Consiliul Local

Rolul și prerogativele legislativului local sunt stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

De asemenea, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 555/29.06.2021 aprobă Regulamentul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea. 

 

Conform legii, Consiliul Local al municipiului Oradea are un număr de 27 de consilieri locali, potrivit prevederilor art. 112 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  

Numele şi prenumele

Apartenența politică

BARABAȘ CĂLIN-IULIAN

PNL 

BUHAȘ CAMELIA-LIANA

PNL 

BUNGĂU FLORICA

PSD

BURTĂ OLIVIA-LIGIA

PNL 

CRĂCIUN NICOLAE-ANDREI

PNL 

DRAGOȘ MARCEL-DANIEL

PNL 

DULCA CAMELIA-MARIANA

PNL 

FILIMON TEOFIL-LAVINIU

PNL 

   

FULOP DANIELA-MIHAELA

PNL 

                       

HUNYADI ISTVAN

UDMR

                       

KADAR HUNOR

UDMR

         

LEZEU IOAN

PNL 

                       

MADAR MARIUS-ADRIAN

PSD 

                       

MARINĂU FLORIN-LIVIU

PNL

                

MORAR GRIGORE

PNL

                  

NEGREAN DANIEL-DUMITRU

PNL

                         

NEGRUȚIU SORIN-VASILE

PNL

                   

NICA ANTONIA-MONICA

PNL

                    

NICA NICOLAE

PNL

            

PETO DALMA-CSILLA

UDMR

                 

POPESCU ANCA-MAGDALENA

PNL

                    

POP COMAN IOANA

PNL

                       

SABĂU-POPA LIVIU-MIHAI

PSD

          

SZABO JOZSEF

UDMR

  

TAU IOAN

PNL

                   

TIRLA IOAN-ALEXANDRU

PNL

           

ZDRÎNCĂ IONEL-MARIUS

PNL

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Consiliul Local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.

În organizarea executării sau executării în concret a legii, Consiliul Local adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

Tipuri de şedinţe:

 

Ședinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 

Ședinţe extraordinare la convocarea:

 

 1. a) primarului;
 2. b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
 3. c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestinoarea situațiilor de criză sau de urgență.

 

În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Municipiului Oradea ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 

 1. a) conduce şedinţele consiliului local;
 2. b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al Municipiului Oradea în procesul-verbal al şedinţei;
 3. c) semnează procesul-verbal al şedinţei;
 4. d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile prezentului regulament;
 5. e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;
 6. f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art.70 alin. (1) din prezentul Regulament sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
 7. g) poate dispune suspendarea ședinței până la restaurarea climatului de ordine disciplinară în ședință;
 8. h) semnează procesul – verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost dezbătute în ședință;
 9. i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau alte însărcinări date de către Consiliul Local.

Consiliul Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. a) educaţia;
 2. b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. c) sănătatea;
 4. d) cultura;
 5. e) tineretul;
 6. f) sportul;
 7. g) ordinea publică;
 8. h) situaţiile de urgenţă;
 9. i) protecţia şi refacerea mediului;
 10. j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. k) dezvoltarea urbană;
 12. l) evidenţa persoanelor;
 13. m) podurile şi drumurile publice;
 14. n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
 15. o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. p) activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

 

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 

 1. a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

 

 1. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;
 2. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
 3. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
 4. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local:

 1. a) aprobă statutul municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. b) alege viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 9 alin. (2) din prezentul regulament;
 3. c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
 4. d) exercită, în numele Municipiului Oradea, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
 5. e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.
 1. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 3. c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
 7. g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Alte atribuții ale Consiliului Local:

 1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 2. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condiţiile legii;
 3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.
 1. a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 2. b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
 3. c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 4. d) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 5. e) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 6. f) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
 7. g) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
 8. h) Consiliul Local poate solicita informări şi rapoarte în termen de 30 de zile, de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 9. i) Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local;
 10. j) Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

 

 1. k) Consiliul Local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.
CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut