetateni cu privire la proiectul tehnic de consolidare a versantului, initiatorul PUZ-ului a comandat o expertiza geotehnica care sa stabileasca masurile necesare a se efectua inainte de demararea lucrarilor de construire a cartierului rezidential.

Expertiza geotehnica a fost elaborata de SC Arcon Serv SRL (semnata de   prof.univ. emerit dr.ing.Florian Roman - expert tehnic Af in constructii) si a avut ca obiect expertizarea geotehnica a amplasamentului studiat prin PUZ avizat (aviz nr.1555/2016) avandu-se in vedere atat propunerea de parcelare si mobilare cat si  proiectul privind realizarea drumurilor de acces conform PUZ (proiect intocmit de catre SC Drum Proiect SRL) ;

Proiectul privind realizarea drumurilor de acces si Raportul de experiza geotehnica nr.27/2017 au fost depuse la sediul primariei municipiului Oradea cu adresa inregistrata cu nr.255245/28.08.2017;

Din concluziile expertizei geotehnice rezulta ca dezvoltarea propusa prin PUZ poate fi pusa in practica, in conditiile realizarii unor lucrari de consolidare, dispuse de aceasta.

Documentatia a fost supusa analizei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului in sedinta din data de 29.09.2017, fiind emis avizul nr.1745/29.09.2017, prin care s-a reavizat propunerea de parcelare si reglementarile urbanistice avizate anterior (aviz nr.1555/2016) cu urmatoarele precizari:

            " Documentatia nu se va supune procedurii de consultare a populatiei, conform prevederilor din "Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului" (aprobat prin HCL nr.161/16.03.2011), intrucat varianta avizata cu aviz nr.1555/2016 a urmat acesata procedura; Fata de varianta avizata nu exista nici o modificare privitoare la parcelare si reglementarile urbanistice.

      In varianta avizata se facea referire la un proiect de consolidare versant care nu mai este de actualitate (fiind elaborat pentru o alta solutie de mobilare);

     Conform Raportulului de expertiza geotehnica nr.27/2017 (expert tehnic Af in constructii, prof.em.dr.ing.Florian Roman), expertiza  elaborata pentru solutia din PUZ care  tine cont si de proiectul de drum intocmit de catre SC Drum Proiect SRL - ing.N.Gageanu, dupa aprobarea PUZ-ului, urmeaza a se intocmi un proiect tehnic in vederea executarii unei lucrari de sprijinire cu piloti forati de diametru mare;

       Autorizarea lucrarilor de construire (altele decat cele necesare consolidarii versantului si amenajarii drumurilor de acces), se vor emite doar dupa  receptia lucrarii de consolidare si a drumurilor de acces".

 

      Prin urmare, procedura privind consultarea publicului asupra propunerilor din PUZ poate fi incheiata, iar PUZ-ul poate fi inaintat spre aprobare consiliului local, in forma avizata (aviz Arhitect -sef nr.1745/29.09.2017), iar in cuprinsul hotararii va fi specificata obligatia initiatorilor PUZ-ului privind realizarea drumurilor de acces la parcele, executarea lucrarilor necesare consolidarii versantului, extinderea utilitatilor pana la nivelul parcelelor, iar  documentatia ce va fi supusa aprobarii consiliului local va contine angajamentul beneficiarilor PUZ-ului cu privire  la obligatiile enumerate mai sus

 

.

 

Arhitect sef

Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru dezvoltare zona rezidentiala de locuinte individuale, locuinte colective servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188043, 188044, 178487, 178486, 177321, 177320 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator