Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea

Miercuri , 21 Octombrie 2020, 9:48

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 06.08.2020-31.08.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585

 au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

       Prin adresa inregistrata cu nr. 394663/06.10.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate astfel:

            Avand in vedere sesizarile inregistrate initiatorul impreuna cu elaboratorul PUZ-ului au modificat solutia de urbanizare a zonei, noua varianta fiind supusa analizei in sedinta CMUAT din 10.09.2020 si a obtinut avizul favorabil cu nr.1668.

            Referitor la adresele inregistrate prin posta electronica cu nr.358892/28.08.2020, 359970/31.08.2020, 360025/31.08.2020, 362248/01.09.2020, 362253/01.09.2020 se specifica urmatoarele:

            Modificarile constau in unificarea celor patru etape de PUZ propuse initial respectiv etapele II, III, IV, VII intr-o singura etapa, etapa nr. II, cu functiunea propusa de ET, M3, IS, astfel terenul sa afla tot intr-o singura etapa (II), cu functiunile mai sus mentionate. Drumul care era initial figurat  pe terenul reclamantului, a fost eliminat urmand ca drumurile sa fie studiate printr-o documentatie de urbanism ulterioara, precum si functiunile propuse ET, M3,IS.

            Referitor la ingroparea retelelor electrice,  plansele desenate au fost rectificate, propunand amplasarea acestora pe domeniul public, devierea liniei subterane de 110kv, fara afectarea proprietatii. In ceea ce privesc cheltuielile de introducere a liniilor electrice de 110 kv in subteran, se mentioneaza ca nu reclamantul le va suporta, culoarul subteran se va face pe domeniul public.

            Este o propunere de principiu, la aceasta faza preliminara de documentatie de urbanism, care, daca se va realiza, va necesita autorizatii si avize distincte la o data ulterioara prezentei documentatii.

            Referitor la limita de implantare a cladirilor, se mentioneaza ca retragerea a fost modificata la 45m din ax, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 501/28.07.2016, reglementat pe baza avizului Ministerului Transporturilor in conformitate cu O.G nr.43/1997 actualizata privind regimul drumurilor.

            Referitor la sesizarea inregistrata prin posta electronica cu nr.347065/14.08.2020  prin care se doreste cunoasterea regimului de inaltime admis pentru zona adiacenta strazii Theodor Pallady, se specifica urmatoarele:

            Conform Planului Urbanisitc General al Municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 501/28.07.2016 exista acum 3 zone functionale:

            -UTR-ULiu - (Zona de Urbanizare pentru Locuinte cu regim redus de inaltime) in mare parte,

            -M3 - (Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic);

            -Et - (Zona de activitati economice cu caracter tertiar).

            Conform propunerilor documentatiei de urbanism sunt propuse doua zone functionale: ET in mare parte si M3.

            Zona de Et a fost extinsa peste (Liu) deoarece aceasta din urma se considera ca este incompatibila cu zonele care o inconjoara, mai sus mentionate.

            Zona M3 (Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic) are urmatoarele functiuni si regim de inaltime admis:

            - Funcţiuni admise: locuinte colective, funcţiuni administrative, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură, funcţiuni de turism, functiuni financiar-bancare, comerciale si de alimentative publicala parterul imobilelor cu functiuni mixte.

            -Inălţimea maximă admisă a clădirilor:

Inălţimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii limitative:

(a) pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 22 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+4+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei spre spaţiul public de minimum 1,80 m.

(b) pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 22 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R.

(c) pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt.

(d) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală

 (e) înălţimea totală maximă a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim de înălţime diferit.

            Zona ET - (Zona de activitati economice cu caracter tertiar) are urmatoarele functiuni si regim de inaltime admis:

            -Funcţiuni admise: funcţiuni de administrarea afacerilor, funcţiuni financiar bancare, funcţiuni comerciale en detail şi servicii de mari dimensiuni, funcţiuni de servicii industriale şi servicii tehnice, funcţiuni aferente infrastructurii de transport.

            -Inălţimea maximă admisă a clădirilor:

Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m. Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată".

            Se face precizarea ca pentru frontul opus al str. Theodor Pallady nu s-au stabilit concret reglementari urbanistice prin documentatia de fata, aceasta zona fiind cuprinsa intr-o alta etapa care necesita elaborarea unei alte documentatii de urbanism de tip PUZ, care la randul ei va fi supusa consultarii publice. Prin documentatia de fata s-au stabilit doar zonele functionale.

            Referitor la sesizarea domnului Dumea Traian cu nr. 347036/14.08.2020 se fac urmatoarele precizari:  Terenul se afla in etapele III si IV.

            Pentru etapele II,III si IV reglementarile specifice, respectiv mobilarea parcelelor, drumurile, cat si functiunile propuse ET, M3,IS vor fi studiate printr-o documentatie de urbanism ulterioara.

            Conform Planului Urbanisitc General al Municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 501/28.07.2016 va trebui reglementat profilul stradal la 50 m pentru strada Nufarului si 25m profil stradal petru strada Petru Maior.

            Parcela nu va fi afectata de propunerea urbanistica actuala, doar in momentul in care se doreste obtinerea unei autorizatii de construire, va fi necesar elaborarea unui plan urbanistic zonal in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate. In consecinta, pana la aprobarea PUZ pentru etapele III si IV, regimul terenului, din punct de vedere fiscal, nu va fi modificat.

            In acest context propunem aprobarea planului urbanistic zonal in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1668/10.09.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 2837/25.06.2020.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Urbanizare - Extindere zona de activitati economice tertiare peste UTR-ULiu;Construire aparthotel si imprejmuire teren, Str. Nufarului, nr cadastral 186957, 199585, Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator